Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Yazılar tüm metin, girintili paragraflar, notlar ve referanslar dahil, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne, 11 punto harf karakteri ile 1.5 satır aralıkla, sayfanın sol ve sağ yanından 5 cm, üst ve alttan 5,5’ar cm boşluk bırakılarak Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ üst köşede yer almalıdır.

Yazılar; notlar, referanslar ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir. Tablo, şekil ve çizimleri içerecek şekilde 2 nüsha (1 nüshasında yazarın adı olmayacak) ve disketle birlikte teslim edilmelidir. Yazılar Word 6.0 ve üstü  versiyonu ile yazılmalıdır.

Tablolar ve şekiller hazırlanırken derginin düzeni ve büyüklüğü göz önüne alınmalıdır. Şekiller basıma verilecek şekilde çizilmeli ve metin içindeki yerine yerleştirilmelidir. Tablo ve şekillere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır.

Yazıların başlığı birinci sayfanın başına büyük harflerle ortalanarak yazılmalı, yazar/yazarların isimleri başlığın sağ altında yer almalıdır. Unvanlar, kurumlar ve e-posta adresi yıldız simgesiyle dipnot olarak verilmelidir.

Türkçe başlık, asgarî 50 kelimelik özet ve anahtar kelimeler verildikten sonra İngilizce başlık, özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) yazılmalıdır.

Yazı içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazar/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

a.Yazarın adı yazı içinde geçiyorsa, kaynağın yılı ve sayfa numarası parantez içinde yazılmalıdır.

Örnek:  Akyol (1996:70-78).

b. Kaynak alıntının sonunda veriliyorsa yazarın adı parantez içinde verilmelidir.

Örnek: Bu alanda yeni gelişmeler kaydedilmektedir (Aydoğan, 1998:45-60).

Aynı yılda aynı yazar tarafından yazılmış iki kaynak gösterilecekse, aşağıdaki şekilde verilmelidir.

Örnek: Açık (1999a:45-50; 1999b:130-145).

Kaynak iki yazarlı ise, soyadları arasına (ve) bağlacı konularak yazılmalıdır.

Örnek: İnem ve Sözer (1976:37-66)

Soyadı aynı olan iki yazarın aynı yılda yazılmış eserleri, adlarının ilk harfi ile ayırt edilmelidir.

Örnek: Somuncuoğlu, D. ve Somuncuoğlu, M. (1989:25)

Kaynağın yazarları ikiden fazla ise, birinci verilişte yazarların hepsinin soyadları yazılır.

Örnek: Smith, Stanley ve Shores (1978:120-145)

Daha sonraki verilişlerde “vd.”kullanılır.

Örnek: Smith vd. (1978:120-145)

Bir dizi biçiminde verilen kaynaklar en yeni  tarihli olandan eski olana doğru sıralanarak, parantez içine alınır ve noktalı virgül ile ayrılır.

Örnek: Bu konudaki son gelişmelere göre (Cobb, 1987:29; Flanders, 1980:33; Coleman vd., 1978:41)

Dipnotlar çok gerekli ise kullanılabilir. Çoğu zaman dipnotları yazı içinde vermek mümkündür. Kullanılacaksa numaralanmalı ve sayfanın altında yer almalıdır.

Yazılarda kullanılan bütün kaynaklar alfabetik olarak, yazının sonunda ayrı bir sayfada (sayfalarda) KAYNAKLAR başlığı altında verilmelidir. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak olarak kullanılmışsa, basım yılına göre eskiden yeniye doğru dizilmelidir. Metin içinde ve kaynakçadaki kaynakların doğru bir şekilde verilmesi yazarların sorumluluğundadır.

Kaynaklar oluşturulurken şu şekilde hazırlanmalıdır:

Kitaplar için:

Yazarın soyadı, adının ilk harfi, basım yılı parantez içinde, kitabın başlığı italik  olarak yazılır, sonra basımevi, basım yeri yer alır.

Örnek: Sevilengül, O. (1994), Genel Muhasebe, Setma, Ankara.

Eğer kitap çeviri ise, kitabın adından sonra parantez içinde Çev. yazılarak çevirenin adı ve soyadı belirtilir.

Makaleler için:

Yazarın soyadı, adının ilk harfi, basım yılı parantez içinde, makalenin başlığı tırnak içinde, derginin adı italik olarak yazılır, sonra cilt, sayı ya da ay, sayfalar yer alır.

Örnek: Aydoğan, E. (2000), “Endüstriyel İşletmelerde Esnek Üretim Sistemleri, Esnek Yapılanma ve Esnek Çalışma”, Politeknik Dergisi, C.5, No.2:287-290.

Eğer makale çeviri ise, makalenin adından sonra parantez içinde Çev. yazılarak çevirenin adı ve soyadı belirtilir.

Derlemeler için:

Yazarın soyadı, adının ilk harfi, basım yılı parantez içinde, makalenin başlığı tırnak içinde, editörün adı (Ed.) ya da editörler (Edr.) şeklinde, kitabın adı italik yazılır, sonra basımevi ve basım yeri yer alır.

Örnek: Aktaş, Ş. (1993), “Namık Kemal ve İnsan”, Müjgan Cumbur (Ed.), Doğumunun Yüzellinci Yılında Namık Kemal, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara.

Yazılarda ileri sürülen fikirler yazarların kendilerine aittir. Derginin hukuki sorumluluğu yoktur.