BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETME PSİKO-EĞİTİMİ PROGRAMININ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışma bilgisayar bağımlılığının en yoğun yaşandığı yaş gruplarından biri olan 15 yaşındaki çocukların bilgisayar bağımlılık düzeylerinin azaltılmasında Bilişsel–Davranışçı yaklaşım temelli grup danışmanlığı programının etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, kontrol gruplu ön-test, son-test deneysel modelde yapılmıştır. 60 kişilik 9. sınıf öğrenci grubuna“Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” uygulanmış olup bağımlılık düzeyi en yüksek çıkan 20 öğrenci belirlenmiştir. Belirlenen bu 20 öğrenci tesadüfî yöntemle iki gruba ayrılmış ve 10 öğrenci deney grubuna, 10 öğrenci de kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubuna 8 oturumdan oluşan “Bilişsel–Davranışçı yaklaşım temelli bilgisayar oyun bağımlılığı ile başetme becerileri” içerikli grup danışmanlığı programı uygulanmıştır. Horzum, Ayas ve Balta (2008)’nın geliştirdiği “Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, ön-test ve son-test ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin bilgisayar oyunlarına olan bağımlılık düzeylerinin düşebildiği görülmüştür.

THE EFFECT OF COMPUTER ADDICTION MANAGEMENT PSYCHO-TRAINING PROGRAM ON 9th GRADE SUTDENTS

The study was conducted to test if a group counseling program based on Cognitive Behavioral Therapy would be effective in decreasing computer addiction levels of at the at age of 15 which computer addiction is very common. In this research, pre-test post-test control group design was used. “Computer Games Addiction Scale” was applied to 60 9th grade students, and 20 students with the highest addiction levels were selected. These 20 students were randomly assigned to the experimental and control groups as 10 students for the experimental group and 10 for the control group. “Computer Games Addiction management Group Counseling Program” based on Cognitive Behavioral Therapy was applied to the experimental group in 8 sessions. “Computer GamesAddiction Scale” developed by Horzum, Ayas and Balta (2008) was used as pre-test and post-test instrument. As a result, it was found that computer games addiction levels of the students might decrease. 

___

APA Nedim Bal, P. & Metan, H. (2016). BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETME PSİKO-EĞİTİMİ PROGRAMININ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 62-74 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182911
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

382.8b129.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutumları, Yaratıcılık Algıları ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

Ebru BAKAÇ, Raşit ÖZEN

FİZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI (2013) HAKKINDAKİ ALGILARI

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP

BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETME PSİKO-EĞİTİMİ PROGRAMININ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pervin NEDİM BAL, Hakan METAN

Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sibel DEMİRER

TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2005–2014)

Emine Seda KOÇ

Yeti Yitimi Modellerinin Tarihsel Süreci

Aydın KIZILASLAN, Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Ali YÜCE, Mustafa SÖZBİLİR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DUYARLIK VE YAŞAM DOYUMU

Fatma Dilek TEL, Tuğba Sarı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

İnanç ETİ, Serhat GÜNDOĞDU

Okul Öncesi Öğretmenliği Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Projesi Dersine İlişkin Algı ve Önerileri

İnanç ETİ, Serhat GÜNDOĞDU

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi (Çanakkale örneği)

Cansu GÜDEN, Betül TİMUR