Yıl 2014, Cilt: 7 Sayı : 2 Sayfalar 9 - 16 2014-01-01
An investigation for the role of Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV) infection in Goat herds with Chronic Respiratory System Disorders
Kronik Solunum Sistemi Problemleri Olan Keçi Sürülerinde Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV) Enfeksiyonunun Rolünün Araştırılması
Volkan Cenk ÖZKAN,Abuzer ACAR,Sibel GÜR
39 261

Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV) is classified in Lentivirus subfamily in the Retroviridae family and cause to mainly arthritis, mastitis, intersitital pneumonia and encephalitis in goats. Aim of the study to is to investigate the role of CAEV infection in both normal and chronic respiratory system disorders determined goat flocks. For this purpose total of 422 blood serum samples were collected from 13 goat flocks, which 4 of them have low-mild level chronic respiratory disorders. The sampled goats were 6 month and older, the most of them female. Clinical examination and the Body Condition Score (BCS) data have been obtained during sampling. Serum samples were controlled for CAEV using indirect ELISA. According to the test results; out of clinically normal 9 flocks, CAEV positivity was detected in 4 between 1.2% (1/78) and 6.7% (4/59) proportions. Seropositivity was detected in all of the 4 enterprises that have clinical respiratory system disorders; proportions were varied between 2.2% (1/45) and 12% (3/25), average 6.8% (11/160). Arithmetic means of BCS were 3.1 in clinically healthy goat flocks while 2.7 in the other flocks. Obtained data statistically analysed, difference between the groups was found to be significant.
Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV) Retroviridae familyasının Lentivirus subfamilyasında sınıflandırılmış olup, keçilerde başlıca arthritis, mastitis, intersitisyel pnömoni ve ensefalitise neden olur. Bu çalışmanın amacı normal ve kronik solunum sistemi bozuklukları olan keçi sürülerinde CAEV enfeksiyonu’nun rolünün araştırılmasıdır. Bu amaçla 13 keçi sürüsünden toplam 422 kan serum örneği elde edildi, bunlardan 4 sürüde hafif-orta seviyede kronik solunum sistemi bozuklukları bulunmakta idi. Örneklenen keçilerin yaşları 6 ay ile üzerinde ve çoğunluğu dişilerden oluşmaktaydı. Örnekleme sırasında klinik muayene bulguları ile Body Condition Score (BCS) verileri de elde edilmiştir. Serum örnekleri indirekt ELISA kullanılarak kontrol edildi. Test sonuçlarına göre; klinik olarak normal olan 9 sürünün 4’ünde %1.2 (1/78) ile %6.7 (4/59) arasında değişen oranlarda CAEV yönünden pozitiflik tespit edildi. Kronik solunum sistemi bozuklarının olduğu belirlenen 4 işletmenin tümünde seropozitiflik belirlendi. Buna göre, oranların %2.2 (1/45) ile %12 (3/25) arasında değişmekle birlikte ortalama %6.8’inin (11/160) pozitif olduğu görüldü. BCS değerlerinin aritmetik ortalaması sağlıklı sürülerde 3.1 iken diğer sürülerde 2.7 olduğu tespit edildi. Veriler istatistiksel olarak olarak incelendi ve gruplar arasındaki fark anlamlı bulundu.

Anahtar Kelimeler

Adams DS, Oliver RE, Ameghino E, Demartini JC, Verwoerd DW, Houwers DJ, Waghela S, Gorham JR, Hyllseth B, Dawson M, Trigo FC, Mcgire TC. Serological evidence of caprine arthritis-encephalitis infection in eleven of fourteen countries tested. Vet Rec.1984; 115: 493–495.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2014


Makalenin Yazarları
Volkan Cenk ÖZKAN
Abuzer ACAR
Sibel GÜR