Dördüncü Sanayi Devrimi Sürecinde Medya İşletmelerindeki Yapısal ve Ekonomik Dönüşüme İlişkin Öngörüler

Tarihsel süreçler içerisinde gelişen sanayi devrimleri, ortaya çıktıkları ilk zamanlarda çağın gereklerine uygun şekilde gelişmeler göstermiş ve sanayi toplumları denilen yapıları ortaya çıkarmıştır. İnsanların değişen ve sürekli gelişme gösteren bu yenilikler karşısında dinamizmini sürekli ayakta tutarak her başlayan bir dönem içerisinde farklı buluşları ortaya koymuş ve aynı zamanda bir sonraki dönem için temellerin atılmasını sağlamıştır. Ayrıca bilginin teknolojik faktörler ile birleşmesi ve kullanılmasının önü açılmıştır. Bu durum ilerleyen yıllar içerisinde bilginin endüstrileşmesi sonucunu ortaya çıkararak bilgi teknolojileri ve yapıları meydana gelmiş ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru bir geçiş yaşanmasına zemin hazırlanmıştır. Bu çalışmada da 2011 yılında ortaya çıkarak adından söz ettirmeye başlayan ve temelinde çeşitli teknolojik bileşenler ile bilgi faktörlerinin entegre olmasını barındıran Dördüncü Sanayi Devrimi süreci içerisindeki gelişmeler dile getirilmiştir. Ayrıca bu gelişmelerin diğer sektörler üzerinde olduğu gibi medya sektörü üzerindeki organizasyonel ve ekonomik anlamda etkileri ve getireceği dönüşümler anlatılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, medya kavramı ve medya işletmelerinin gelişim süreçleri ve işlevleri de ifade edilerek yaşanan ve öngörülen dönüşümlerin etkileri daha somut bir şekilde ortaya konulmak istenmiştir.

___

Alçın, S. (2016). “Üretim İçin Yeni Bir İzlek:Sanayi 4.0”. Journal Life Economics, 3(8) s.19-30. DOI: 10.15637/jlecon.129

Arslan, Ü. Ç. ve Demirağ, Y. H. (2017). “Sanayi Devrimi: Sonuçları ve Uluslararası Sisteme Yansımaları”. Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği Ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara. s. 1-15.

Aslan, Ş. ve Güzel, Ş. (2019). “Endüstri 4.0 Gelişim Süreci ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm”. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), s.650-659. DOI: 10.21733/ibadjournal.584464.

Atılgan, S. (1998). “Basın İşletmeciliği”. İstanbul: Der.

Aydeniz, H. (2012). “Medyayı Tanımak”. Nakış Ofset, İstanbul

Aytekin, M. (2010). “Medya Endüstrisi”, Medya ve İletişim Önlisans Programı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Barbier, F., ve Lavenir, C. B. (2001). “Diderot'dan İnternete Medya Tarihi”. (Çev. K. Eksen), Okuyanus Yayınları, İstanbul

Bayraç, H. (2003). “Yeni Ekonominin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), s.41-62.

Berberoğlu, G. (1991). “Basın İşletmeciliği”. Gazeteciler Cemiyeti Tezler Dizisi, İstanbul.

Bertrand, C. J. (2004). “Medya Etiği”. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara

Bülbül, A. R. (2000). “İletişim ve Etik”. Damla Ofset, Konya.

Çağlak, E. (2019). “Medyada Algı Yönetimi Aracılığıyla Kamuoyu Oluşturulması: 1915 Avusturalyasında Broken Hıll Olayı Üzerinden Savaş Söylemi Çözümlemesi.” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 21, s:109-125. Doı: 10.26468/Trakyasobed.424502

Çakmak, H. ve Erden, L. (2005). “Yeni Sanayi Odakları Ve Sanayinin Yeni Mekan Arayışları”. Denizli ve Gaziantep Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1).

Çavdar, S. S. (2019). “Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasası’na Yansımaları”. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Trabzon.

Davutoğlu, N., Akgül, B. ve Yıldız, E. (2017). “İşletme Yönetiminde Sanayi 4.0 Kavramı İle Farkındalık Oluşturarak Etkin Bir Şekilde Değişimi Sağlamak.” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (52), s. 544-567.

Demir, E.B.K., Çaka C., Tuğtekin U., Demir K., İslamoğlu H. ve Kuzu A. (2016). "Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Eğitim Alanında Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamaları", Ege Eğitim Dergisi, (2), s. 481-503.

Duman, B. ve Özsoy, K. (2019). “Endüstri 4.0 Perspektifinde Akıllı Tarım”. 4th Internatıonal Congress On 3d Prıntıng (Addıtıve Manufacturıng) Technologıes And Dıgıtal Industry, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, s. 540-555.

Elibol, N. (2017). “Endüstri (4.0) Devrimi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”. Gümrük & Ticaret Dergisi, (9), s. 41-49.

Freeman, C. ve Louça, F. (2001). “As Time Goes by. Oxford”. Oxford University Press.

Freeman, C. ve Soote, L. (2004). “Yenilik İktisadı”. (Çev. Ergun Türkcan), TÜBİTAK Yayınları, Ankara

Goehrke, (2015). “Local Motors Unveils LM3D Swim 3D Printed Car Today at SEMA Show in Las Vegas”, https://3dprint.com/103604/lm3d-swim-at-sema-show-2015 Erişim Tarihi: 05.08.2021.

