Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Basındaki Yeri

Son yirmi yılda özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ortamları arasında yer alan genel eğitim okullarının, yani kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının ön plana çıktığı ifade edilebilir. Bunun başlıca sebepleri olarak; temel insan hakları, uluslarası kuruluşların özel gereksinimli öğrencilere ve bireysel farklılıklara ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmalar, yasal düzenlemeler, kamuoyu baskısı, bu kamuoyu baskısının oluşmasında önemli bir rol oynayan yazılı ve görsel basının etkisinden söz edilebilir. Bu çalışmanın amacı özel gereksinimli öğrencilere yönelik yaygınlaşan kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının yaygınlaşmasında rol oynadığı ifade edilen basında nasıl yer aldığını ve yansımalarını derinlemesine incelemektir. Araştırma belge inceleme veri toplama tekniğine dayalı vaka çalışması ile desenlenmiştir. Belge incelemeye dayalı gerçekleştirilen bu araştırmada süreç 4 aşamada sonuçlandırılmıştır. Bu aşamalar sırasıyla; haberlerin taranması, dâhil etme/dışlama kriterlerine göre içerik belirlenmesi, haber içeriklerinin gözden geçirilmesi, analiz ve temaların oluşturulması şeklinde olmuştur. Araştırma sonunda; çeşitli değişkenlere göre dağılımlar ve elde edilen temalar şeklinde yapılandırılmıştır. Bunlar haberlerin ay/yıl, tür ve illere göre dağılımları ve haber içerikleri ile ilgili ortaya çıkan temalar şeklindedir.

___

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? Journal of Educational Change, 6(2), 109-124.

Andrews, L. (2002). Preparing general education pre-service teachers for inclusion: Web enhanced case-based instruction. Journal of Special Education Technology, 17(3), 27-35.

Gürgür, H. (2019). Kapsayıcı eğitim ve felsefi temelleri. H. Gürgür & S. Rakap (Eds.), Kapsayıcı eğitim: Özel eğitimde bütünleştirme içinde (ss. 2-17 ). Pegem Akademi

Heward, W. L. (2009). Exceptional children: An introduction to special education. Pearson College Div.

Zigmond, N., Kloo, A., & Volonino, V. (2009). What, where, and how? Special education in the climate of full inclusion. Exceptionality, 17(4), 189-204.

___

APA Uysal, Ç. , Koç, H. & Gürgür, H. (2022). Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Basındaki Yeri . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 724-744 . DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-896267
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

381.8b129.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Basındaki Yeri

Çiğdem UYSAL, Hüseyin KOÇ, Hasan GÜRGÜR

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve Fen Bilimleri Ders Kitaplarında STEM Eğitim Yaklaşımının Yeri

İrem ÜNSAL, Elif BAKAR

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında 1998-2017 Yılları Arasında Üretilen Tezlerin Eğilimleri

Büşra KURTULUŞ ÜSTÜN, Ayşegül OGUZ NAMDAR

Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öz-Yeterlikleri

Rukiye ÇİVRİL KARA, Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ, Fatih KOCA

Bilgisayar okuryazarlığı eğitimi için bilgisayar programlama öz-yeterlik ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Seyfullah GÖKOĞLU

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algıları ile Dijital Yeterlik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ramazan KAYA, Nihat UYANGÖR

2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Yürütülen Proje Tabanlı Öğrenmeyle İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Eğilimler

Cengiz GÜNDÜZALP, Yüksel GÖKTAŞ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Merve ÖZDEMİR KILIÇ, Salih CAKMAK

Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses

Hasan GÖKÇE, Zeliha GÖKÇE, Oktay BEKTAS, Oktay KIZKAPAN

Ortaokul Ders Kitaplarında Hacı Bektaşi Veli ile İlgili Metinlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Hafize ER TÜRKÜRESİN