Beden eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bu çalışmada, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, ‘‘Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’’ ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında Muş ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 109 beden eğitimi ve spor öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların, mesleklerine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu, medeni durum ve kıdem yılı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, fakat cinsiyet, kadro durumu ve çalışılan okul kademesi ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılık tespit edilemediği belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak, eğitim kurumlarında beden eğitimi öğretmenlerinin iş yükleri ve rol karışıklıklarının giderilmesine, ayrıca evli ve kıdem yılı fazla olan öğretmenlerin mesleki tutumlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir.

___

Akbal, M. (2016). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bartın.

Baltacı, A., & Coşkun, M. K. (2019). Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleğe Tutumları İle Eğitime Olan İnançları Arasındaki İlişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 469-487. https://doi.org/10.33931/abuifd.560674

Bozca, S. (2015). Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.

Brouwers, A., Tomic, W., & Boluijt, H. (2011). Job demands, job control, social support and self-efficacy beliefs as determinants of burnout among physical education teachers. Europe’s Journal of Psychology, 7(1), 17-39. https://doi.org/10.5964/ejop.v7i1.103

Canlı, U., Toksöz, İ., Süt, N., & Taşkın, C. (2019). 8.Sınıf ve 9.Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimine Dersine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 1(1), 8-14.

Cinpolat, T., Alıncak, F., & Abakay, U. (2016). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.

Çetin, F. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ve İş Doyumları Arasındaki İlişki. Electronic Turkish Studies, 11(3).791-808.

Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. İlköğ¬retim Online, 8(2), 298-305.

Demir, C. G., & Gelişli, Y. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 487-507. https://doi.org/10.24106/kefdergi.389810

Demirel, N. (2016). Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adıyaman.

Dikmen, M., & Tuncer, M. (2018). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumların Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Harran Maarif Dergisi, 3(1), 24-38. https://doi.org/10.22596/2018.0301.24.38

Erdemli, E. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Tutumu İle Serbest Zaman Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bartın.

Eroğlu, O., Ünveren, A., Ayna, Ç., & Müftüoğlu, N. (2020). Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 100-110. https://doi.org/10.32706/tusbid.829164

Gençay, Ö. A. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 765 – 780.

Göksel, A., & Caz, Ç. (2016). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.22396/sbd.2016.0

Güler, M. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kocaeli İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli.

Güzelyurt, T., & Gönül, Y. (2019). Sözleşmeli Aday Öğretmenlerin Beklentilerinin İncelenmesi: Silopi Durum Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 48(224), 285-298.

Ilkım, M. (2006). Beden eğitimi Öğretmenlerinin Çalışma Şartlarına Göre Beden Eğitimi Dersini Nasıl İşlediklerinin Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Kadıoğlu Akbulut, C., Güven, S., & Karaali̇oğlu, S. (2018). Atama Bekleyen Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Harran Maarif Dergisi, 3(1), 1-23. https://doi.org/10.22596/2018.0301.1.23

Karasar, N. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Karabulutlu, Z., & Pulur, A. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterliği ve eğitimlerinin özel alan yeterliklerine etkisinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 171-176. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000322

Karayol, M., & Yavuz Eroğlu, S . (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Etik ve Mesleki Motivasyon Durumlarının İncelenmesi: Muş İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 655-664. https://doi.org/10.18506/anemon.683076

Kaya Sarıdede, Ş. (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Keski̇n, N , Öncü, E., & Küçük, K . (2016). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri . SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1) , 93-107. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000287

Kırımoğlu, H., Yıldırım, Y., & Temiz, A. (2011). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi (Aydın İli Örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5 (2), 113-114.

Kocabaş, D., Erdem, R., & Antalyalı, Ö. L. Hemşirelerin Mesleklerine Yönelik Açık Ve Örtük Tutumlarının Farklılığı Üzerine Bir Araştırma. (2020). Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(3), 369-386.

Kocaer, G. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, serbest zaman ilgilenim ve rekreasyon faaliyetlerine yönelik fayda düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bartın ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Kul, M. & Hergüner, G. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları ve performanslarına etkileri (Sakarya ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 971-996. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-400744

Nakip, C., & Özcan, G. (2016). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(3), 783-795. DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.282380

Okut, S. (2017). Muş ili ve çevre ilçelerinde ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutum düzeylerinin spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Oral, B., Dokumacı Sütçü, N., & Yazar, T. (2019). Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum İle İlgili Yapılan Makalelerin İncelenmesi. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi, 23, 41-56.

Sarıbaş, S., & Babadağ, G. (2015). Temel Eğitimin Temel Sorunları. AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction,, 3(1), 18-34. https://dergipark.org.tr/en/pub/ajeli/issue/1524/18724

Sivrikaya, Ö., & Kılçık, M. (2017). İlköğretim okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (1), 1-15.

Temel, C., Altınkök, M., & Kayışoğlu, N. B. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi uygulamasının beden eğitimi öğretmenliğine yansımaları. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1862-1872.

Türkeli, A., Hazar, Z., Demir, G. T., & Namlı, S. (2017). Beden Eğitimi Ve Spor Alanında Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Öğretmen Özyeterlikleri İle Mesleğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 1-11.

Yakar, L., & Yelpaze, İ. (2019). Öğretmen Yetiştiren Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 107-129. https://doi.org/10.9779/pauefd.473678

Yazıcılar Özçeli̇k, İ., Cobanoglu, G., & Koç, U. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1) , 91-106. https://doi.org/10.38021/asbid.740216

Yilmaz, M. (2018). Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 102-116.

Yılmaz, A., Kırımoğlu, H., & Yamanyurt, M. (2019). Beden Eğitimi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Van İl Örneği). Electronic Turkish Studies, 14(7). 4131-4144. DOI: 10.29228/TurkishStudies.39633

Yücekaya, M. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, 3(1) , 27-37. https://doi.org/10.36415/dagcilik.745302

___

APA Mirze, F. & Yılmaz, A. (2022). Beden eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 723-737 . DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-894415
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

382.4b129.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortaokul Ders Kitaplarında Hacı Bektaşi Veli ile İlgili Metinlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Hafize ER TÜRKÜRESİN

Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öz-Yeterlikleri

Rukiye ÇİVRİL KARA, Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ, Fatih KOCA

Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses

Hasan GÖKÇE, Zeliha GÖKÇE, Oktay BEKTAS, Oktay KIZKAPAN

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve Fen Bilimleri Ders Kitaplarında STEM Eğitim Yaklaşımının Yeri

İrem ÜNSAL, Elif BAKAR

2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Yürütülen Proje Tabanlı Öğrenmeyle İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Eğilimler

Cengiz GÜNDÜZALP, Yüksel GÖKTAŞ

Özel Gereksinimi Olan ve Tipik Gelişen Çocuklara Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Savaş BERK, Ramin ALİYEV

Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Basındaki Yeri

Çiğdem UYSAL, Hüseyin KOÇ, Hasan GÜRGÜR

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Merve ÖZDEMİR KILIÇ, Salih CAKMAK

Yazma Derslerinin Beklenenden Az Başarı Göstermiş Dil Öğrencileri için Uzaktan Eğitim ve Geleneksel Sınıf İçi Eğitimle Harmanlanarak Verilmesi

Nazli AGGUN

Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Sorunlara İlişkin Çözümler: Ebeveyn Bakış Açısı

Yiğit Emrah TURGUT, Tuba KOPUZ, Esra ÖZALP