SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARI VE INSTAGRAM MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ KARŞILAŞTIRILMASI INSTAGRAM MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İnternet ve diğer iletişim teknolojilerine yönelik gelişmelerin artması neticesinde bu alanları kullanan bireylerin sayısında da artış olmuştur. Bu gelişmeler bireylerin birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurabilecekleri sosyal medya platformlarının da oluşmasına sebebiyet vermiş neticesinde sosyal medya uygulamalarının kullanım oranları dünya genelinde inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Sosyal medya ortamları, kullanıcıların çeşitli bilgi, fikir, ilgi alanı, deneyim vb. konuları internet ya da mobil sistemler üzerinden paylaştıkları alanlar olması dolayısıyla birçok işletmenin de ilgisini çekmiş; sonuç olarak işletmeler de bu alanları tüketicileri cezbetmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek için kullanacakları kanallar olarak değerlendirmişlerdir. Son yıllarda sosyal medya uygulamalarını bir satış kanalı olarak kullanan mağazaların sayısı da gittikçe artmıştır. Bu amaçla kullanılan uygulamaların başında Instagram gelmektedir. Daha fazla tüketiciye ulaşmak ve daha fazla satış gerçekleştirmek isteyen işletmeler için sosyal medya mağazalarının hangi özelliklerinin tüketicileri daha fazla çektiği konusu önemli hale gelmiştir. Bu noktada geleneksel mağazaların tüketicileri çekmede kullandıkları mağaza atmosferi unsurları, sanal mağazalar için de kullanılmıştır. Bu unsurları inceleyen araştırmaların büyük bir kısmı, işletmelere ait web siteleri üzerinden çalışmalar yürütmüşlerdir. Sosyal medya mağazalarının ve web sitelerinin atmosfer unsurlarının birçok noktada farklılık göstereceği düşüncesiyle yapılan bu çalışma, sanal mağaza atmosferi unsurları ve Instagram mağaza atmosferi arasındaki farklılıkları keşfetmek ve Instagram mağaza atmosferinde öne çıkan unsurları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Daha önce bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı olması ve Instagram mağaza atmosferi üzerine bir çalışmanın bulunmaması dolayısıyla çalışma, ikincil verileri kullanarak keşfedici bir araştırma sunmaktadır. Literatürden elde edilen bulgular ve analizlerin yorumlanması sonucunda Instagram mağazalarının atmosfer unsurlarının birçoğunun diğer elektronik mağazalardan farklı özellikte oldukları ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkların genel itibariyle kanalla ilişkili farklılıklar oldukları görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Instagram ve benzeri sosyal medya uygulamalarındaki mağazalar için atmosfer unsurlarının, literatürde mevcut olan elektronik mağaza atmosfer unsurlarından farklı olarak ele alınması gerekmektedir.

___

 • Abbott, M., Chiang, K. P., & Hwang, Y. S. (2000). The Process Of On-Line Store Loyalty Formation. ACR North American Advances.
 • Adıgüzel, A. T. (2010). Sanal Mağaza Atmosferini Etkileyen Özellikler ve Tüketici Tercihleri Üzerindeki Rolü: Online Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma (Master's Thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Aktan, E. (2015). Yeni Ekonomik Sistemde Elektronik Pazarlama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(38), 122-142.
 • Amara, A. B. H. (2016). Atmospheric Components Of A Commercial Website And The Behavioral Responses Of The Cyber-Consumers: Case Of An Online Store Of Cultural Products. Amity Journal Of Marketing, 1(1), 1-19.
 • Antipova, T. (2020). Instagram Content Management for Fashion eCommerce Stores. Permanent and Ephemeral Content as Promotional Tools.
 • Armağan, E., Danışman, E., & Öngen, H. B. (2019). Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi. Ataturk University Journal Of Economics & Administrative Sciences, 33(1).
