Kamu Yönetiminde İlk Toplu Görüşme Uygulaması

Makalede, 25 Haziran 2001 'de kabul edilen Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasıyla öngörülen toplu görüşmenin 2002 yaz aylarındaki ilk uygulaması irdelenip değerlendirilmektedir. Statü anlayışının egemen olduğu kamu yönetimindeki bu ilk toplu görüşme uygulaması, birbirini izleyen beş aşaması göz önüne alınarak, yetkili sendika ve kamu işvereni taraflarının hazırladığı ve sunduğu belgeler çerçevesinde incelenmiştir. Yasaya aykırılıklarla başlayıp Kamu İşveren Kurulu üyelerinin eksik katılımıyla süren toplu görüşmenin, özellikle kamu işvereninin "yasak savıcı" nitelikteki tutumu nedeniyle "sonuçsuz sonuçlandığı" ortaya konulmaktadır. 15-30 Ağustos 2003 tarihinde 2004 yılı bütçesine yönelik olarak yapılacak toplu görüşmenin yasaya ve amacına uygun biçimde gerçekleştirilmesi için yasada ivedi değişiklikler yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

The First Collective Negotiation Practice in Public Administration

In this article, the first collective negotiation practice that was realized in the summer months of 2002 has been examined and assessed. The negotiation practice was provided for the Law on the Public Employees' Trade Union adopted in 25 June 2001. In a Statute approach dominated public administration, the first collective negotiation practice has been examined by considering its five consecutive steps and, within the framework of the documents prepared and proposed by the authoritative trade union and the public employer sides. This is brought to the light that the collective negotiation had started with irregularities to the law and continued with an incomplete participation of the Public Employer Board members and, "ended without an end" especially for a doing something just to comply with the rule" kind of attitude of the public employer. And lastly, it is drawn to the attention that, amendments in the law must be very quickly to realize the collective negotiation -which will be in 15-30 August 2003 and, for the budget of 2004-as in parallel with the law and its own aim.

Kaynakça

Gülmez, Mesut (2002a). Kamu Görevlileri Sendika ve Toplu Görüşme Hukuku, 788'den 4688'e: 1926-2001, TODAİE Yayını, Ankara, 2002.

Gülmez, Mesut (2002b) "Kamu Çalışanları Sendikaları", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, Mart 2002, s. 1-27.

Gülmez, Mesut (2001a) "Aykırılıklarla Dolu Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı 3, Eylül 2001, s. 3-21.

Gülmez, Mesut (2001 b), "Belediye Memurlarının Toplu Görüşme Hakkı", Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt l O, Sayı 2, Nisan 2001, s. 68-84.

http://www.eyysen.org.tr/pg_details.asp?idarticle=132, Erişim tarihi: 17.02.2003

http://www.kesk.org.tr/kesk.asp?sayfa=haber

http://www.kamusen.org.tr/uzlastir.htm.

http://www.kamusen.org.tr/komisyonr.htm. "23.08.2002 tarihinde Başbakanlıkta yapılan ve Türkiye Kamu-Sen adına Toplu Görüşme Genel Sekreteri Nazmi GÜZEL başkanlığındaki heyetin iştirak ettiği toplantıda, mali konular dışındaki ele alınan diğer hususlarla ilgili diğer görüşmeler sonunda oluşan ve Devlet Personel Başkanlığınca rapor haline getirilen metindir."

http://www.kamusen.org.tr/(file://C:DOCUME-1mgulmez/LOCALS-Temp/triFIDEP.htm). Kamu işveren Kuruluna Sunulmak Üzere Yüksek idari Kurul Tarafından Oluşturulan Görüş" ile 8 Kısımdan ve 50 maddeden oluşan toplu görüşme taslak metni.

Resmi Gazete (2001), 12 Temmuz, Sayı: 24460, s. 1-17. "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu."

Resmi Gazete (2001), 9 Kasım, Sayı 24578, s. 1-5. "Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik."

Resmi Gazete (2001), 9 Kasım, Sayı: 24578, s. 6-9. "Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik." 150 Amme İdaresi Dergisi

Resmi Gazete (2002), 7 Temmuz, Sayı: 24808, s. 10-11, "Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ."

Resmi Gazete (2002), 13 Ağustos, Sayı: 24845. "Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik".

Kaynak Göster