Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öz-Yeterlikleri

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersine yönelik öz-yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Özel durum çalışması yönteminin kullanılmış olduğu araştırmaya 8 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi içerik analizi metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğretmenlerin beden eğitimi ve oyun dersinde yeterli/yetersiz olma nedenleri, dersi tam olarak yapamama nedenleri, öğrencinin derse katılımının sağlanabilmesinin/sağlanamamasının nedenleri, dersin öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve öğrencinin değerlendirilmesi, derste karşılaşılan güçlükler, dersin verimli bir şekilde geçmesini sağlayan faktörler, okul idaresi, meslektaş ve velilerinin derse yaklaşımı ve ders içerisinde öğretmenlerin öğrencilere katkıları olmak üzere 8 tema elde edilmiştir. Çalışma sonucunda sınıf öğretmenlerinin bilgi eksikliği, oyun bilmeme ve fiziksel uygunluk açısından kendilerini yeterli görmedikleri tespit edilmiştir.

___

 • Abakay, U., Alıncak, F., Akyel, Y., & Yetiş, Ü. (2015). Ortaokul beden eğitimi ve spor dersine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(4), 1-9.
 • Alemdağ, S., Öncü, E., & Sakallıoğlu, F. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlilikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 45-60.
 • Alıncak, F. (2016). Attitudes of secondary school students including physical activity involving playing games. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3), 1-14.
 • Altun, M. (2016). İlkokul oyun ve fiziki etkinlikler dersi yeni öğretim programının sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi: Kırşehir ili örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 327-347.
 • Altunbaş, S. (2011) İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin öz-yeterliklerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Anderson, R., Greene, M., & Loewen, P. (1988): Relationships among teachers’ and students’ thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta Journal of Educational Research, 34(2), 148-165.
 • Arslan, Y., & Altay, F. (2009). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine ilişkin görüşlerinin bazı eğilimleri açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11(1), 14-23.
 • Ayan, S., Alıncak, F., & Tuzcuoğulları, Ö. T. (2015). Gaziantep’te oynanan bazı yöresel oyunların hentbol branşının teknik çalışmasına yönelik eğitsel oyunlar olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 252-257.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Eds.), Encyclopedia of human behavior (pp. 71-81). New York: Academic Press.
 • Bandura, A. (1995). Exercise of personel and collective efficacy in changing socities. In A. Bandura (Eds.), Self-efficacy in changing socities. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bayat, S., Kaymak, M. N., & Balcı, O. (2016). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersinde karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. Journal of Human Sciences, 13(3), 4917-4930.
 • Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının analizi [Yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239-253.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel yöntemler. S. B. Demir (Çev. Ed.), Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları: Araştırma deseni içinde (ss. 183-213). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çimen, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantıları ve yeterlik algıları [Yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi.
 • Çivril-Kara, R., Küçük-Kiliç, S., & Öncü, E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi hakkındaki görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 8, 17-46.
 • DeCorby, K., Halas, J., Dixon, S., Wintrup, L., & Janzen, H. (2005). Classroom teachers and the challenges of delivering quality physical education. The Journal of Educational Research, 98(4), 208-220.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The sage handbook of qualitative research (3rd ed.) (pp. 1-33). Sage Publications: California.
 • Doğan, E. (2000). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Doğan, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik algısı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Erzincan Üniversitesi.
 • Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178.
 • Gençtürk, A. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Hoy, W. K., & Woolfolk, A. E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational health of schools. The Elementary School Journal, 93, 356-372.
 • Janssen, I., & Leblanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefşts of physical acti-vity and fitness in school- aged children and youth. International Journal of Behaviroal Nutrition and Physical Activity, 7(40), 1-16.
 • Kasap, D. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ile mesleklerine yönelik bilgisayar ve internet kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Korkut, K. (2009). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki [Yüksek lisans tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • MEB. (2012). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1-4. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Newman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). United States of America: Pearson Education Limited.
 • Newton, L. D., & Newton, D. P. (2005). Can elementary textbooks help teachers teach physical education for understanding? International Journal of Physical Education, 42(1), 26-34.
 • Pajares, F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. http://www.des.emory.edu/mfp/eff.html adresinden 23.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. In R. Riding & S. Rayner (Eds.), Selfperception beliefs (pp. 239-266). London: Ablex Publishing.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Portman, P. A. (1996). Preservice elementary education majors about their elementary physical education classes (Pt. 1). Indiana Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance Journal, 25(2), 25-28.
 • Ross, J. A. (1994, June). Beliefs that make a difference: The origins and impacts of teacher efficacy. Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Association for Curriculum Studies.
 • Ross, J. A. (1998). The antecedents and consequences of teacher efficacy. In J. Bropy (Ed.), Advances in research on teaching (pp. 49–73). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Say, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanışları [Yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Saydam, R. (2003, Ekim 30-31). İlköğretim okulu I ve II. devre müzik eğitiminde eğitimci sorunu [Sözlü bildiri]. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Türkiye.
 • Seçer, F. (2011). Sınıf öğretmenlerinin kişilerarası öz-yeterlik inançları ile kaynaştırmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Soodak, L., & Podell, D. (1996). Teaching efficacy: Toward the understanding of a multi-faceted construct. Teaching and Teacher Education, 12, 401-412.
 • Şentürk, U., Yılmaz, A., & Gönener, U. (2015). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi ile ilgili görüş ve uygulamaları. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 10(2), 22-30.
 • Thompson, K. (1996). Physical education and sport in Hunter region primary schools [Doctoral dissertation]. Newcastle University.
 • Toy, S. N. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlikleri ile kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik inançlarının karşılaştırılması [Yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2002, April). The influence of resources and support on teachers’ efficacy beliefs. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Turcan, H. G. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Türk, Ö. (2008). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlikleri ve mesleki doyumlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi.
 • Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82, 81-91.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teachers' sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and teacher Education, 6(2), 137-148.
 • Woolfolk-Hoy, A., & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356.
 • Xiang, P., Lowy, S., & McBride, R. (2002). The impact of a field-based elementary physical education methods course on preservice classroom teachers’ beliefs. Journal of Teaching in Physical Education, 21(2), 145-161.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zararsız, N. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

___

APA Çivril Kara, R. , Akbulut, V. , Öncü, E. & Koca, F. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öz-Yeterlikleri . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 745-766 . DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-929261
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1303-0493
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2000
 • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmenlerin Kişisel Hesap Verebilirliği Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Münevver ÇETİN, Derya Ülhatun BOZKURT

Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Basındaki Yeri

Çiğdem UYSAL, Hüseyin KOÇ, Hasan GÜRGÜR

Eğitsel Dijital Oyunların 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Ders Başarısı Ve Güdülenmelerine Etkisi

Murat ÇOKYAMAN, Hüseyin ŞİMŞEK

Bilgisayar okuryazarlığı eğitimi için bilgisayar programlama öz-yeterlik ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Seyfullah GÖKOĞLU

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Merve ÖZDEMİR KILIÇ, Salih CAKMAK

Özel Gereksinimi Olan ve Tipik Gelişen Çocuklara Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Savaş BERK, Ramin ALİYEV

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında 1998-2017 Yılları Arasında Üretilen Tezlerin Eğilimleri

Büşra KURTULUŞ ÜSTÜN, Ayşegül OGUZ NAMDAR

Science Teachers' Views Regarding Support and Training Courses

Hasan GÖKÇE, Zeliha GÖKÇE, Oktay BEKTAS, Oktay KIZKAPAN

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve Fen Bilimleri Ders Kitaplarında STEM Eğitim Yaklaşımının Yeri

İrem ÜNSAL, Elif BAKAR

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algıları ile Dijital Yeterlik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ramazan KAYA, Nihat UYANGÖR