ALMANYA ÖZELİNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN GSYİH VE GERİ DÖNÜŞÜM İLİŞKİSİ: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

Çalışmada döngüsel ekonomide lider ülkeler arasında yer alan Almanya’nın atık geri dönüşümü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi analiz edilmiştir. Analizde 2000-2018 dönemi GYSH değişimi, ambalaj ve kâğıt ve karton atıkları geri dönüşüm oranları kullanılmıştır. Bağımlı değişken GSYH seçilirken bağımsız değişkenler de ambalaj ve kâğıt ve karton atıkları geri dönüşüm oranları ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan testler Augmented Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi, En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi testi ve Engle-Granger Eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında değişkenler arasında nedensellik ilişkisi bulunmadığı ancak uzun dönemde eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kâğıt ve karton atık geri dönüşüm değişkenindeki 1 birimlik artış bağımlı değişken olan GSYH’yi 0.723005 birim azaltırken; ambalaj atıkları geri dönüşüm değişkenindeki 1 birimlik artış bağımlı değişken GSYH’yi 0.446706 oranında artırdığı sonucu elde edilmiştir

___

  • Önder, H. (2018). "Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Kavram: Döngüsel Ekonomi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 196-204. Moragaa, G., Huysvelda, S., Mathieuxe, F., Bilenginic, G. A., Alaertsd, L., Ackerd, K. V., Meesterb, S. ve Dewulfa, J. (2019). "Circular economy indicators: What do they measure?", Resources, Conservation & Recycling, 146, 452-461.