Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses

Bu araştırma, fen bilgisi öğretmenlerinin destek ve eğitim kurslarına ilişkin değerlendirmelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden birisi olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki altı devlet ortaokulunda, destek ve eğitim kurslarında fen dersleri veren altı fen bilgisi öğretmeninden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde kullanılan görüşme formu, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve çalışmada kullanılmadan önce bir fen bilgisi öğretmeni ve bir Türkçe öğretmeni tarafından kapsam ve anlaşılırlık açısından incelenmiştir. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış daha sonra transkript edilmiştir. Hazırlanan transkriptler araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcı ifadelerinde doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Çalışma sonucunda, destekleme ve yetiştirme kurslarında materyal yetersizliği ve öğrenci katılımı açısından sorunlar yaşanmasına rağmen, katılımcıların genel olarak destek ve eğitim kurslarından memnun olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında kurslarda kullanılabilecek kaynakların çeşitlendirilmesi ve fen derslerinin verimliğinin artırılmasına ilişkin ilgili paydaşlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses

This research aims to determine the evaluations of science teachers regarding support and training courses. The research is conducted by using phenomenology design of qualitative research method. The data of the research is collected in six state secondary schools in Melikgazi district of Kayseri from six science teachers who gave science lessons at support and training courses. The semi-structured interview is used as a data collection tool. Interview form is created by the researchers and examined by a science teacher and a Turkish teacher before it is used in the study. Recordings of the interview were transcribed. Then data is analyzed by the researchers. Findings are presented with direct quotations from the participants. As a result of the study, it is concluded that although there are problems in terms of insufficient materials and student attendance, the participants are satisfied with the support and training courses. In the light of these results, suggestions regarding the diversification of resources and optimization of the courses were made.

___

Akkaya, A. (2017). Evaluation of supporting and training courses regarding opinions of students, [Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi]. Unpublished mester thesis. Ahi Evran University, Institute of Social Sciences, Kırşehir, Turkey

Bal, H. (2016). Scientific research methods and techniques (with applications and examples), [Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri (Uygulamalı-Örnekli)]. İstanbul: Sentez Publishing.

Baştürk, S. (2012). Classroom teachers’ causal attributions of student success or failure on mathematics [Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarı ya da başarısızlığına atfettikleri nedenler]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, 4(7), 105-118.

Biber, A.Ç., Tuna, Abdulkadir, Polat, A.C., Altınok, F., & Küçükoğlu, U. (2017). Student Opinions on Supporting and Training Courses Applied in Middle School, [Ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına dair öğrenci görüşleri]. Journal of Bayburt Educational Faculty, 12(23), 103-119.

Bozbayındır, F. & Kara, M. (2017). Problems Faced at Supporting and Training Courses (STC) and Solution Suggestions According to Teacher Opinions, [Destekleme ve yetiştirme kurslarında (DYK) karşılaşılan sorunlar ve öğretmen görüşleri temelinde çözüm önerileri]. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 324-349.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Scientific research methods, [Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı)]. Ankara: Pegem Academy.

Canpolat, M. (2017). Opinions of social sciences teachers, administrators of course centers and students within the context of support and training courses: Sample of Eski̇şehi̇r province [Destekleme ve yetiştirme kursları bağlamında sosyal bilgiler öğretmenleri, kurs merkezi yöneticileri ve öğrenci görüşleri: Eskişehir İli Örneği]. Unpublished master thesis, Ondokuz Mayıs University, Institute of Educational Sciences, Samsun, Turkey.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.

Demir-Başaran, S. & Narinalp Yıldız, N. (2017). Teacher opinions related to the support and implementation of training courses in secondary schools in Turkey. [Türkiye’de ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmen görüşleri]. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 1152-1173.

Denizli, H. & Uzoğlu, M. (2016). Determination of Views of Science Teachers on the Process of Inclusive Practices [Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamaları sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi]. Journal of Turkish Science Education, 13(1), 3-37.

Dönmez, İ., Pekcan, N. & Tekçe, M. (2016). Evaluation of Support and Training Courses Based on the Views of Administrators, Teachers and Students, [Destekleme ve yetiştirme kurslarının yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi]. 25. National Congress of Educational Sciences, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya, Turkey.

Ergün, M. (2017). Assessment of supporting and training courses according to the opinions of administrators, teachers and students, [Destekleme ve yetiştirme kurslarının yönetici, öğretmen, öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi]. Unpublished Master Thesis, Fırat University, Institute of Educational Sciences, Elazığ, Turkey.

Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7. Edition). Boston, McGraw-Hill.

