GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ÖĞRETİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim görsel sanatlar öğretmenlerinin resim-iş öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretimine yönelik olarak geliştirdikleri örnek öğretim materyalleri ile ilgili görüşlerini incelemek ve görsel sanatlar öğretimi ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan öğretim materyallerini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubu Bolu ili ilköğretim okullarından beş görsel sanatlar öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama ve çözümleme yöntemleri kullanılmış, veriler yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler N Vivo 7 paket programında içerik analiziyle çözümlenmiş, bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırma sonucunda; 1) GSÖ’lerinin çalıştıkları kurumlarda öğretim materyallerinin yeterli olmadığı ve bu öğretim materyallerine ihtiyaç duydukları, 2) GSÖ’lerinin öğretmen adaylarınca geliştirilen örnek öğretim materyallerini dikkat-ilgi çekici motive edici, bilgiyi pekiştirici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı, güzel, yararlı, eğlenceli, kullanışlı ve işlevsel buldukları yönünde olumlu görüş belirttikleri, 3) GSÖ’lerinin bu tür materyallere sahip olmak ve derslerinde kullanmak istedikleri; bu nedenle araştırmacıdan ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretim materyali talebinde bulundukları sonuçlarına ulaşılmıştır

Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates

...

Kaynakça

Akay, Ü. (2010). Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2).

Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara:Pegem A Yayıncılık.

Bilen, M. (1996). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Aydan Web Tesisleri.

Danış, E. D. (2007). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar eğitimi estetik beğeninin geliştirilmesinde materyal kullanımının yeri, önemi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Demiralp, N. (2007, Mart). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 373-384.

Demirel, Ö. (2002). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. (4. Basım). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme: Öğretme sanatı. (10. Basım). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Doğdu, S. ve Arslan, Z. (1993). Eğitim teknolojileri uygulamaları ve eğitim araç-gereçleri. Ankara: Tekışık A. Ş. Veb Ofset Tesisleri.

Düzgün, B. (2000). Fizik konularının kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin önemi. Milli Eğitim Dergisi, 148, 1-2.

Gökçe, N. (2009, Temmuz). Genel fiziki coğrafya dersinde öğretim materyali hazırlama projesi. Marmara Coğrafya Dergisi,20, 20-41.

Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004, January). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(1), 7.

Güngördü, E. (2003, Kış). Öğretimde görsellik ve görsel araçlarda bulunması gereken özellikler. Milli Eğitim Dergisi, 157.

Gürbüz, R. (2007, Mart). Olasılık konusunda geliştirilen materyallere dayalı öğretime ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 259- 270.

Korkmaz, Y. (2007). Görsel ve işitsel sanatlar arasında ritim kavramının etkileşiminin 6. 7. ve 8. sınıflarda resim-iş eğitimi dersine katkısı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Mamur Yılmaz, E. (2014). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının ilköğretim okulları öğrencilerine sanatsal düzenleme ilkelerinin öğretimine yönelik öğretim materyali tasarım süreçleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd ed.). Thousand

Özsoy, V. & Alakuş, A. O. (2009, Kasım). Görsel sanatlar eğitiminde öğretim yöntemleri (resim-iş eğitimi). (1. basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and reserch methods. (2 nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.

Sala, G. (2003).Öğrenciler tarafından geliştirilen öğretim materyallerinin erişiye etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tan, Z. (2009). İlköğretim birinci kademe görsel sanatlar eğitimi müze bilinci öğrenme alanında materyal kullanımının etkisi ve uygulanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tezcan, M. (1983). Video ve eğitim. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(8-9), 213-273.

Türkkan, B. (1999, Güz). İlköğretim okulları resim-iş programının değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1-2), 61-75.

Uşun, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı: tasarım, seçim, geliştirme, kullanım, yönetim, değerlendirme. (1. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5.Basım) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sala, G. (2003).Öğrenciler tarafından geliştirilen öğretim materyallerinin erişiye etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

San, İ. (1987). Çocuğun ve gencin sanat eğitimi. Milliyet Sanat Dergisi, 162.

Şimşek, N. (2007). Öğretim teknolojileri kullanımı ve materyal geliştirme: Uygulama örnekleriyle. (1. basım). Ankara: Asil Yayınları.

Teker, A. (2002). Ankara ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersinde eğitim araç-gereçlerini kullanma durumlarının değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18651, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {421 - 446}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161332}, title = {Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates}, key = {cite}, author = {MAMUR YILMAZ, Elif and BİLİCİ, Sema} }
APA MAMUR YILMAZ, E , BİLİCİ, S . (2015). Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 421-446 .
MLA MAMUR YILMAZ, E , BİLİCİ, S . "Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 421-446 <
Chicago MAMUR YILMAZ, E , BİLİCİ, S . "Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 421-446
RIS TY - JOUR T1 - Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates AU - Elif MAMUR YILMAZ , Sema BİLİCİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 446 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates %A Elif MAMUR YILMAZ , Sema BİLİCİ %T Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD MAMUR YILMAZ, Elif , BİLİCİ, Sema . "Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 421-446 .
AMA MAMUR YILMAZ E , BİLİCİ S . Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 421-446.
Vancouver MAMUR YILMAZ E , BİLİCİ S . Views of Visual Arts Teachers on Sample Teaching Materials Developed By Art Teacher Candidates. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 446-421.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Eda ERDAŞ, Pelin AKSÜT, Fatih AYDIN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Cevat ELMA, Eda BÜTÜN

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Zekeriya NARTGÜN, Köksal CANİBEY

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Zübeyde Tuba ÇAKMAK, Soner DURMUŞ

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

Ersin ŞAHİN

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