Gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve depresyon-anksiyete üzerine etkisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı; gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve depresyon-anksiyete üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran sağlıklı ve çalışmaya katılmaya gönüllü 347 gebe kadın dahil edilmiştir. Gebelerin yaşam kaliteleri; Nottingham Sağlık Profili (NSP), fiziksel aktivite düzeyleri; Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin kısa formu, katılımcıların depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilgili veriler ise; Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.Bulgular: Gebelerin yaptıkları fiziksel aktivite düzeyleri NSP ölçeği ile yaşam kalitesi alt ölçeklerine göre karşılaştırıldığında; fiziksel aktivite düzeyleri ile enerji seviyesi, sosyal izolasyon, duygusal durum, uyku ve toplam NSP puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Anksiyete durumu fiziksel aktivite düzeylerine göre karşılaştırıldığında düşük(a)-yüksek(c) ve orta(b)-yüksek(c) olan gruplar arasında anlamlı ilişki saptanmıştır Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, gebe kadınlarda fiziksel aktivitenin düzenlenmesi ve gerekliliği için bir rehber olarak kabul edilebilir.

Effect of physical activity on health-related quality of life and depression anxiety in pregnancy

Purpose: The study aimed to investigate the effect of physical activity on health-related quality of life and depression-anxiety in pregnancy.Materials and Methods: This is a descriptive and cross-sectional study. The study included 347 pregnant women who were admitted to the gynecology and obstetrics outpatient polyclinic. The quality of life of the pregnant women was collected using the Nottingham Health Profile scale, physical activity levels were collected by using the short form of the International Physical Activity Questionnaire and data on depression and anxiety levels of the participants were collected using the Beck Depression Inventory and the Beck Anxiety Inventory.Results: When physical activity levels of pregnant women were compared according to Nottingham Health Profile scale and quality of life subscales; there were statistically significant differences between physical activity levels and energy level, social isolation, emotional status, sleep and total Nottingham Health Profile score. There was a significant relationship between low (a) - high (c) and middle (b) - high (c) groups when anxiety levels were compared with physical activity levels. Conclusion: The results of our study are considered to act as a guideline for the regulation and necessity of physical activity in pregnant women.

Kaynakça

REFERENCES

Referans1 Bayán-Bravo A, Pérez-Tasigchana RF, López-García E, Martínez-Gómez D, Rodríguez-Artalejo F, Guallar-Castillón P. The association of major patterns of physical activity, sedentary behavior and sleeping with mortality in older adults. J Sports Sci. 2019;37:424-33.Referans2 Guallar-Castillón P, Bayán-Bravo A, León-Muñoz LM, Balboa-Castillo T,López-García E, Gutierrez-Fisac JL, et al. The association of major patterns of physical activity, sedentary behavior and sleep with health-related quality of life: a cohort study. Prev Med. 2014;67:248-54.Referans3 Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF, MacKinnon C. Joint SOGC/CSEP clinical practice guideline: exercise in pregnancy and the postpartum period. Can J Appl Physiol. 2003;28:329-41.Referans4 Pivarnik JM, Chambliss HO, Clapp JF, Dugan SA, Hatch MC, Lovelady CA, et al. Impact of physical activity during pregnancy and postpartum on chronic disease risk. Med Sci Sports Exerc. 2006;38:989-1006.Referans5 Davies G, Artal R. It’s time to treat exercise in pregnancy as therapy. Br J Sports Med. 2019;53:81.Referans6 Erdener U, Budgett R. Exercise and pregnancy: focus on advice for the competitive and elite athlete. Br J Sports Med. 2016;50:567.Referans7 Vuori I. World Health Organization and Physical Activity. Prog Prev Med. 2018;3:e0012.Referans8 Mottola MFTaylor N, Groeller H. Performance in the pregnant woman: maternal and foetal considerations. Physiological Bases of Human Performance During Work and Exercise. 2008:225-237.Referans9 O'toole ML. Physiologic aspects of exercise in pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology. 2003;46:379-89.Referans10 Vladutiu CJ, Evenson KR, Marshall SW. Physical activity and injuries during pregnancy. J Phys Act Health. 2010;7:761-9.Referans11 Nascimento SL, Surita FG, Cecatti JG. Physical exercise during pregnancy: a systematic review. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 2012;24(6):387-94.Referans12 Prather H, Spitznagle T, Hunt D. Benefits of exercise during pregnancy, PM R. 2012; 4: 845-50.Referans13 Kalisiak B, Spitznagle T. What effect does an exercise program for healthy pregnant women have on the mother, fetus, and child? PM R. 2009;1(3):261-6.Referans14 Krogh J, Nordentoft M, Sterne JA, Lawlor DA. The effect of exercise in clinically depressed adults: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Psychiatry. 2011;72:529-38.Referans15 Kücükdeveci AA, McKenna SP, Kutlay S, Gürsel Y, Whalley D, Arasil T. The development and psychometric assessment of the Turkish version of the Nottingham Health Profile. Int J Rehabil Res. 2000;23:31-8.Referans16 Karaca A, Turnagöl HH. Çalışan bireylerde üç farklı fiziksel aktivite anketinin güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi. 2007; 18(2): 68-84.Referans17 Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4:561-71.Referans18 Hisli N. Beck depresyon envanterinin universite ogrencileri icin gecerliligi, guvenilirligi.(A reliability and validity study of Beck Depression Inventory in a university student sample). J Psychol. 1989;7:3-13.Referans19 Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988;56:893.Referans20 Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. The Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. J Cogn Psychother. 1998;12(2).Referans21 Du MC, Ouyang YQ, Nie XF, Huang Y, Redding SR. Effects of physical exercise during pregnancy on maternal and infant outcomes in overweight and obese pregnant women: A meta‐analysis. Birth. 2019; 46(2): 211-221.Referans22 Szumilewicz A. Who and how should prescribe and conduct exercise programs for pregnant women? Recommendation based on the European educational standards for pregnancy and postnatal exercise specialists. Dev Period Med. 2018;22:107-12.Referans23 Özdemir ÖÇ, Sürmeli M, Özel A, Yavuz İE, Topçuoğlu A, Ankaralı H. Gebelerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi. 2017;22:95-102.Referans24 Ko Y-L, Chen C-P, Lin P-C. Physical activities during pregnancy and type of delivery in nulliparae. Eur J Sport Sci. 2016;16:374-80.Referans25 Da Costa D, Dritsa M, Verreault N, Balaa C, Kudzman J, Khalife S. Sleep problems and depressed mood negatively impact health-related quality of life during pregnancy. Arch Womens Ment Health. 2010;13:249-57.Referans26 Rodriguez N, Ambrosio L, Sutton RT, Dieleman LA, Halloran BP, Kroeker KI, et al. A33 Does pregnancy adversely impact the health-related quality of life among women with IBD?. Journal of the Canadian Association of Gastroenterology. 2018; 1(2): 55-56.Referans27 Kolu P, Raitanen J, Luoto R. Physical activity and health-related quality of life during pregnancy: a secondary analysis of a cluster-randomised trial. Matern Child Health J. 2014;18:2098-105.Referans28 El-Rafie MM, Khafagy GM, Gamal MG. Effect of aerobic exercise during pregnancy on antenatal depression. Int J Womens Health. 2016;8:53.Referans29 Perales M, Refoyo I, Coteron J, Bacchi M, Barakat R. Exercise during pregnancy attenuates prenatal depression: a randomized controlled trial. Eval Health Prof. 2015;38:59-72.Referans30 Davenport MH, McCurdy AP, Mottola MF, Skow RJ, Meah VL, Poitras VJ, et al. Impact of prenatal exercise on both prenatal and postnatal anxiety and depressive symptoms: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018;52:1376-85.

28119 16356

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Üniversite öğrencilerinde dismenorenin yaşam kalitesi üzerine etkisi: Bir vaka-kontrol çalışması

Figen ALP YILMAZ ALP YILMAZ, Dilek AVCI AVCI

Sağlıklı Türk popülasyonunda sella turcica tiplerinin belirlenmesi

Sema ÖZANDAÇ POLAT, Ayşe Gül KABAKCI, Fatma Yasemin ÖKSÜZLER, Mahmut OKSÜZLER, Ahmet Hilmi YÜCEL

Meme küçültme ameliyatı olan hastaların memnuniyetinin Breast-Q anketi ile değerlendirilmesi

Ersin AKŞAM, Meltem ORAL AYHAN

CCl4-nefrotoksisitesinde L-karnitin’in etkileri: Glomeruler nefrin ve HIF-1alfa ekspresyonlarının immunohistokimyasal değerlendirilmesi

Derya KARABULUT, Emel ÖZTÜRK, Ali Tuğrul Tuğrul AKİN, Ayça LEKESİZCAN, Hacı Murat Murat ÜNSAL, Tuğçe Merve ÖZYAZGAN, Meryem SAYAN

Lokal anestezi altında oral ve dental cerrahi operasyon geçiren hastaların preoperatif hemogram ve biyokimya değerleri

Bilal EGE, Abdüssamed GEYİK, Muhammed Yusuf KURT, Mahmut KOPARAL

Toplumda yaşayan yaşlılarda ağrı prevalansı ve ağrı öz yönetim uygulamaları

Selma DEMİR SAKA, Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

CE1 ve CE3a karaciğer kist hidatiklerinin perkütan tedavisinde modifiye Seldinger ve trokar yöntemlerinin karşılaştırılması

Bekir TURGUT, Nahide BARAN

Bir eğitim hastanesinde farmakovijilans merkezine yönlendirilen yatan hastalardaki advers ilaç reaksiyonlarının analizi

Zakir KHAN, Emine ÖZ EKEMEN, Olcay KIROĞLU, Yusuf KARATAŞ

Hyaluronik asit ve gama radyasyonlu mineralize allogreftlerin sıçan tibial defektlerinin iyileşmesi üzerine etkileri

Selin GAŞ, Nejat Vakur OLGAÇ, Ahmet Taylan ÇEBİ, Çetin KASABOĞLU

Çocuk femur cisim kırıklarında titanyum elastik çivileme cerrahisinin uzun dönemde femur gelişimine etkisi

Gökhan Bülent SEVER