OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Okul Öncesi Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin Araştırma Projesi dersi (I ve II) hakkındaki görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin Araştırma Projesi ders sürecine, dersin paydaşlarına (kendisine, gruba, danışmana), ders sonunda tamamladıkları projeye (tez) ilişkin görüşleri ve derse ilişkin önerileri belirlenmiştir. Amaçlı örneklem stratejilerinden tipik durum örnekleme yöntemiyle belirlenen çalışma grubunu on öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerinaraştırma projesi dersine ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrenciler ders kapsamında kendilerine ilişkin olarak daha çok performanslarına, duygusal tepkilerine ve kişisel kazanımlarına vurgu yapmışlardır. Gruba ilişkin görüşleri ise yaşadıkları sorunlar, gruptan memnuniyet durumu ve sorunlara buldukları çözümler alt kategorilerinde yansıtmışlardır. Proje danışmanlarına ilişkin görüşleri çoğunlukla danışmanların süreçteki tutum, davranış ve beklentileri ile danışmanla yaşadıkları iletişim sorunları çerçevesinde yoğunlaşırken öğrencilerin tamamladıkları projeye (tez) ilişkin olarak yine olumlu ve olumsuz görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin derse ilişkin önerileri de belirlenmiştir

EARLY CHILDHOOD EDUCATION FINAL YEAR BACHELOR STUDENTS’ VIEWS AND SUGGESTIONS ON RESEARCH PROJECT COURSE

This qualitative research aims to reveal the views and suggestions towards Research Project Course (RPC) of Early Childhood Education (ECE) final year bachelor students. This study explored students’ views on RPC, stakeholders (themselves, group, advisor), completed project and their suggestions on RPC. Among the purposeful sample strategies, typical case sampling method was preferred and the study group was formed by ten final year students of ECE program at a public university in Turkey. The results show that ECE bachelor’s students have positive and negative views on the RPC. The views of the students on the stakeholders focus mostly on their own performances, the problems within group, the attitudes, behaviors and expectations of the advisors.Another result achieved in this study is that some of the students have positive but others have negative opinions about the completed project. Lastly, students have some suggestions about the RPC.

___

APA Eti, İ. & Gündoğdu, S. (2016). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 121-139 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182914
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

397b131.9b