FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının benlik kurguları ve teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaçla iki farklı ölçüm aracı kullanılarak Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 237 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Ölçeklerin geçerlik çalışması doğrulayıcı faktör analizi ile yapıldıktan sonra ilişkisel analizler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular, fen bilgisi öğretmen adaylarının özerk ya da özerk-ilişkisel benliğe yönelik inançlarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin bazı boyutları ile pozitif ve anlamlı ilişkilere sahip olduğunu, diğer taraftan ilişkisel benliğe yönelik inançlarının negatif ve anlamlı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular doğrultusunda bazı araştırma önerileri sunulmuştur

Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University

...

Kaynakça

Bahcivan, E. (2014a). Examining relationships among Turkish pre-service science teachers’ conceptions of teaching and learning, scientific epistemological beliefs and science teaching efficacy beliefs. Journal of Baltic Science Education, 13(6), 870-882.

Bahçivan, E. (2014b). Investigating coherence between preservice science teachers’ conceptions of learning and teaching science: a phenomenographic study. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 147-166.

Bahcivan, E. & Kapucu, S. (2014). Turkish preservice elementary science teachers' conceptions of learning science and science teaching efficacy beliefs: is there a relationship? International Journal of Environmental and Science Education, 9(4), 429-442.

Ertmer, P.A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? ETR&D, 53(4), 25-39.

Ertmer, P.A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Fives, H., & Buehl, M.M. (2012). Spring cleaning for the “messy” construct of teachers’ beliefs: What are they? Which have been examined? What can they tell us? In K.R. Harris, S. Graham, T. Urdan, S. Graham, J.M. Royer, & M. Zeidner (Ed.), APA Educational Psychology Handbook: Individual Differences and Cultural and Contextual factors (pp. 471-499). Washington, DC: American Psychological Association.

Fraenkel, J.R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill, Inc.

Goktas, Y., Gedik, N., & Baydas, O. (2013). Enablers and barriers to the use of ICT in primary schools in Turkey: A comparative study of 2005–2011. Computers & Education, 68, 211-222.

Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers, TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.

Heelas, P., & Lock, A. (1981). Indigenous Psychologies: The Anthropology of the Self. London: Academic Press.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Family, Self, and Human Development Across Cultures, Theory and Applications (2nd ed.). London: Lawrence Erlbaum Associates.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk-ilişkisel benlik: Yeni bir sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11, 36-44.

Kağıtçıbaşı, Ç., Baydar, N., & Cemalcılar, Z. (2006). Autonomy and relatedness scales (Progress report). Istanbul, Koç University.

Kağıtçıbaşı, Ç., & Cemalcılar, Z. (2014). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş (16th ed.). İstanbul: Evrim Yayınevi ve Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Lee, E., & Luft, J.A. (2008). Experienced secondary science teachers' representations of pedagogical content knowledge. International Journal of Science Education, 30(10), 1343-1363.

Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. GessNewsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp.95-132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.

Milli Eğitim Bakanlığı (2015). FATİH Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı. Retrieved in May 15, 2015 from http://fatihprojesi.meb.gov.tr.

Mitchem, K., Wells, D.L. & Wells, J.G. (2003). Effective Integration of Instructional Technologies (IT): Evaluating Professional Development and Instructional Change. Journal of Technology and Teacher Education, 11(3), 397-414.

Pajares, M.F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Rokeach, M. (1968). Beliefs, attitudes and values. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Shulman, L.S., (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform, Harvard Educational Review, 57(1).

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Timur, B., & Taşar, M.F. (2011). Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839-856.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18629, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {1 - 12}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161310}, title = {Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University}, key = {cite}, author = {BAHÇİVAN, Eralp and AYDIN, Fatih and YENER, Dündar} }
APA BAHÇİVAN, E , AYDIN, F , YENER, D . (2015). Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 1-12 .
MLA BAHÇİVAN, E , AYDIN, F , YENER, D . "Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 1-12 <
Chicago BAHÇİVAN, E , AYDIN, F , YENER, D . "Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University AU - Eralp BAHÇİVAN , Fatih AYDIN , Dündar YENER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University %A Eralp BAHÇİVAN , Fatih AYDIN , Dündar YENER %T Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD BAHÇİVAN, Eralp , AYDIN, Fatih , YENER, Dündar . "Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 1-12 .
AMA BAHÇİVAN E , AYDIN F , YENER D . Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 1-12.
Vancouver BAHÇİVAN E , AYDIN F , YENER D . Investigating the Relationships between Preservice Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Confıdence and Self-Construal Example of Abant Izzet Baysal University. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 12-1.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Serhat Armağan KÖSEOĞLU, Ayşegül ERÇEVİK

SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI SÖZCÜK SAYI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mukadder BOYDAK ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI

İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Zübeyde Tuba ÇAKMAK, Soner DURMUŞ

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ÖĞRETİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif MAMUR YILMAZ, Sema BİLİCİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Binali TUNÇ, Sevgi YILDIZ, Abdullah DOĞAN