Evaluation of Medication Management Safety in Patients Using Oral Anticoagulants

Öz Objective: This study is planned as a descriptive study in order to identify the safe medication for the individuals who are given oral anti-coagulator treatment.Methods: The population of this research involves the patients who take OAC under observation in the outpatient departments and cardiology policlinics, inpatients in cardiology and coronary intensive care of a university hospital between February 2011 - February 2012. The sample involves 145 patients having the criteria who had an informed consent after being explained the aim of the research. The data is collected by a questionnaire of questions on socio-demographic features, the treatment they take, and their knowledge, attitudes towards OAC The analysis of data is performed on the computer with SPSS 15 package.Results: As a result of this research, the mean age of the individuals is seen as 53.14±13.83 years. It is also found out that about 64.1% of the patients use 5 mg./day of OAC medication, about 40 % have had no training about the medication, about 75.9 % have experienced side effects of bleeding. The mean score of knowledge and attitude of the patients having OAC medication is 3.55±2.01(low) ve 7.42±2.03 (high). It is detected that there is a significant relationship between the mean score of knowledge and age, sex, education level, training and side effect experience (p<0.05). The mean score of attitude is detected to have a significant relationship only with having a medicine management training (p<0.05). Knowledge and attitude mean scores are found out to have a weak but positive significant relationship (p<0.05).Conclusions: It is determined that safe drug management of the patients who take oral anti-coagulator treatment is inadequate and that they require guidance, counselling and training on this subject.Key words: Oral anti-coagulator; medication; safe management; patient ÖZETOral Antikoagülan Kullanan Bireylerde Güvenli İlaç Yönetiminin DeğerlendirilmesiAmaç: Bu araştırma oral antikoagülan (OAK) tedavi uygulanan bireylerde güvenli ilaç yönetimini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.Yöntem: Araştırmanın evreni, Şubat 2011 -Şubat 2012 tarihleri arasında bir üniversitenin, eğitim ve araştırma hastanesinin kardiyoloji poliklinikleri, servisleri ve koroner yoğun bakım ünitelerinde takip edilen ve OAK ilaç kullanan bireylerden, örneklemi ise araştırmanın amacı açıklandıktan sonra bilgilendirilmiş izin alınan ve araştırmanın kriterlerini karşılayan 145 hastadan oluştu. Veriler bireylerin sosyo-demografik,  sağlık öyküleri ve tedavi ile ilgili özellikleri, OAK tedaviye yönelik bilgi ve davranışlarını değerlendiren sorulardan oluşan anket formu ile toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 15.0 paket programı ile analiz edildi. Bulgular: Araştırma sonucunda, bireylerin yaş ortalamasının 53,14±13,83 yıl,  %64,1’inin günde 5 mg OAK ilaç kullandığı ve %40’ının ilaç konusunda herhangi bir eğitim almadığı,  %75,9 ‘unun kanama yan etkisi deneyimlediği görüldü. OAK ilaç kullanan bireylerin bilgi ve davranış puan ortalamaları 3,55±2,01 (düşük) ve 7,42±2,03 (yüksek) idi. Bilgi puan ortalaması ile yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, eğitim alma ve yan etki yaşama arasında anlamlı ilişki olduğu (p<0.05), davranış puan ortalamasının ise sadece ilaç konusunda eğitim alma ile anlamlı ilişki gösterdiği (p<0.05) belirlendi. Bilgi ile davranış puan ortalamaları arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<01).  Sonuçlar: OAK tedavi uygulanan  bireylerin güvenli ilaç uygulamalarının yetersiz olduğu ve bu konuda rehberlik, danışmanlık ve eğitime gereksinim duydukları saptandı.Anahtar Kelimeler: Oral antikoagülan; ilaç; güvenli yönetimi;  hasta              

___

Vancouver Doğu Ö , Acaroğlu R . Evaluation of Medication Management Safety in Patients Using Oral Anticoagulants. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 0-0.