Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Sorunlara İlişkin Çözümler: Ebeveyn Bakış Açısı

Bu çalışmada acil uzaktan eğitim (AUE) sürecine katılan çocukların ebeveynlerinin uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlara ilişkin çözümlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışma grubu AUE’ye katılan 5 anne ve 5 babadan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, ebeveynlerin süreci yürütürken karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirilen çözümler; çocuk, ebeveyn ve sistem başlıkları altında toplanmıştır. Ebeveynlerin AEU sürecinde genellikle çocuklarıyla ilgili motivasyon sorunu yaşadığı ve sistem kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin çözümünde ise ebeveeynlerin çocuklarının sevdiği etkinlikleri yapmayı tercih ettikleri, bilen birilerinden yardım aldıkları ya da kendi bilgilerinden yararlandıkları görülmüştür. Ayrıca ebeveynler AUE süreci içerisinde iş yüklerinin arttığını ve artan iş yükünü dengelemek için genellikle eşlerinden destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin uzaktan eğitime uyum sürecinin hızlandırılması ve ebeveynlerin bu süreci daha sağlıklı yönetebilmelerinin sağlanması amacıyla basın-yayın yoluyla bilgilendirme çalışmalarının yapılabileceği, uzaktan eğitimde ebeveyn rehberliğine ilişkin eğitim içeriklerinin oluşturulabileceği geliştirilen öneriler arasındadır.

___

Aksoy, Y. ve Nayir, A. E. (2020). Suzuki yöntemi ile keman eğitiminde çevrimiçi ve çevrimdışı uzaktan eğitim araçlarının kullanımına ilişkin aile ve uzman görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(104), 442-465. https://doi.org/10.29228/ASOS.42684

Al Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., & Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317

Anastasiades, P. S., Vitalaki, E., & Gertzakis, N. (2008). Collaborative learning activities at a distance via interactive videoconferencing in elementary schools: Parents’ attitudes. Computers & Education, 50(4), 1527-1539.

Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.

Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. https://doi.org/10.29065/usakead.777652

Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.

Brito, T. N., de Jesus Santana, J., & Fernandes, M. N. (2020). Educação do Campo na conjuntura da pandemia: alcances, impactos e desafios. Revista Brasileira de Educação do Campo, 5, e10278-e10278. https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e10278

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Clark, J. T. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook, 410–415. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-813467-2.00063-8

Daniel S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 1–6. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3

Demirbaş, N. K., & Koçak, S. S. (2020). 2-6 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin bakış açısıyla Covid-19 salgın sürecinin değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 328-349.

Dong, C., Cao, S., & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Children and Youth Services Review, 118, 105440. https://doi.org/j.childyouth.2020.105440

Durak, G., & Çankaya, S. (2020). Undergraduate students’vıews about emergency dıstance educatıon durıng the covıd-19 pandemıc. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 5(1). https://doi.org/10.46827/ejoe.v5i1.3441

Elcil, Ş., & Şahiner, D. S. (2013). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 6(1), 21-33.

Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). COVID-19 and remote learning: Experiences of parents with children during the pandemic. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65. https://doi.org/10.29333/ajqr/847

Green, J. K., Burrow, M. S., & Carvalho, L. (2020). Designing for transition: supporting teachers and students cope with emergency remote education. Postdigital Science and Education, 2(3), 906-922. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00185-6

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause review, 27, 1-12.

Holmberg, B. (1995). The evolution of the character and practice of distance education. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 10(2), 47-53.

Howland, J. L., & Moore, J. L. (2002). Student perceptions as distance learners in Internet-based courses. Distance Education, 23(2), 183-195.

Karal, H., Cebi, A., & Turgut, Y. E. (2011). Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 276-293.

King, D. L., Delfabbro, P. H., Billieux, J., & Potenza, M. N. (2020). Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. Journal of Behavioral Addictions. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00016

Király, O., Potenza, M. N., Stein, D. J., King, D. L., Hodgins, D. C., Saunders, J. B., ... & Demetrovics, Z. (2020). Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance. Comprehensive Psychiatry, 100, 152180. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152180

Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers.

Mısırlı, O., & Ergüleç, F. (2021). Emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic: Parents experiences and perspectives. Education and Information Technologies, 1-20. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10520-4

Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). California: SAGE Publications.

MEB, (2020). Milli Eğitim Bakanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-yayinlanmistir-orgun-egitim-20192020/icerik/397 adresinden 12 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.

Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 376-394.

Özensel, E. (2004). Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolü: Konya ili örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 77-96.

Peterson, P. W. (2001). The debate about online learning: Key issues for writing teachers. Computersand Composition, 18, 357-70.

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations (3rd ed). New York: Macmillan Publishing Company, Inc.

Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 273-296. https://doi.org/10.18037/ausbd.902616

Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and learning at a distance: foundations of distance education 7th Edition.

UNESCO. (2020). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge

Vuorikari, R., Velicu, A., Chaudron, S., Cachia, R. and Di Gioia, R. (2020). How families handled emergency remote schooling during the Covid-19 lockdown in spring 2020 - Summary of key findings from families with children in 11 European countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, EUR 30425 EN. https://doi.org/10.2760/31977

Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. Readings on the development of children, 23(3), 34-41.

WHO. (2020a). Covid19 Coronavirus Disease 2019 Situation Report – 72. World Health Organization (Vol. 2019). https://pers.droneemprit.id/covid19/

Yıldırım, A., & Şimşek H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.

Yurtbakan, E. & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780

___

APA Turgut, Y. E. , Kopuz, T. & Özalp, E. (2022). Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Sorunlara İlişkin Çözümler: Ebeveyn Bakış Açısı . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 813-829 . DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-998254
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383.1b129.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve Fen Bilimleri Ders Kitaplarında STEM Eğitim Yaklaşımının Yeri

İrem ÜNSAL, Elif BAKAR

Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Sorunlara İlişkin Çözümler: Ebeveyn Bakış Açısı

Yiğit Emrah TURGUT, Tuba KOPUZ, Esra ÖZALP

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında 1998-2017 Yılları Arasında Üretilen Tezlerin Eğilimleri

Büşra KURTULUŞ ÜSTÜN, Ayşegül OGUZ NAMDAR

Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Basındaki Yeri

Çiğdem UYSAL, Hüseyin KOÇ, Hasan GÜRGÜR

Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öz-Yeterlikleri

Rukiye ÇİVRİL KARA, Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ, Fatih KOCA

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algıları ile Dijital Yeterlik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ramazan KAYA, Nihat UYANGÖR

Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses

Hasan GÖKÇE, Zeliha GÖKÇE, Oktay BEKTAS, Oktay KIZKAPAN

2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Yürütülen Proje Tabanlı Öğrenmeyle İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Eğilimler

Cengiz GÜNDÜZALP, Yüksel GÖKTAŞ

Özel Gereksinimi Olan ve Tipik Gelişen Çocuklara Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Savaş BERK, Ramin ALİYEV

Bilgisayar okuryazarlığı eğitimi için bilgisayar programlama öz-yeterlik ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Seyfullah GÖKOĞLU