ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DUYARLIK VE YAŞAM DOYUMU

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ve öz-duyarlık arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve öz-duyarlık düzeyinin cinsiyet açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırma bir devlet üniversitesinde okuyan 1082 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Öz-Duyarlık Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Korelasyon analizi ve Çok Yönlü Varyans Analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaşam doyumu; öz-duyarlığın olumlu alt boyutları olan öz sevecenlik, bilinçlilik ve paylaşımların farkında olma ile pozitif, öz-duyarlığın olumsuz alt boyutları olan öz yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme ile negatif ilişkili çıkmıştır. Özduyarlık ölçeğinin bilinçlilik boyutunda erkekler kadınlara göre daha yüksek puan ortalaması almışlardır. Aşırı özdeşleşme boyutunda ise kadın öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha yüksek puan ortalaması almışlardır. Bulgular ilgili alan yazını ışığında tartışılmış, gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 

SELF COMPASSION AND LIFE SATISFACTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS

The purpose of this study was to examine relationship between life satisfaction level and selfcompassion level of university students, and whether self-compassion level differs according togender. The study is conducted with 1082 students from 1.th, 2.th, 3.th and 4.th grades. SelfCompassion Scale, Life Satisfaction Scale and Demographic Form were used to collect data. Correlation analysis and MANOVA were used to analyze the data. The results indicate that life satisfaction had positive and significant correlations with subscales of Self-compassion Scale; self-kindness, mindfulness and common humanity and had negative correlations with negative subscales of Self compassion Scale; self-judgment, isolation and over identification. Females had significantly lower scores than males on the mindfulness subscale and females had significantly higher scores than males on over identification subscale. The results of study were discussed according to relevant literature and recommendations for the future studies were made.

___

APA Tel, F. D. & Sarı, T. (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DUYARLIK VE YAŞAM DOYUMU . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 292-304 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182922
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383.1b129.9b