 • Arslan, B. (2013). Mağaza Atmosferi Unsurlarının Anlık Satın Almaya Etkisi: Fiziksel Mağaza ve Sanal Mağaza Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1).
 • Arslan, B. (2016). Sanal Mağaza Atmosferi Unsurlarının Anlık Satın Almaya Etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1).
 • Arslan, M., & Bayçu, S. (2009), Mağaza Atmosferi, Ankara: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 2. Baskı.
 • Atalar, G. (2012). Online Alışveriş Yönelimleri ve Sanal Mağaza Atmosferi. T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Augustinus, D., & Agnes, A. (2020). The Impact Of Instagram Marketing Adoption Towards Consumer Purchase Decision On Fashion. Jım Upb (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam), 8(2), 1-25.
 • Aydın, S., & Mermertaş, K. (2020). E-Perakende Sektöründe Satış Sonrası Hizmetlerin Müşteri Tatmini ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 840-863.
 • Aydınhan, E. & Erat, S. (2020). Web Sayfası Kullanım Kalitesi, Yeniden Satın Alma Niyeti ve Canlı Destek İlişkisi: Online Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12(1), 779-797.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Bayram, M. (2008). Elektronik Ticarette Web Site Tasarımının Önemi Türkiye Otel Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bayram, M., & Bertan, S. (2015). Sosyal Medya Pazarlaması. İçinde Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar (547-586), Beta, İstanbul.
 • Bedi, A. (2020). Instagram and Its Influence on Impulse Purchases Amongst The Youth Of Mumbai, India (Doctoral Dissertation, Dublin, National College of Ireland).
 • Chang, H. H., & Chen, S. W. (2008). The Impact Of Online Store Environment Cues On Purchase Intention: Trust And Perceived Risk As A Mediator. Online Information Review, 32(6), 818-841.
 • Cheng, F. F., Wu, C. S., & Yen, D. C. (2009). The Effect Of Online Store Atmosphere On Consumer's Emotional Responses–An Experimental Study Of Music And Colour. Behaviour & Information Technology, 28(4), 323-334.
 • Chiang, B. (2020). Instagram Marketing Strategy for DM Sellers in the Pet Fashion (Doctoral dissertation, California State University, Northridge).
 • Clark, S., Buckingham, S., & Fortin, D. (2004). Investigating The Impact Of Online Storefront Atmospherics On Perceived Store Personality. In Proceedings Of Anzmac Conference, New Zealand: Victoria University Of Wellington.
 • Damgacı, T. (2017). Elektronik Ticaret Açısından Mağaza Atmosferine Yönelik Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Burdur.
 • Demangeot, C., & Broderick, A. J. (2010). Consumer Perceptions Of Online Shopping Environments: A Gestalt Approach. Psychology And Marketing, 27(2), 117-140.
 • Deniz, R. B. (2020). Instagramda Pazarlama Stratejileri ve Uygulamalarına Yönelik Bir İrdeleme. European Journal Of Managerial Research (Eujmr), 4(7), 150-167.
 • Djafarova, E., & Bowes, T. (2021). ‘Instagram Made Me Buy It’: Generation Z Impulse Purchases in Fashion Industry. Journal of Retailing and Consumer Services, 59, 102345.
 • Dündar, S., Ecer, F., & Özdemir, Ş. (2007). Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 287-305.
 • Enginkaya, E. (2006). Elektronik Perakendecilik Elektronik Alışveriş. Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), 10-16.
 • Er İ. & Yıldız Ş, (2018). “Artık Yolcu Yoktur, Herkes Mürettebattır”: Instagram Kullanıcılarının Sosyal Ticaret Yoluyla Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörler, 23. Pazarlama Kongresi, 27-29 Haziran 2018, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli 2018, (857-862).
 • Erkan, İ. (2020). Bana “Hikâye” Anlat! Instagram’ın Hikayeler Bölümünde Yayınlanan Reklamların Tüketici-Marka İlişkisine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(3), 351-367.
