Coğrafya Konularının Öğretilmesinde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Öz Bu çalışmanın amacıcoğrafya konularının öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımınınöğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini belirlemektir. Araştırmadeneysel bir çalışma olup ön test – son test kontrol gruplu desenkullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için bir başarıtestinden yararlanılmıştır. Deney ve kontrol grupları toplamda kırk kişidenoluşmuştur. Coğrafya konularının öğretiminde deney grubunda, işbirliğine dayalıöğrenme yaklaşımı, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıştır.Gruplara deneysel işlem öncesi ön test uygulaması yapılmış ve ön testuygulaması ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yeterlikleri belirlenmiştir.İşlem sonrasında ise her iki gruba son test uygulanmıştır. Araştırmaverilerinin analizi “SPSS 16” paket programı ile yapılmış; araştırmanın altproblemlerine uygun olarak t-testi, aritmetik ortalama, standart sapma ve çiftyönlü varyans analizi (repeated measures) kullanılmıştır. Elde edilen veriler.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, gruplarınön test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış ancak son testsonuçlarına göre ise deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Kaynakça

KAYNAKÇA