Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Öz Buçalışma, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin sosyal veakademik yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi; öğrencilerin akademik başarınot ortalaması ile sosyal ve akademik yeterlik algıları arasındaki ilişkilerinortaya konması amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama araştırması modelindeyürütülen çalışmada 289 Türkçe öğretmen adayının görüşü alınmıştır. Öğretmenadaylarının sosyal ve akademik yeterlik algıları “Ergenler için YeterlikAlgısı” ölçeği ve tek bir madde ile belirlenmiştir. Verilerin analizindebetimsel istatistikler, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), pearsonkorelasyon katsayısı ve Wilcoxon işaretler testi hesaplanmıştır. Araştırmanınsonucunda Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarınınortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin sosyal yeterlikalgılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu; üçüncü vedördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin birinci ve ikinci sınıftaöğrenim gören öğrencilere göre de akademik yeterliklerinin daha yüksek düzeydeolduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal yeterlik ve akademik yeterlikalgılarına ilişkin ölçekten ve tek bir maddeden almış oldukları cevaplarınanlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Kaynakça

KAYNAKÇA