Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla Aile Ortamları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Relationship Between Adolescents’ Subjective Well-Being and Family Environment

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2011 - Sayı: 24

Sayfalar: 93 - 102

Benzer Makaleler

Kaygı bozukluğu olan ergenlerde siber zorbalık ve siber mağduriyet: kontrollü bir çalışma

Cukurova Medical Journal

Fatih Hilmi ÇETİN, Halit Necmi UÇAR, Sevde Afife ERSOY, Kübra KILINÇ, Hasan Ali GÜLER, Serhat TÜRKOĞLU

Pozitiflik Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Ergenler ve Genç Yetişkinler İçin Psikometrik Özelliklerinin Sınanması

Psikoloji Çalışmaları

Baki DUY, Mehmet Ali YILDIZ

Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Tahsin İLHAN, Yalçın ÖZDEMİR

Ergenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Durumuna Göre Beden Memnuniyeti ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dilek KANATSIZ, Hüseyin GÖKÇE

Ortaokul Öğrencilerindeki Gelecek Beklentilerinin Açıklanmasında Okula Bağlılık, Okul Yaşam Kalitesi ve Akademik Başarının Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nurgül BAŞ, Fatma ALTUN ALTUN

Ortaöğretim Öğrencilerinin Özerklik Düzeyleri İle Kendini Ayarlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çiğdem SESLİ

Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Erol Esen, Didem M. M. Siyez

ERGENLERİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ayla AKBAŞ