Göksu, İ. & Gülcü, A. (2016). The Opinions of the teachers about the supportive courses applied in the middle schools and high schools [Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri]. Journal of Bayburt Educational Faculty, 11(1), 153-171.

Günal, H. & Kaya, R. (2016). Problems and drawbacks that history teachers experience while teaching controversial and sensitive issues (Erzurum sample), [Tarih öğretmenlerinin tartışmalı ve hassas konuların öğretimi sırasında yaşadıkları çekince ve sorunlar (Erzurum örneği)]. Turkish History Education Journal, 5(1), 44-73.

İdin, Ş. & Tozlu, İ. (2012). The impact of placement tests that are coordinated by directorate of national education for free to the success of science and technology course of 7th grade pupils, [Milli Eğitim müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen seviye belirleme sınavı kurslarının 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji ders başarısına etkisi]. Journal of Research in Education and Teaching, 1(2). 82-91.

İncirci, A., İlğan, A., Sirem, Ö. & Bozkurt, S. (2017). Students’ views about supportive and educational courses in secondary schools, [Ortaöğretim destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci görüşleri]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 42, 50-68.

Kaya, V. H. & Kaya, E. (2018). Are homework and extra lessons necessary for increasing science achievement? [Fen başarısını artırmak için ödevler ve kurslar gerekli midir?] Anatolian Journal of Teacher, 2(1), 48-62.

Kürkçü, E. (2018). The examination of the support and training courses of formal education of MEB in the context of math classes, [Meb Örgün eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarının matematik dersi bağlamında incelenmesi]. Unpublished master thesis. Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara, Turkey.

Şimşek, A. (2014). Instructional design, [Öğretim tasarımı]. Ankara: Nobel Publishing.

MoNE, (2016). Ministry of National Education's formal and non-formal education support and training courses directive, [Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi]. Retrieved from https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/01060217 on 26 April 2019.

Nartgün, Ş. S. & Dilekçi, Ü. (2016). Student and teacher views on educational support and training courses, [Eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri]. Educational Administration: Theory and Practice, 22(4), 537-564.

Uğurlu, F. (2017). A research towards the self-perception levels of teachers in charge in supportive and educative courses (Sample of Ordu province, [Destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli öğretmenlerin kurslara yönelik öz algı düzeylerinin incelenmesi (Ordu İli Örneği)].Unpublished master thesis, Amasya University, Institute of Social Sciences, Amasya, Turkey.

Ünsal, S. & Korkmaz, F. (2016). Investigation of teachers’ opinionaboutFunctions of theSupportand Training Courses, [Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi]. Kahramanmaraş Sütçü Imam University Journal of Social Sciences, 13(12), 87-118.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Qualitative research methods in social sciences, [Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı)]. Ankara: Seçkin Publishing.

Yıldırım, A., Ünal, A. & Çelik, M. (2011). The analysis of principle’s, supervisor’s and teacher’s perception of the term “teacher”, [Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi]. International Journal of Human Sciences, 8(2), 92-109

___

APA Gökçe, H. , Gökçe, Z. , Bektas, O. & Kızkapan, O. (2022). Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 668-686 . DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-849791
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

382.6b129.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Yürütülen Proje Tabanlı Öğrenmeyle İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Eğilimler

Cengiz GÜNDÜZALP, Yüksel GÖKTAŞ

Özel Gereksinimi Olan ve Tipik Gelişen Çocuklara Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Savaş BERK, Ramin ALİYEV

Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Sorunlara İlişkin Çözümler: Ebeveyn Bakış Açısı

Yiğit Emrah TURGUT, Tuba KOPUZ, Esra ÖZALP

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Merve ÖZDEMİR KILIÇ, Salih CAKMAK

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında 1998-2017 Yılları Arasında Üretilen Tezlerin Eğilimleri

Büşra KURTULUŞ ÜSTÜN, Ayşegül OGUZ NAMDAR

Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses

Hasan GÖKÇE, Zeliha GÖKÇE, Oktay BEKTAS, Oktay KIZKAPAN

Eğitsel Dijital Oyunların 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Ders Başarısı Ve Güdülenmelerine Etkisi

Murat ÇOKYAMAN, Hüseyin ŞİMŞEK

Ortaokul Ders Kitaplarında Hacı Bektaşi Veli ile İlgili Metinlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Hafize ER TÜRKÜRESİN

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algıları ile Dijital Yeterlik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ramazan KAYA, Nihat UYANGÖR

Yazma Derslerinin Beklenenden Az Başarı Göstermiş Dil Öğrencileri için Uzaktan Eğitim ve Geleneksel Sınıf İçi Eğitimle Harmanlanarak Verilmesi

Nazli AGGUN