Günay, D., Öcal, A. ve Öcalan, K. (2018). “Sanayi ve Sanayi Tarihi”. Mimar ve Mühendis Dergisi, 31, s. 8-14

Gürcan, H. İ. ve Kumcuoğlu, İ. (2017). “Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme”. Akdeniz İletişim Dergisi, 27, s.149-164, DOI: 10.31123/akil.437374.

Gürkan, D. (2009). “Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması”. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 29, s. 23-53. Hürriyet D. (2005). “Dünyayı Değiştiren Olaylar, Sanayi Devrimleri”, 12, s. 4-15.

Isaacson, W. (2017). “Geleceği Keşfedenler - Dijital Çağın Biyografisi”. (Çev. Duygu Dalgakıran), Domingo Yayınları, İstanbul.

Işık, A. (2009). “Geçmişten Günümüze Sanayileşme Süreci”, Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi s. 1-5.

İspirli, M. (2000). “Medya Gerçeği ve Haberciler”. Akçağ Yayınları, Ankara

Koca, D. (2020). “Sanayi Devrimlerinin Tarihsel Arka Planı ve İşgücü Becerileri Üzerindeki Yansımaları”. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. 16 (31), s. 4533-4558. DOI: 10.26466/opus.704841

Özdemir, H. Ö. (2020). “Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Adalet Algıları ile Diğer Faktörlerden Yordanması.” İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 172-181 . DOI: 10.33416/baybem.702316

Özdoğan, O. (2019). “Endüstri 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşüm Anahtarları”. 3. Baskı, Pusula Yayıncılık, İstanbul.

Özçağlayan, M. (2008). “Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel bir Değerlendirme)”. Marmara İletişim Dergisi, 13 (13), s. 131-159.

Özkan A. (2006). “Küreselleşme Sürecinin Medya ve Kültür Üzerindeki Etkileri”. Stratejik Rapor, Tasam Yayınları, İstanbul. Özsoy, E. C. (2017). “Bilgi ekonomisi”. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Öztemel, E. (2018). “Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0”. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-30.

Öztuna, B. (2017). “Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ile Çalışma Yaşamının Geleceği”, 1. Baskı, Gece Kitaplığı, Ankara.

Sarı, E. B. (2020). “Endüstri 4.0 Teknoloji ve Üretim Yönetimi”, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Schwab, K. (2016). “Dördüncü Sanayi Devrimi”. (Çev. Zülfü Dicleli), Optimist Yayınları, İstanbul.

Schwab, K. (2019). “Dördüncü Sanayi Devrimini Şekillendirmek”. Optimist Yayınları, İstanbul

Soydan, E. ve Alpaslan, N. (2014). “Medyanın Doğal Afetlerdeki İşlevi”. Sosyal Bilimler Dergisi, (7), s. 53-64,

Söğüt, Y. ve Aktaş, C. (2018). “Şehbal Dergisinden Günümüze Tüketim Kültürü ve Magazin Dergiciliği Analizi”. Kent Akademisi, 11(1), s.173-185. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/36326/392545

Teke, M., Deveci, S. H., Efendioğlu, M. ve Öztoprak, F. (2016). “Akıllı Tarım Fizibilite Projesi: Hassas Tarım Uygulamaları İçin Havadan ve Yerden Veri Toplanması, İşlenmesi ve Analizi”. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara.

Tüfekçi, N., Yorulmaz, R. ve Cansever, İ.H. (2017). “Dijital Hastane, Journal of Current Researches on Health Sector”. 7 (2), s.143-156

Yavan, N. (2014). “Üretim Sistemi: Fordist Üretim Tarzı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, Ankara. İnternet Kaynakları

Fırat, F. (2020). http://yenimedya.info/2020/02/06/robot/#:~:text=Robot%20gazetecilik Erişim Tarihi: 11.08.2021

İİENSTİTÜ (2020). “Tarihin İlk Elektronik Bilgisayarı ENIAC”. https://www.iienstitu.com/blog/tarihin-ilk-elektronik-bilgisayari-eniac Erişim Tarihi: 09.08.2021

Kahraman, H. (2016). “Artırılmış Gerçeklik”. https://www.endüstri4.0.com/artırılmış-gerceklik. Erişim Tarihi:11.06.2021

Karademir, M. (2016). “Dördüncü Sanayi Devrimi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi”. https://tasam.org/tr-TR/Icerik/25733/dorduncu_sanayi_devrimi Erişim Tarihi:10.08.2021, Oracle (2021). “Yapay zeka (AI) nedir?”. https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-ai/ Erişim Tarihi:12.08.2021

Teknoloji tasarım, (2020). “Endüstri 4.0 Yapısı ve Özellikleri”. https://teknoloji-tasarim.com/endustri-4-0-yapisi-ve-ozellikleri Erişim Tarihi: 10.08.2021

TÜBİTAK (2020). “Sanayi Devrimi’nin Yapı Taşları: İlk Atmosferik Buhar Motoru”. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/sanayi-devriminin-yapi-taslari-ilk-atmosferik-buhar-motoru Erişim Tarihi: 12.08.2021