EMEVİ YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ (Yusuf el-IŞ)

Tercümesini yaptığımız metin Yusuf el-Iş’ın (ö. 1967) “ed-Devletü'l-Ümeviyye” adlı Emevi siyasi tarihine yazdığı eserin “Emevi Yönetimine Genel Bir Bakış” adlı bölümüdür. Yazar, eserinde Hz. Osman döneminin sonlarından başlayarak Emevi devletinin yıkılışına kadarki olayları çok fazla detaya inmeden fakat fark edilmeyen noktaları yakalamaya çalışan bir üslupla ele almıştır. Örneğin her Emevi halifesinin siyasi icraatlarını, o halifenin karakteri üzerindeki psikolojik analizleri üzerinden temellendirmeye çalışmaktadır. Bu bölümde ise müellif tarih kitaplarında çok sık rastlamadığımız bir bakış açısıyla Emevi devletine hâkim olan genel eğilimleri göstermeye çalışmaktadır. Ayrıca ilgili tarihlerdeki halk üzerinde “nesiller arasındaki değişim” üzerinden sosyolojik temelli siyasi okumalar yapmakta ve siyasi olayların derinlerdeki sebeplerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Felsefi bir bakış açısıyla Emevi tarihine genel, kapsayıcı ve sebepler ortaya koyan bir bakış açısı sunmaktadır.

AN OVERVIEW OF UMAYYAD MANAGEMENT (By Yusuf el-IŞ)

The text we translate is the section entitled "An Overview of Umayyad Management" written by Yusuf al-Iş in the Umayyad political history of “ed-Devletü'l-Ümeviyye ve'l-ahdasu elleti sebekatha ve meheddet leha ibtidaen fitneti Osman”. The author, starting with the end of the Caliph Othman period till the collapse of the Umayyad state, but with a style that seeks to capture unrecognized points without going into details. For example, each Umayyad caliphate’s political activities, based on the psychological analysis of the character of the caliphate. In this section, the author tries to show the general tendencies dominating the Umayyad state from a point of view that we have not encountered very often in the history books. He also makes sociologically based political readings on "the change between generations" on the people in the relevant histories and tries to reveal the deeply rooted causes of political events. It presents a perspective that reveals general, inclusive, and causal aspects of Umayyad history from a philosophical point of view.

___

Yusuf el-Iş, ed-Devletü'l-Ümeviyye ve'l-Ahdasu elleti Sebekatha ve Meheddet leha İbtidaen Fitneti Osmân, Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1985.