TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2005–2014)

Bu çalışmada ilköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılmış lisansüstü tezlerin incelenerek program geliştirme süreçlerine ilişkin önemli dönütler elde edilmesi amaçlanmıştır. Buna göre Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin veri tabanında yer alan ilgili 142 tez çalışma kapsamına alınmıştır. Söz konusu tezler araştırma sorularına göre içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre incelenen tezlerin çoğunluğunun 2007- 2009 yılları arasında yürütüldüğü, yüksek lisans düzeyinde olduğu, kadın yazarlar tarafından hazırlandığı, danışmanlığını yardımcı doçent unvanına sahip akademisyenlerin yaptığı ve nicel yönteme göre gerçekleştirildiği görülmüştür. Araştırmada ayrıca tezlerde veri kaynağı olarak sıklıkla öğretmen görüşlerine başvurulduğu ve buna göre öğretmenlerin programlara ilişkin genel olarak olumlu bir yaklaşım içerisinde olmalarına rağmen program felsefesi hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları başta olmak üzere birtakım eksiklikler nedeniyle uygulamada istenilen verimliliğe ulaşılamadığı yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. 

AN ANALYSIS OF DISSERTATIONS WRITTEN ABOUT EVALUATION OF THE PRIMARY EDUCATION CURRICULA IN TURKEY (2005-2014)

In this study it was aimed to obtain effective feedback for curriculum development processes by analyzing the dissertations written on the evaluation of the primary education curricula. Accordingly, 142 thesis on the database of the Committee of High Education were analyzed. Content analysis was used to examine the dissertations in accordance with research questions. According to the findings of the study, it was concluded that the majority of the analyzed thesis were at master level and written between 2007 and 2009, prepared by female writers by the counselling of assistant professors and conducted according to the quantitative method. Also it was found out that teachers’ opinions were frequently used as data source in the thesis and although teachers were generally in a positive approach in terms of the program they commented that the curricula couldn’t be used efficiently due to some defectiveness especially the lack of knowledge about the curriculum philosophy

___

APA Koç, E. S. (2016). TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2005–2014) . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 198-216 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182918
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

382.4b129.8b