Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin öğretmenlerin beden diline yönelik tutumlari: adana-kozan fatih anadolu lisesi örneklemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
752
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırma,  örneklem  grubundan  hareketle  lise  öğrencilerinin öğretmenlerin  beden  diline  yönelik  görüşlerini  alarak  beden  dilinin eğitime  olan  etkisinin  neler  olduğunu  tespit  etmeyi  amaçlamaktadır. Çalışma;  Adana  ili  Kozan  ilçesindeki  Fatih  Anadolu  Lisesinde  2011-2012 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıflar düzeyinde, 179  kız,  166  erkek  öğrenci  olmak  üzere  toplam  345  öğrenci  üzerinde yürütülmüştür.  Veriler  Likert  tipi  tutum  anketi  ile  toplanmıştır. Öğretmenlerin  beden  diline  yönelik  tutumlarını  ölçmek  amacıyla geliştirilen anketteki 35 madde ve 1 açık uçlu ifadeden elde edilen veriler, SPSS  15.0  paket  programıyla  çözümlenmiş  ve  istatistiksel  analizlerde frekans (f), yüzde (%), standart sapma (ss),  aritmetik ortalama (xort), ttesti  (t),  Anova  kullanılmış  ve  sonuçlar  tablolaştırılmıştır.  Sonuç  olarak; öğrencilerin öğretmenlerin  beden  diline  yönelik  tutumlarında;  cinsiyet, sınıf  düzeyi,  yaş, anne- babanın  eğitim  ve  gelir  durumuna  göre  anlamlı farklılık  gözlenmemiştir. Araştırma  bulgularına  göre;  öğretmenin  jest  ve mimiklerini etkili kullanması, göz teması kurması, dersi ayakta işlemesi, sınıftaki ön boşluğu kullanması öğrencilerin hoşuna gitmekte olup olumlu eğitim ortamı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the attitudes of the high school students towards the teacher’s body language. This study conducted on 345 students of 9 th, 10 th, 11 th and 12 th grades who are attending in Adana  Kozan  Fatih  Anatolian  High  School  case.  Data  were  collected through  like  attitudes  survey. The results  of  this  study  showed  that attitudes of the students have not changed according to their sex, ages, class  level,  income  status  of  parents  and  level  of education.  The  survey consisting of  35 item and  expressed in  open-ended that the  data taken solved  by  SPSS  (15.0)  package  programe  and  frequence  (f), percentage (%),  aritmetic  avarage  (xort),  standart  deviation  (sd),  t-test  (t)  Anova were used in statical analyzes.  The students like that teacher's gestures and  facial expressions  are  used  effective,  eye  contact,  standing  in   the course to tell, used front space.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :