Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Learners’ views on the teaching of turkish as a mother tongue in germany

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

The  concept  of  mother  tongue  in  foreign  countries  refers  to  the  native language that  immigrants bring to   and speak  in  the  countries to  which they have migrated. This language is usually used by immigrant groups and passed on to subsequent generations through the act of speaking in the  immigrant  families themselves.  Within  the  context  of  the  modern history  of  immigration,  it  is observable  that  immigrants  both  make efforts  to  transfer  the  standard  form  of their  language  (including  its written form) from generation to generation and to establish schools and other  units  for  that  purpose.  Since  the  mid-twentieth-century,  formal educational  institutions  in  Western  countries  permitting immigration have  actively  been  interested  in  the  teaching  of  the  mother tongue of immigrants. The overall objective  of this paper is to analyze the structure of Turkish courses  in the  Federal  Republic of  Germany  and  Turkish  students’ views on  these  courses.  Turkish  -as  a  language  spoken  by  5  million  people in many  countries  of  Western  Europe-  occupies  a  preeminent  position among the  minority  languages.  Unfortunately,  Turkish  does  not  receive the  attention  it deserves.  In  the  European  Union  countries,  and  in  line with prevailing understandings of minority  rights,  more than two million children  and  young people  in  schools  are  supposed  to  receive  a  good education in the Turkish language. However, only limited facilities exist in most of these countries to achieve that goal As a relational survey method, this research is based on the ana lysis of Turkish  immigrant  students'  perceptions/views  on  the  Turkish  language with respect to some variables. It includes immigrant students of Turkish origin (students  in  the  age  group  of  11-18  years,  of  the  5th-12th grade)  who  live  in various  states  of  Germany  (Baden-Wurtemberg,  Lower Saxony,  Bremen, Hamburg  and  Berlin).  The  sample  consists  of  580 students  (of  the  same  age and  grade)  selected  through  random  cluster sampling approach. In this research, two questionnaires are used by the researcher in order to determine some  demographic  characteristics and perceptions/views of students on the Turkish language. Perceptions/views  of  students  on  Turkish  language  are primarily portrayed  as  percentage-frequency  and  cross  tables; the dependence of these  perceptions/views  on  demographic  variables  are  then  controlled via chi-square analysis and finally  the results are  interpreted within  the context of research hypotheses.

Özet İngilizce :

Yurtdışında  ana  dili  kavramı  altında,  göçmenlerin  göç  ettikleri  ülkelere götürdükleri  ve  oralarda  konuştukları  ana  dilleri  anlaşılmaktadır.   Çoğu zaman bu  diller;  göçmen  grupları  arasında  ve  göçmen  aile  içinde konuşulmakta  ve bir sonraki  kuşağa  da  aktarılmaktadır.   Modern  göç tarihinde, göçmenlerin ana dillerinin standart biçimlerini ve yazı dillerini kuşaktan kuşağa aktarma çabalarının olduğu gözlenmekte ve bunun için okullar  ya  da  benzeri  birimler  kurdukları görülmektedir.  20.  yüzyılın ortalarından bu yana göç alan batılı ülkelerin resmi eğitim kurumları da, göçmenlerin ana dillerinin öğretilmesiyle aktif bir şekilde ilgilenmişlerdir. Bu  bildirinin  genel  amacı,  Almanya  Federal  Cumhuriyeti’nde sunulan Türkçe ana dili derslerinin yapısını ve öğrencilerin Türkçe dersleriyle ilgili görüşlerini  ortaya  koymaktır.  Türkçe,  Batı  Avrupa’da  birçok  ülkede  5 milyon insan  tarafından  konuşulan  en  büyük  azınlık  dili  olmakla  birlikte hak  ettiği ilgiye sahip  değildir.  Avrupa  Birliği  ülkelerinde,  azınlık  hakları doğrultusunda  iki milyondan fazla  çocuk  ve  gencin  okullarda  iyi  bir  ana dili Türkçe eğitimi alması gerekirken, bu ülkelerin çoğunda sınırlı imkânlar mevcuttur.  Araştırma, Almanya’daki  göçmen  Türk  öğrencilerinin  Türkçe dersine  yönelik algıları/görüşlerinin  bazı  değişkenler  açısından incelenmesi  için  gerçekleştirilen ilişkisel  tarama  modelinde  bir araştırmadır.  Araştırmanın  evreni,  Almanya’nın değişik  eyaletlerinde (Baden-Würtemberg,  Aşağı  Saksonya,  Bremen,  Hamburg  ve  Berlin) öğrenim  görmekte  olan  11-18  yaş  grubunda  ve  5.-12.  sınıf  arasındaki Türk  kökenli  göçmen  öğrencilerdir.  Örneklem,  bu  öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardan tesadüfi küme örnekleme olarak seçilen okullarda aynı yaş ve sınıf düzeyindeki 580 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerinin  bazı  demografik  özelliklerini  ayrıca  Türkçe  dersine  yönelik algıları/görüşlerini  saptamak  amacı  ile  araştırmacı  tarafından  iki  anket kullanılmıştır.  Türkçe  dersine  yönelik  algıları/görüşleri  öncelikle  yüzdefrekans  ve çapraz  tablolar  olarak  betimlenmiş,  görüşlerin  demografik değişkenlere  olan bağımlılıkları  ki-kare  (chi-square)  analizi  ile denetlenmiş  ve  sonuçlar araştırmanın  hipotezleri  bağlamında yorumlanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :