İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler, Örüntü ve Süslemeler Alt Öğrenme Alanındaki Yeterlikleri

Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmenlerinin yeni matematik programında yer alan dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterliklerini ve bu yeterliklerin bazı değişkenlere (yaş, cinsiyet, mesleki kıdem durumları, yeni programla ile ilgili hizmet içi eğitim veya seminer alma durumları) göre ne düzeyde olduklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada, 2007- 2008 eğitim-öğretim yılında Bolu ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan 25 ilköğretim matematik öğretmenine önce 23 soruluk yeterlik testi ve daha sonra bu öğretmenlerden 6 tanesine yapılandırılmış mülakat uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin araştırmamızda yeterlik tespitinde incelenen alt öğrenme alanlarından dönüşüm geometrisi alt öğrenme alanında (%79) diğer alt öğrenme alanlarına yani geometrik cisimler (%56), örüntü ve süslemeler (%56) alt öğrenme alanlarına göre daha yeterli oldukları görülmektedir. Dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterliklere cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında bayan öğretmenlerin (%57), erkek öğretmenlerden (%33) daha fazla yeterlikte oldukları ortaya çıkmıştır. Dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterliklere yaş değişkeni açısından bakıldığında en fazla yeterlikte olan öğretmenlerin 31 ile 45 yaş arasında (%64) oldukları, en az yeterlikte olan öğretmenlerin 46 yaş ve üstü yaşta ( %10) oldukları ortaya çıkmıştır. Dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterliklere mesleki kıdem değişkeni açısından bakıldığında en fazla yeterlikte olan öğretmenlerin 11 ile 20 yıl arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenler (%70) oldukları, en az yeterlikte olan öğretmenlerin 21 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenler (%10) oldukları ortaya çıkmıştır. Yeterliğe yeni programla ilgili hizmet içi eğitim veya seminer alma durumlarına göre bakıldığında dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarında yeni ilköğretim programıyla ilgili hizmet içi eğitim veya seminer alanların (%63), almayanlara (%40) göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır

THE QUALIFICATION LEVELS OF IN-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS ON THE SUB-LEARNING STRANDS, NAMELY TRANSFORMATIONAL GEOMETRY, GEOMETRIC OBJECTS, PATTERN AND TESSELATIONS

It was aimed to determine the qualifications of in-service elementary school mathematics teachers on transformational geometry, geometric objects, pattern and tesselations. Variables such as age, gender, professional status, their in-service training or seminar related to new mathematical curriculum are also taken into consideration. An achievement test composed of 23 questions was developed and applied to 25 in-service elementary school mathematics teachers. After analyzing the data, the semi-structured interviews were applied to six teachers who are randomly selected out of 25 in-service primary school mathematics teachers. First finding of the research indicated that participants were more qualified on transformational geometry (%79) than geometric objects (%56). When gender variable is considered, in-service female teachers (%57) were more qualified than male counterparts (%33) on tranformational geometry, geometric objects, pattern and tesselations. When the age variable was taken into consideration, the qualifications of the teachers related to the transformational geometry (translation-reflectionrotation), geometric objects, pattern and tessellations were different from each other. It was found that the most competent teachers were between the ages of 31-45 (%64) and the least competent teachers were at the age of 46 or older (%10).In this research, when the professional status were taken as the variable, the qualification levels on the transformational geometry (translationreflection-rotation), geometric objects, pattern and tessellations were the highest for teachers working for 11 to 20 years (%70) and these levels were the lowest for teachers working for 21 years or more (%10). When the variables such as teachers’ receiving in-service training or seminar related to the new curriculum were taken into consideration, the qualification levels on the transformational geometry (translation-reflection-shifting), geometric objects, pattern and tessellations were higher for teachers who had received in-service training or seminar than for teachers who had not received either of them before.

Kaynakça

Ball, D. L. (1990). Prospective elementary and secondary teachers'understanding of division. JournalforResearch in Mathematics Education, 21 (2), 132-144.

Batdal, G. (2005). Öğrenci odaklı bir yaklaşımla ilköğretim matematik programlarının değerlendirilmesi. XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi, 2, 343-346.

Ernest, P. (1989). The Knowledge, Beliefs And Attitudes Of The Mathematics Teacher: A Model. Journal ofEducation for Teaching, 15 (1), 13-33.

Fennema, E. & Franke, L. F. Teachers’knowledge and its impact. In D. A. Grows (ed.), Handbook ofResearch on Mathematics Teaching and Learning (147-164), New York: Simon & SchusterMacmillan.

Gerek, Ö. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programı Hakkındaki Görüş Değerlendirme veYeterlikleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü.

Gökçe, E. (1999). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Grossman, P. L. (1990). The Making Of A Teacher Knowledge And Teacher Education. NewYork - London:Teachers College Press.

Halat, E. (2007). Yeni İlköğretim Matematik Programı (1–5) İle İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. AfyonKocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63-88.http://www.sosbil.aku.edu.tr/makale/c9s1m5.pdf adresinden Ocak 2008 tarihinde erişilmiştir.

Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Ulusal SınıfÖğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (cilt:2), Ankara: Kök yayıncılık.

MEB. (2004). Müfredat Geliştirme Süreci.http://ttkb.meb.gov.tr/programlar/prog_giris/prog_giris_1.html adresinden Ocak 2008 tarihinde erişilmiştir.

MEB. (2004). İlköğretim Okulu Matematik Öğretmenliği Yeterlik Taslağı, Temel Eğitime Destek Programı"Öğretmen Eğitimi Bileşeni . MEB Yayınları: Ankara.

MEB. (2005). Temel Eğitime Destek Programı " Öğretmenlik Mesleği Genel Alan Yeterlikleri Çalışması "Pilot Uygulama Ulusal Raporu. MEB Yayınları: Ankara.

MEB. (2006). Temel Eğitime Destek Programı "Öğretmen Eğitimi Bileşeni" Öğretmenlik Mesleği GenelYeterlikleri. MEB Yayınları:Ankara. http://oyegm.meb.gov.tr/yet/ adresinden Ocak 2008 tarihindeerişilmiştir.

MEB. (2007). İlköğretim Matematik Dersi 6-8.Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. MEB Yayınları: 2007

MEB. (2008). İlköğretim Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri.http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/alanyeterlikler/matematik%20öğretmeni%20özel%20alan%20yeterlikleri.pdfadresinden Ağustos 2008 tarihinde erişilmiştir.

Özdemir, S. M. (2005). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin yeni ilköğretim programlarına (I-V.sınıflar)ilişkin görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı-Cilt 2 (ss. 573-581), Pamukkaleüniversitesi eğitim fakültesi: Denizli.

Shulman, Lee S. (1986). Those Who Understand; Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher,15 (2), 4-14.

Shulman, Lee S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of The New Reform. Harvard EducationalReview, 57 (1), 1-22.

Stoessiger, R. & Ernest, P. (1992). Mathematics and national curriculum: primary teacher attitudes. TheInternational Journal for Technology in Mathematics Education, 23 (1), 65-74.

Temiz, N. (2005). İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersi Yeni İlköğretim Programının Yansımaları. XIV. UlusalEğitim Bilimleri Kongresi Kitabı-Cilt 2 (356-361), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Denizli.

Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5.Sınıf Matematik Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.