Weed Hosts of Field Dodder (Cuscuta campestris Yunck.) in Northwestern Marmara Region of Turkey

Dodder (Cuscuta spp.) is a parasitic weed damaging several crop plants. A weed survey covering vegetable fields, orchards and vineyards was conducted from 2015 to 2018 in Northwestern Turkey. During surveys parasitic weed Cuscuta campestris Yunck was found attached to 23 weed species from 15 families. Higher frequency of parasitism of dodder was determined in Polygonum aviculare L., Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Ecballium elaterium (L.) A. Rich., Lactuca serriola L., Portulaca oleracea L. and Cichorium intybus L. weed species. The infection intensity was the highest in Lactuca serriola L., Convolvulus arvensis L., Portulaca oleracea L., Tribulus terrestris L., Ecballium elaterium (L.) A. Rich., Rumex crispus L. and Polygonum aviculare L.

Kuzeybatı Marmara Bölgesinde Tarla Küskütü (Cuscuta campestris Yunck)'nün Yabancı Ot Konukçuları

Küsküt (Cuscuta spp.) birçok kültür bitkisinde zararlı olan parazitik bitkidir. 2015-2018 yılları arasında Kuzeybatı Marmara Bölgesinde sebze, meyve ve bağ alanlarını kapsayan yabancı ot sörveyine çıkılmıştır. Sörveyler sırasında Cuscuta campestris Yunck 15 familyaya ait 23 yabancı otta parazit bulunmuştur. Polygonum aviculare L., Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Ecballium elaterium (L.) A. Rich., Lactuca serriola L., Portulaca oleracea L. ve Cichorium intybus L. yabancı otlarında parazitlenme sıklığı yüksek bulunmuştur. Lactuca serriola L., Convolvulus arvensis L., Portulaca oleracea L., Tribulus terrestris L., Ecballium elaterium (L.) A. Rich., Rumex crispus L. ve Polygonum aviculare L.’de ise parazitlenme yoğunluğu yüksek olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

Allred, K. 1982. An annotated checklist of poisonous or injurious range plants of New Mexico. New Mexico Cooperative Extension Service 400 B-14.

Anonymous. 2014. Turkish statistic institute (TURKSTAT). Grapevine, stone and pome fruits, vegetables and sunflower production area statistics. https:// biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr.

Arat, B. 2015. Importance of dodder specıes (Cuscuta spp.) in alfalfa growing areas in Aydın province and determination of the effect of herbicides and plant extracts for their control. Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniv., Zir. Fak. Fen Bil. Ens. Bitki Koruma Anabilim Dalı, Aydın.

Ayan, İ., and M. Ö. Töngel, 2004. Samsun İli çayır ve meralarda yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Ondokuz Mayıs Ünv. Ziraat Fak. Dergisi 20 (1): 84-93.

Bewick, T. A., L. K. Binning, and M. N. Dana, 1988. Post attachment control of swamp dodder (Cuscuta gronovii) in cranberry (Vaccinium macrocarpon) and carrot (Daucus carota). Weed Technology 2: 166-169.

Bora, T. ve İ. Karaca. 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın Ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Yardımcı Ders Kitabı, Yayın No: 167, E. Ü. Mat., Bornova-İzmir, 42 s.

Costea, M., and F. J. Tardiff. 2006. The biology of Canadian weeds. 133. Cuscuta campestris Yuncker, C. gronovii Willd. ex Schutt., C. umbrosa Beyr. ex Hook., C. epithymum (L.) and C. epilinum Weithe. Canadian Journal of Plant Science 86: 293-316.

Davis, P. H. 1978. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press. pp.222-237.

Dawson, J. H., L. J. Musselman, P. Wolswinkel, and I. Dörr. 1994. Biology and control of Cuscuta. Weed Sci. 6: 265-317.

Demirkan, H., İ. C. Paylan ve M. Ergun. 2014. Bazı virüslerin yayılmasında etkili olan ara konukçu yabancı otlar. HASAD Bitkisel Üretim 349: 80-86.

Dickinson, R., and F. Royer. 2015. Weeds of North America. Native Plants Journal 16 (1): 72. https://doi.org/ 10.3368/npj.16.1.72.

Engelmann, G. 1859. Systematic arrangement of the species of the genus Cuscuta, with critical remarks on old species and descriptions of new ones. Transactions of the Academy of Sciences of St. Louis 1: 453-523.

Fahad, S. 2006. Effect of soil solarization and chicken manure on germination and viability of field dodder (Cuscuta campestris) seeds. Journal of Misan Researches 3: 38- 24.

García, M. A., M. Costea, M. Kuzmina, and S. Stefanović. 2014. Phylogeny, character evolution, and biogeography of Cuscuta (dodders; Convolvulaceae) inferred from coding plastid and nuclear sequences. American Journal of Botany 101(4): 670-690. https://doi.org/ 10.3732/ajb.1300449.

Gürsoy, O. V. 2001. Orta Anadolu şeker pancarı ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar ve bunlara karşı uygun savaş yöntemlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. Gaziosmanpaşa Üniv., Zir. Fak. Fen Bil. Ens. Bitki Koruma Anabilim Dalı, Tokat.

Heide-Jørgensen, H. S. 2008. Parasitic Flowering Plants. From https://trove.nla.gov.au/version/46244019.

Hibberd, J. M., R. A. Bungard, M. C. Press, W. D. Jeschke, J. D. Scholes, and W. P. Quick.1998. Localization of photosynthetic metabolism in the parasitic angiosperm Cuscuta reflexa. Planta 205 (4): 506-513. https://doi.org/ 10.1007/ s004250050349.

Holm, L. G., J. V. Pancho, J. P. Herberger, and D. L. Plucknett. 1979. A Geographical Atlas of World Weeds. New York, USA: John Wiley and Sons, 391 pp.

Holm, L., J. Doll, E. Holm, J. Pancho, and J. Herberger. 1997. World weeds: Natural Histories and Distribution. John Wiley and Sons Inc., 1129 pp.

Hosford, R. M. 1967. Transmission of plant viruses by dodder. The Botanical Rewiew 33: 387-406.

Kadıoğlu, I. 1992. Küsküt (Cuscuta spp.) ve mücadelesi. Ç. Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü. Herboloji Haberleri 3 (5): 1-11.

Kadıoğlu, I., G. Doğar, and Ü. Ciğer. 2015. The definition of dodder (Cuscuta campestris Yunck.) seen in sugar beet cultivation areas, the extent of its damage and prevalence. Invasive Plants Work 18: 15-16.

Kaiser, B., G. Vogg, U. B. Fürst, and M. Albert. 2015. Parasitic plants of the genus Cuscuta and their interaction with susceptible and resistant host plants. Frontiers in Plant Science Volume 6, Article 45: 1-9. https://doi.org/10.3389/ fpls.2015.00045.

Konieczka, C. M., J. B. Colquhoun, and R. A. Rittmeyer. 2009. Swamp Dodder (Cuscuta gronovii) management in carrot production, Weed Technology 23: 408-411.

Nemli, Y. 1978. Çiçekli parazitlerden Cuscuta L.’nin Anadolu türleri üzerinde morfolojik ve sistematik araştırmalar, Doçentlik Tezi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fitapatoloji ve Zirai Botanik Kürsüsü, Bornova-İzmir.

Nemli, Y. ve N. Öngen. 1982. Türkiye'nin Trakya Bölgesi küsküt türleri (Cuscuta spp.) üzerinde taksonomik araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi: Vet. Hayvancılık/ Tarım Orman 6 (3): 147-154.

Nemli, Y., İ. Kaya ve Ş. R. Tamer. 2015. Cuscuta campestris Yunck. Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. ISBN: 978- 605-9175-05-0.

Nickrent, D. L. 2002. Parasitic Plants of the World. pp. 7-27. In: López Sáez, J. A., P. Catalán, and L. Sáez (Eds.). Plantas parásitas en el mundo. Capitulo 2. Plantas Parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares.

Nwokocha, M. I., and E. I. Aigbokhan. 2013. Host range and preference of Cuscuta campestris (Yunck.) among common weeds in Benin City, Nigeria. Nigerian Journal of Botany 26: 183-205.

Öztürk, L., G. G. Avcı, T. Behmand, and H. I. Elekcioğlu. 2017. Incidence of viruses and vector nematodes in Thrace vineyards, Turkey. International Journal of Agriculture and Environmental Research 3 (6): 4078- 4089.

Qasem, J. R. 2008. Dodder (Cuscuta spp.) occurrence and natural hosts in Jordan. Korean Journal of Weed Science 28 (4): 343-359.

Rančić, D., and D. Božić. 2004. Uticaj viline kosice (Cuscuta sp.) na ptičiji dvornik (Polygonum aviculare L.). Acta herbologica 13 (1): 167-172.

Saric-Krsmanovic, M., and S. Vrbnicanin. 2015. Field dodder-How to control it? Pestic. Phytomed 30 (3): 137-145.

Sarma, H., C. Sarma, and D. Bhattacharjya. 2008. Host specificity of Cuscuta reflexa Roxb. in the Manas biosphere reserve, Indo-Burma Hotspot. International Journal of Plant Production 2: 175-180.

Smith, J. D., M. G. Woldemariam, M. C. Mescher, G. Jander, and C. M. De Moraes. 2016. Glucosinolates from host plants influence growth of the parasitic plant Cuscuta gronovii and its susceptibility to aphid feeding. Plant Physiology 172: 181-197.

Şin, B., L. Öztürk, N. Sivri, G. G. Avcı ve I. Kadıoğlu. 2018. Kuzey Marmara bölgesi’nde küsküt (Cuscuta spp.)'ün yaygınlığı ve konukçu dizisi. VII. Bitki Koruma Kongresi. 14-17 Kasım, 2018. Muğla. s.139.

Toth, P., J. Tancik, and L. Cagáň. 2006. Distribution and harmfulness of field dodder (Cuscuta campestris Yuncker) at sugar beet fields in Slovakia. Zbornik Matice Srpske za Prirodne Nauke. 10.2298/ ZMSPN0610179T.

Westwood, J. H., J. I. Yoder, M. P. Timko, and C. W. De Pamphilis. 2010. The evolution of parasitism in plants. Trends Plant Sci. 15: 227-235.

Yıldırım, S., and I. Tepe. 2014. Van’da yoncada küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta aproximata Bab.)’nün dağılımı ve yoğunluğu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24 (1): 42-50.

Yılmaz, E. 2014. Investigations on the identification of virus diseases in the vegetable growing areas of Edirne Province in Turkey. Yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniv. Zir. Fak. Fen Bil. Ens. Bitki Koruma Anabilim Dalı, Aydın.

Yuncker, T. G. 1932. The genus Cuscuta. Memoirs of the Torrey Botanical Club 18: 113-331.

Kaynak Göster

544 318

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kahramanmaraş’tan Toplanan Prunus divaricata subsp. divaricata Ledeb. Meyvelerinin Biyokimyasal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

NAZAN ÇÖMLEKCİOĞLU, Yusuf Ziya KOCABAŞ, Ashabil AYGAN

Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Beslenmenin Hastalık ve Zararlılarla İlişkisi

Tuğçe OLGUN, Erkan TOPAL, Nazmiye GÜNEŞ, Devrim OSKAY, Aybike SARIOĞLU

Çiftçi Koşullarında Yerel Çeşitlere Dayalı Buğday Üretimi

Asuman KAPLAN EVLİCE, AYDIN AKKAYA

Ayçiçeğinde Yüksek Oleik Yağ Asidi Özelliğinin Moleküler Markörler Kullanılarak Belirlenmesi

Çağlar ÇOLAK, Semra HASANÇEBİ, YALÇIN KAYA

A Research on Expansion and Adoption of the Wheat (Triticum aestivum L.)Varieties Certified as Esperia and Tosunbey: The Example of Polatlı District in Ankara

Celal CEVHER, Özlem BOY, Hasan TATLIDİL

Mandalarda [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] Termal Stresin Azaltılma Olanakları

Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU

Kars İlinde Sebze Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti ve Kullanım Şekilleri

Zakine KADIOĞLU, Kemal ÇUKADAR, Ali KANDEMİR, N. Nazan KALKAN, Hüseyin VURGUN, Veysel DÖNERALP

Ateş Yanıklığına Tolerant Ayva Tiplerinin Seleksiyon Islahı: Doğu Marmara Bölgesi

Müge ŞAHİN, Adalet MISIRLI, Hatice ÖZAKTAN

Weed Hosts of Field Dodder (Cuscuta campestris Yunck.) in Northwestern Marmara Region of Turkey

Bahadır ŞİN, Lerzan ÖZTÜRK, Nur SİVRİ, Gürkan AVCI, İzzet KADIOĞLU

Iris sari Schott ex Baker’nin In Vitro Çoğaltım ve Köklendirme Çalışmaları

Selay DOĞAN, Gülat ÇAĞLAR