 • Eroglu, S. A., Machleit, K. A. & Davis, L. M. (2003). Empirical Testing Of A Model Of Online Store Atmospherics And Shopper Responses, Psychology And Marketing, 20(2), 139- 150
 • Eticaretsitesi. (Şubat 6, 2021). Whatsapp Üzerinden Sipariş Nasıl Alınır? Erişim: https://www.e-ticaretsitesi.com/whatsapp-uzerinden-siparis-nasil-alinir Erişim tarihi: 20.04.2021.
 • Fırat D., Candan B., & Bilgili B. (2019). Influencer Özelliklerinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi, Prad Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs 2019, Ege Üniversitesi Yayınları, Kuşadası 2019, (1057-1074).
 • Floh, A., & Madlberger, M. (2013). The Role Of Atmospheric Cues In Online Impulse- Buying Behavior. Electronic Commerce Research And Applications, 12(6), 425-439.
 • Gegez, A. E. (2019). Pazarlama Araştırmaları (6. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım Aş.
 • Hardini, T. I., Widyastuti, T., & Awaliah, Y. R. (2019, March). Code Mixing in E-commerce on Instagram. In Second Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLITE 2018) (pp. 364-367). Atlantis Press.
 • Hootsuite; We Are Social (2021). Digital 2021 Global digital overview. Erişim: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report Erişim tarihi: 25.05.2021.
 • Hufad, A., Nabilla, Z. P., Asyahida, F. N., & Lampung, K. B. (2020). Instagram Shopping Towards Consumers’ Consumptive Behavior: Factors and Effects to Indonesian Students.
 • Hunter, R., & Mukerji, B. (2011). The Role Of Atmospherics In Influencing Consumer Behaviour İn The Online Environment. International Journal Of Business And Social Science, 2(9).
 • Jin, S. V., Muqaddam, A., & Ryu, E. (2019). Instafamous And Social Media Influencer Marketing. Marketing Intelligence & Planning.
 • Kim, J-H., Kim, M. And Lennon, S.J. (2009) ‘Effects Of Web Site Atmospherics On Consumer Responses: Music And Product Presentation’, Direct Marketing: An International Journal, Vol. 3, No. 1, Pp.4–19.
 • Koo, D. M., Ju, S. H. (2010). The Interactional Effects Of Atmospherics And Perceptual Curiosity On Emotions And Online Shopping Intention. Computers İn Human Behavior, 26(3), 377-388.
 • Koo, W., & Park, H. (2017). Critical Atmospheric Cues In Designing Online Stores: The Case Of Amazon. Com. International Journal Of Marketing Studies, 9(1), 37-45.
 • Kotler, P. (1973). “Atmospherics As A Marketing Tool”. Journal Of Retailing, 49, 4, (1973): 48-64.
 • Köker, N. E., Köseoğlu, Ö., & Yakın, M. (2018). E-Satın Alma Niyeti İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Tarafından Pekiştiriliyor Mu? Üniversite Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 143-162.
 • Lam W.C.W., Xiaying, R. X. & Ki. K. (2020). Antecedents of Trans-border shopping via social media platforms: The case of Instagram in Hong Kong, Zhu Hai and Macau. International Communication Research Journal, 39.
 • Manganari, E. E., Siomkos, G. J., & Vrechopoulos, A. P. (2009). Store atmosphere in web retailing. European Journal of Marketing.
 • Mckinney, L. N. (2004). Creating A Satisfying Internet Shopping Experience Via Atmospheric Variables. International Journal Of Consumer Studies, 28(3), 268-283.
 • Mendi, B. (2015). Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: Dünyadaki ve Türkiye’deki Uygulamalar. Öneri Dergisi, 11(44), 275-290.
 • Mishra, N., & Kumari, K. (2015). The Extent Of Complementarity Of Re-Tailing On E-Tailing On Lenskart Sale. A Research & Academic Journal Of Business Management, 5.
 • Montoya-Weiss, M. M., Voss, G. B., & Grewal, D. (2003). Determinants Of Online Channel Use And Overall Satisfaction With A Relational, Multichannel Service Provider. Journal Of The Academy Of Marketing Science, 31(4), 448-458.
 • Nevruz, B. E. (2019). Çevrimiçi (Onlıne) Mağaza Atmosferinin Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Örcün, O. (2006). B2C Uygulamalarında Web Sitesi Atmosferinin (Webmosfer) Tüketicilerin Ziyaretsıklığı ve Kullanım Şekli Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama.
 • Öztürk, Ö. Ü. R., & Dündar, Ö. Ü. A. O. (2020). Online Alışveriş Hizmetlerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisinde İade ve Şikâyet Yönetiminin Aracılık Etkisi.
 • Pantano, E., & Verteramo, S. (2015). Placeless Store Or Ubiquitous Stores?: New Technological Frontiers In Retailing. In 2015 12th International Joint Conference On E- Business And Telecommunications (Icete) (Vol. 2, Pp. 173-178). Ieee.
 • Pavlova, A. (2018). Instagram Marketing for Business Promotion by SMEs: Evidence from the Republic of Karelia.
 • Pelet, J. & Papadopoulo, P. (2009). The Effect Of Colors Of E-Commerce Websites On Mood, Memorization And Buying Intention, Proceeding Of The 4th Mediterranean Conference On Information Systems.
 • Rachmah, R. R., & Mayangsari, L. (2020). Online Engagement Factors on Instagram Local Fashion Brand Accounts. KnE Social Sciences, 446-458.
 • Richard, M. (2005). Modeling The Impact Of Internet Atmospherics On Surfer Behavior,Journal Of Business Research, 58, 1632-1642.
 • Ruziye, C. O. P., & Sezer, N. (2015). E-Mağaza Atmosferine Tüketicinin Bakışı Ve Bir Araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(30), 138-162.
 • Safko, L. (2010). The Social Media Bible: Tactics, Tools, And Strategies For Business Success. John Wiley & Sons.
 • Sezer, N., (2011). E Mağaza Atmosferine Tüketicinin Bakışı ve Bir Araştırma, T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Şahin, H., & Topal, B. (2019). Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 314-328.
 • Van Der Heijden, H., & Verhagen, T. (2004). Online Store Image: Conceptual Foundations And Empirical Measurement. Information & Management, 41(5), 609-617.
 • Varma, M., Dhakane, N., & Pawar, A. (2020). Evaluation of Impact of Instagram on Customer Preferences: The Significance of Online Marketing. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(2), 548-554.
 • Vijay, T. S., Prashar, S., & Sahay, V. (2019). The Influence Of Online Shopping Values And Web Atmospheric Cues On E-Loyalty: Mediating Role Of E-Satisfaction. Journal Of Theoretical And Applied Electronic Commerce Research, 14(1), 1-15.
 • Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal Of Yasar University, 5(20).
 • Wallsbeck, E.F., & Johansson, U. (2014). Instagram Marketing: When brands want to reach Generation Y with their communication.
 • Wu, C. S., Cheng, F. F., & Yen, D. C. (2008). The Atmospheric Factors Of Online Storefront Environment Design: An Empirical Experiment In Taiwan. Information & Management, 45(7), 493-498.
 • Yang, K., Kim, H. M., & Tanoff, L. (2020). Signaling trust: Cues from Instagram posts. Electronic Commerce Research and Applications, 43, 100998.
 • Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing A Scale To Measure The Perceived Quality Of An Internet Shopping Site (Sıtequal). Quarterly Journal Of Electronic Commerce, 2(1), 31- 45.
 • Yu, C. E., Xie, S. Y., & Wen, J. (2020). Coloring the destination: The role of color psychology on Instagram. Tourism Management, 80, 104110.
 • Zengin, B., & Arıcı, S. (2017). Konakalma İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Şekillerinin Tüketici Satın Alma Niyeti