Yabancı dil kaygısı: Ufuk üniversitesi hazırlık okulu örneği

Bazı demografik değişkenlerin Yabancı Dil Kaygısı (YDK) üzerindeki etkilerini konu alan çalışmalar yabancı dil olarak İngilizce bağlamında azdır. Ayrıca bu çalışmalar farklılık gösteren sonuçlar ortaya koymuşlardır. Bu çalışma Ufuk Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim gören Türk öğrencilerinin YDK’larını ve cinsiyet, yaş ve geçmiş yıllardaki hazırlık sınıfı deneyiminin YDK üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışma örneklemi 124 öğrenciden oluşmuştur. Veriler Horwitz vd. tarafından geliştirilen Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeğinin Aydın (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanan adaptasyonu ile Ufuk Üniversitesi anket sistemi üzerinden elde edilmiştir. Nicel verilerin analizi Ufuk Üniversitesi Hazırlı Okulu öğrencilerinin orta derecede YDK’na sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, yaşın YDK üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Buna karşın cinsiyet ve geçmiş yıllardaki hazırlık sınıfı deneyiminin Ufuk Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerinin YDK seviyeleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Foreign language anxiety: A study at Ufuk University Preparatory School

This study researched the levels of Foreign Language Anxiety (FLA) exhibited by Turkish undergraduates and effects of gender, age, and previous preparatory class experience on FLA at Ufuk University Preparatory School, Ankara. 124 preparatory school students have participated in the study. Data were collected via the the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), which was developed by Horwitz, Horwitz and Cope (1986) and adapted to Turkish by Aydın (2001). Scale administration was done via the Ufuk University online questionnaire system. Analysis of the quantitative data unveiled that Ufuk University Preparatory School students had moderate levels of FLA. Besides, age was found to be casting a significant effect on FLA. On the other hand, previous preparatory class experience, and gender were found to have no significant effect on the FLA levels of Ufuk University Preparatory School students.