İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarina Ve Başarilarina Etkileri

Öz Bu araştırmanınamacı İşbirlikli Öğrenme tekniklerinden Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri(ÖTBB) tekniğiyle ders işlenmesinin üniversite öğrencilerinin İngilizce dersineyönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisini saptamaktır. Araştırmadakontrol gruplu ön test–son test deneysel araştırma modeli uygulanmıştır.Araştırma sonucunda, deney grubunda bulunan öğrencilerin İngilizce dersineyönelik tutumlarında olumlu yönde bir gelişme olduğu, kontrol grubunda bulunanöğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarında ise anlamlı bir değişiklikolmadığı görülmüştür. Ön test-son test fark puanlarına ait ortalama puanlarkarşılaştırıldığında ise deney grubunda bulunan öğrencilerin İngilizce dersineyönelik tutumlarının, kontrol grubunda bulunan öğrencilerin tutumlarından dahaolumlu olduğu tespit edilmiştir. Her iki grupta bulunan öğrencilerinuygulamalar sonucunda başarılarının anlamlı şekilde arttığı, ancak iki grubunön test-son test fark puanlarına ait ortalama puanlar arasında anlamlı birfarklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

KAYNAKÇA