Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

| Yayım ve Yazım İlkeleri 343 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 23 (2011/1), s. 347-350
10. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltme-lerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmele-rin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadı-ğı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.
11. Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.
12. Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.
13. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlana-bilir.
14. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait maka-lenin bulunduğu dergiden iki adet gönderilir.
15. Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarı-na ya da yazarlarına aittir.
16. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne aittir.
17. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Sakarya Üniversitesi İlahi-yat Fakületsi Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.

Yazım ve Yayım İlkeleri | 349 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 23 (2011/1), s. 347-350
4. Makale ile birlikte derginin web sayfasındaki (www.if.sakarya.edu.tr/ dergi) yazar/çevirmen iletişim formu da e-postaya eklenmelidir.
5. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin foto-kopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlen-dirmelerine kitap kapak resmi JPEG formatında eklenmelidir.
6. Dergiye gönderilen yazıların hacmi kaynakça ve dipnotlarla birlikte 8000 kelimeyi geçmemelidir.
7. Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni genişliği olan 12 cm ebadını taşmaması gerekir.
8. Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
9. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:
a) Kitap (yayımlanmış eser): Yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), (çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın adı soyadı), baskı yeri: yayınevi, (varsa) kaçıncı baskı olduğu, tarihi, cildi, sayfası.
b) Tek yazarlı: Halil İbrahim Bulut, Şîa’da Usulî Farklılaşma Süreci ve Şeyh Müfîd, İs-tanbul: Yeni Akademi Yay., 2005, s. 15.
c) Çok yazarlı: İsmail E. Erunsal v.dğr., İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu - 1, İs-tanbul: İSAM Yay., 2008, s. 52.
d) Çeviri: Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Ay-dın, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1990, s. 21.
e) Tez örnek: İsmail Akyüz, Türkiye’de Muhafazakar Yardım Kuruluşları, (Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2008, s. 45.
f) Yazma eser: Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası. Örnek: Neccarzade Rızâeddin Mustafa b. Ali en-Nakşbendî, Risâle fi beyâni'l-i'tikâdât ve'l-ahlâk ve'l-amel, Süleymaniye Ktp., A. Tekelioğlu, nr. 85, vr. 19a.
g) Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı soyadı, baskı yeri: yayınevi, tarihi, cildi, sayısı, sayfası. (Kaynakçada makalenin geçtiği sayfa aralığı)
h) Telif makale örnek: İbrahim Çapak, “Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kı-yasa Bakışı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 19, s. 47.
i) Çeviri makale örnek: Fritz Meier, “Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu”, çev. Ramazan Muslu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 13, s. 443.
j) Yayımlanmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

 

 

<p style="\"text-align:" justify;\"="">