Neş’etü İlmi’l-Mustalah ve‘l-Haddü’l-Fâsıl beyne’l-Mütekaddimîn ve’l-Müteahhirîn

Öz Bu eser hadis usulü ilminin doğuşuna ışık tutacak önemli bir eserdir. Hadis metodolojisinin anlaşılmasında ilkdönem hadisçilerin ıstılahlarını anlamak çok önemli bir yer tutmaktadır. İlk dönem hadis usulünü tetkik eden bu eser de bu derce önemlidir.
Anahtar Kelimeler:

Hadis Usulü, Doğuşu

___

Muhammed İ’sâm İ’dû, Neş’etü İlmi’l-Mustalah ve‘l-Haddü’l-Fâsıl beyne’l-Mütekaddimîn ve’l-Müteahhirîn, Ervika, Amman, 2016/1437