Stratejik Yönetimin İlköğretim Kurumlarında Uygulanması

Öz Buaraştırmada, stratejik yönetimin ilköğretim kurumlarında uygulanma düzeyineilişkin ilköğretim okulu yöneticileri ve il eğitim denetmenlerinin görüşlerininbelirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup taramamodelinde gerçekleştirilmiştir; çalışma evrenini İstanbul ilinde görev yapan230 il eğitim denetmeni, 208 okul müdürü ve 208 müdür yardımcısıoluşturmaktadır. Veri toplamaaracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen "Stratejik yönetiminokullarda uygulanma düzeyini ölçme ölçeği” kullanılmıştır. Verilerinçözümlenmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar, T-testi, Mann Whitney u testi, tek yönlüvaryans analizi (ANOVA) testi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmasonucunda: ilköğretim okullarında stratejik yönetimin müdürlere göre:“stratejik düşünme”, “stratejik analiz, yönlendirme ve strateji oluşturma”boyutlarında yüksek düzeyde; “stratejik uygulama ve değerlendirme” boyutunda“çok yüksek” düzeyde; müdür yardımcılarına göre, üç boyutta da yüksek düzeyde;il eğitim denetmenlerine göre: “stratejik düşünme” boyutunun “düşük” düzeyde,“stratejik analiz, yönlendirme ve strateji oluşturma”, “stratejik uygulama vedeğerlendirme” boyutlarının “orta” düzeyde uygulandığı; araştırmaya katılan tümkatılımcıların ortak görüşüne göre: üç boyutta da “yüksek” düzeyde uygulandığı;katılımcıların stratejik yönetiminilköğretim okullarında uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri arasında yaş,öğrenim düzeyi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklarbulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Yönetim, strateji

Kaynakça

KAYNAKÇA