The Views of the Teachers Related to the Teaching Methods and Techniques Used in Preschool Science Teaching

Öz In this study, it was aimed to determine the methods and techniques used in preschool science teaching and the problems the preschool teachers encounter while using teaching methods and techniques. This study is in descriptive survey model. The study group of the research consists of 64 preschool teachers working in Ağrı city center. Personal information form to determine demographic characteristics of the preschool teachers, questionnaire form to determine the methods and techniques that the teachers use in science teaching were used as data collection tools in the study. As a result of the study, it was determined that the most used technique that the preschool teachers use in science teaching is game technique, however it was also determined that the teachers often use drama, cooperative learning and experiment method. It was determined that while teaching science, the preschool teachers consider the convenience of the method and technique first, and only then they consider their skills to use the method and the application time of the method and technique. As a result of the evidence related to the problems the preschool teachers encounter while teaching science, among the problems that the teachers complain the most is the negativity of the environment

Kaynakça

Akçay, N. O. (2014). Okul öncesi öğretmeni adaylarının fene yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 30, 325-336.

Akgül, M. E. (2004). Fen ve doğa etkinlikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Akman, B. & Güçhan Özgül, S. (2015). Role of play in teaching science in the early childhood years. In K. Cabe Trundle & M. Saçkes (Eds.), Research in early childhood science education (pp. 237-258): Springer Netherlands.

Aktaş-Arnas, Y. (2002). Okul öncesi dönemde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6(7),1-7.

Aktaş, Y. A. (2007). Okul öncesi çocuklarda gelişim ve öğrenme. Yaşare Aktaş-Arnas (Ed.). Okul öncesi dönemde fen eğitimi, Ankara: Kök Yayıncılık.

Aktaş, Y.A. (2009). Okul öncesi dönemde matematik öğretimi. (4. basım). Adana: Nobel Kitabevi.

Alisinanoğlu, F. & Ulutaş, İ. (2003). Okul öncesi öğretmeninin fen ve doğa eğitiminde rolü. Yeni Eğitim Dergisi, 2, 57-58.

Aral, N., Kandır, A. & Can, Y.M. (2001). Okul öncesi eğitim. İstanbul: Ya- Pa Yayınları.

Ayvacı, H. , Devecioğlu, Y. & Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliklerinin belirlenmesi. Presented at V. National Congress of Science Mathematics Education, 20-22 September, Middle East Technical University, Ankara.

Başal, H. A. (1998). Okul öncesi eğitimine giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

Balat, G. U. & Önkol, F. L. (2010). Okul öncesi dönemde fen eğitimi öğretim yöntemleri. Berrin Akman, Gülden Uyanık Balat, Tülin Güler Yıldız (Ed.). Okul öncesi dönemde fen eğitimi içinde, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demiriz, S. & Ulutaş, İ. (2000). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki fen ve doğa etkinlikleri ı̇le ilgili uygulamaların belirlenmesi. Presented at IV. Congress of Science Education, 6-8 Eylül, Hacettepe University, Ankara.

Dursun, Ş. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematiksel becerilerinin okul öncesi eğitimi alma ve almama durumuna göre karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9(4), 1691-1715.

Kalley, M. & Psillos D. (2001). Pre-school teachers’ content knowledge in science: their understanding of elementary science concepts and of issues raised by children’s questions. International Journal of Early Years Education, 9(3), 165-179.

Kandır, A. & Orçan, M. (2010). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Karamustafaoğlu, S. & Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Karaer, H. & Kösterelioğlu, M. (2005). Amasya ve sinop illerinde çalışan okulöncesi ögretmenlerin fen kavramlarının ögretilmesinde kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi. Kastamonu Egitim Dergisi, 13(2), 447-454.

Kıldan, O. & Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doga ile ilgili konuların ögretilmesinde okulöncesi ögretmenlerinin görüslerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırsehir Egitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 113-127.

Küçükturan, G. (2003). Okul öncesi fen öğretiminde bir teknik: Analoji. Milli Eğitim Dergisi, 157, 16-21.

Güler, D. & Bıkmaz, F. H. (2002). Anasınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 249-267.

Güven, G., Ahi, B., Tan, S. & Karabulut, R. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri hakkındaki görüşleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 25-49.

Saçkes, M. (2015). Kindergartners’ mental models of the day and night cycle: implications for instructional practices in early childhood classrooms. Educational Sciences: Theory&Practice, 15(4), 997-1006.

Senemoğlu, N. (2000). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Şahin, F. (2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Temel, Z. F. (1993). Okul öncesi eğitimde açık eğitim (open education) yaklaşımı. Presented at 8. Ya-Pa Seminar of Pre-school and Dissemination, İstanbul, 187-196.

Tuğrul, B. (2005). Çocuk gelişiminde anaokulu eğitiminin önemi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62, 1-3. Turkish Language Society (2014). Definition of method. Turkish Dictionary, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.563a6fbd67a901 .97569941 (Date of access: 12.12.2016).

Van Der Molen, J. W. & Van Aalderen-Smeets, S. I. (2013). Investigating and stimulating primary teachers’ attitudes towards science: a large-scale research project. Frontline Learning Research, 1(2), 1-9.

Wilson, R. (2007). Promoting the development of scientific thinking. Retrieved January 20,2014,fromhttp://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleId=409

Zembat, R. (2012). Okul öncesinde problem çözme ve beyin fırtınası. Rengin Zembat (Ed.). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri içinde (s.221-249). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Okur Akçay, N . (2017). The Views of the Teachers Related to the Teaching Methods and Techniques Used in Preschool Science Teaching . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 830-846 .