FİZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI (2013) HAKKINDAKİ ALGILARI

Üniversite öğretim elemanları öğretim programlarının uygulanması sürecinde yapılan araştırmalarla programların artı ve eksilerini ortaya koyup bunlara çözümler üreterek programların geliştirilmesine katkı sağlamaktadırlar. Akademik hayatın önemli bir unsuru olan araştırma görevlilerinin en önemli görevlerinden biri alanlarında kaliteli ve problem çözmeye yönelik araştırmalar yapmaktır. Bu çalışma, nitel bir çalışma olup Ankara ilinde fizik eğitimi alanında görev yapan 10 araştırma görevlisinin fizik öğretim programı hakkındaki algıları yarı yapılandırılmış görüşme formuyla araştırılmıştır. Verilerin güvenirliğini ve geçerliğini artırmak için veri çeşitlemesi yöntemine başvurulmuş; araştırma görevlileriyle yapılan görüşmeye ek olarak akademisyenlerle görüşme ve fizik öğretim programının doküman analizi yapılmıştır. Veri analizi sürecinde içerik ve betimsel analiz yapılarak görüşme formlarından direkt alıntılarla görüşler desteklenmiştir. Yeni programın sadeliği, esnekliği ve durumsallığı olumlu karşılanırken 2007 programındaki bağlam temelli öğrenme gibi bazı yapı ve yaklaşımların yeni programda terk edilmesi programın eksileri olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de programların uygulamadaki sıkıntılarının sınav sistemi ile öğretmen yetiştirme ve seçme politikalarından kaynaklandığı vurgulanmıştır.

PERCEPTIONS OF RESEARCH ASSISTANTS IN PHYSICS EDUCATION ABOUT NEW PHYSICS TEACHING PROGRAM (2013)

Academicians make contribution to development of teaching programs by recommending solutions to problems. Research assistants who are very important components of academia have a duty to conduct high quality research studies which aims to solve problems in their fields. This qualitative study aims to search perceptions of 10 research assistants of Physics Education in Ankara regarding the teaching program using a semi structured interview form. In order to increase validity-reliability of the data, triangulation is applied. Document analysis of teaching program and interview with academicians are conducted in addition to the interviews conducted with research assistants. Content and descriptive analyses are supported with quotations of participants during data analysis. Simplicity, flexibility and contingency of new teaching program were perceived as positive features while removal of some approaches of previous teaching program was considered as a drawback. It was emphasized that examination system and politics of teacher education and selection were causes of unsuccessful teaching program implementations.

___

APA Ertem, H. Y. & Gökalp, G. (2016). FİZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI (2013) HAKKINDAKİ ALGILARI . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 95-120 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182913
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

382.4b129.8b