ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI, YARATICILIK ALGILARI VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yaratıcılık algıları, materyal tasarımı öz-yeterlik inançları ile Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersine yönelik tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında AİBÜ Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler (n=3023) oluşturmaktadır. Ölçekler evren üzerinden örnekleme yapılarak (n=381) öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Materyal Tasarımı Öz-yeterlik Ölçeği”, “Ne Kadar Yaratıcısınız Ölçeği” ve “ÖTMT Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri MANOVA, ANOVA ve pearson korelasyon katsayısı (r) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının materyal tasarımı öz-yeterlik inanç düzeyleri ile yaratıcılık algıları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki; materyal tasarımı öz-yeterlik inanç düzeyleri ile tutum puanları arasında ise orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yaratıcılık algıları ve tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN COURSE, CREATIVITY PERCEPTIONS AND SELF-EFFICACY BELIEFS

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between pre-service teachers’ attitudes towards Instructional Technology and Material Design (ITMD) course, creativity perceptions and material design self-efficacy beliefs.The population of the study constitutes of the students who were studying in Faculty of Education (n=3023) in A.I.B.U. in academic year 2013-2014. Scales were applied on 381 pre-service teachers by sampling of the universe. “Material Design Self- Efficacy Belief ”,“How Creative Are You ” and “ITMD Course Attitude” scales are used in the study. The data were analyzed through MANOVA, ANOVA and pearson’s corelation coefficent (r). At the end of the studya meaningful, positive and low level relationship was found between pre-service teachers’ creativity perceptions and self-efficacy; moderate level relationship between self-efficacy and attitudes scores. Furthermore no significant relationship was found between creativity perceptions and attitudes scores.

___

APA Bakaç, E. & Özen, R. (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI, YARATICILIK ALGILARI VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 41-61 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182910
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383.1b129.9b