EULER FORMÜLÜ ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE DAYALI DERSLERİN PAYDAŞLARININ DENEYİMLERİ

Öz 5E öğrenme döngüsünün kullanıldığı ders işlenişlerinin olumlu çıktıları uzun yıllardır bilinen bir durumdur. Buna rağmen öğretmenlerin bu ders işlenişlerini çok sık tercih etmemelerinin ardında yatan sebeplerden bir tanesi 5E öğrenme döngüsünü bilmiyor olmalarıdır. Bu nedenle araştırmacıların örnek ders planları ve bu planların işleyişleri üzerine incelemeler yapmaları gerekliliği doğmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada örnek bir 5E öğrenme döngüsü planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı 5E öğrenme döngüsü ve origamiyi temel alarak hazırlanan bir matematik dersinin paydaşlarının derse dair düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 11. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen 6 ders saati işleniş, matematik öğretmeni, 5 öğrenci ve araştırmacılarının perspektiflerinden incelenmiştir. Dersin öncesi ve sonrasında görüşme yapılan öğrenciler origaminin geometri sınav sorularında çok karşılaştıkları bir konu olduğunu, işlenen dersin oldukça zevkli, keşfetmeye yönelten ve paylaşımda bulunmalarını gerektiren bir içerikte ders olduğunu belirtmişlerdir. Görüşme yapılan matematik öğretmeni tüm süreci derste gözlemlemiş ve yine işlenen dersin geometri sınav sorularında karşılaşılabilecek içerikte konuya sahip olduğunu ve matematiğin günlük yaşamda ne işe yaradığını anlatabilecek şekilde tasarlandığını söylemiştir. Ancak kendisinin bu tarz bir ders işlemesinin mümkün olmadığını, katlamaya dair bilgisinin olmaması ve zaman sınırlılıklarını gerekçe göstererek dile getirmiştir. Araştırmacılar ise sınıf yönetimi ve 5E öğrenme döngüsü basamaklarının uygulanışlarına dair düzenlemeler yapılması gerekliliğini vurgulamışlardır.

Kaynakça

Akbulut, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde 5E modeli kullanımının ders başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Arıcı, S., & Aslan-Tutak, F. (2015). The effect of origami-based ınstruction on spatial visualization, geometry achievement, and geometric reasoning, International Journal of Science and Mathematics Education, 13(1), 179-200.

Bayram, B. (2015). 5E modelinin 6. sınıf dil bilgisi öğretiminde başarıya, akademik motivasyona ve kalıcılığa etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Biber, A. Ç., Tuna, A., Gülsevinçler, D., & Karaosmanoğlu, A. B. (2015). Matematik öğretmenlerinin 5e öğretim modeline yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17-1.

Boddy, N., Watson, K., & Aubusson, P. (2003). A trial of the five Es: Referent model for constructivist teaching and learning. Research in Science Education, 33, 27.

Boz-Yaman, B., & Bulut, S. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 48-80.

Bozkurt, E. (2015). Ders araştırması modeli bağlamında ortaokul matematik öğretmenlerinin öğretim faaliyetlerine yönelik grup temelli öz-düzenlemelerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Brady, K. (2008). Using paper-folding in the primary years to Promote Student Engagement in Mathematical Learning. m adresi: http://www.merga.net.au/documents/RP52008.pdf

Bybee, R.W. (1997). Improving instruction. In achieving scientific literacy: From purposes to practice. Portsmouth, NH: Heine-mann.

Carter, D. B. (2006). The Role of the History of Mathematics in Middle School. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). East Tennessee State University, United States.

Cornellius, M. (2012). The 5E learning cycle and students understanding of the nature of science. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Montana State University, United States.

Çepni, S., & Şahin, Ç. (2012). Effect of different teaching methods and techniques embedded in the 5e ınstructional model on students' learning about buoyancy force. Eurasian Journal Physics & Chemistry Educucation, 4(2), 97-127.

Dağdelen, M. G. (2012). İlköğretim 5. sınıf geometri öğretiminde özel dörtgenlerin kavratılmasında origaminin etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Delice, A., & Karaaslan, K. (2016). Topolojinin ilkokul, ortaokul ve lise matematik dersi öğretim programlarında ele alınmasının tartışılması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 43 (43), 43-66.

Enugu, R.K. (2009). Challenges pre-service science teachers face when implementing a 5E inquiry model of instruction. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Jawaharlal Nehru Technological University, India.

Ergin, İ. Ünsal, Y., & Tan, M. (2006). 5E modelinin öğrencilerin akademik başarısına ve tutum düzeylerine etkisi: Yatay atış hareketi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15.

Gürbüz, T.(2015). 5E öğrenme modeline uygun etkinliklerin ortaokul 1.sınıf öğrencilerinin matematik dersi kesirler konusundaki akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hiçcan, B. (2008). 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hokkanen, S. L. (2011). Improving student achievement, interest and confıdence in science through the implementation of the 5E learning cycle in the middle grades of an urban school. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Montana State University, United States.

Kahraman, İ. (2014). Merkezi ortak sınav uygulamasının etkilerine İlişkin öğretmen görüşleri. Tunceli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 53-74.

Karaaslan K. G. (2013). Ortaöğretim geometri ders programına yeni konu önerisi: Topoloji. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kavici, M. (2005). Gelişimsel origami eğitim programının okulöncesi dönem çocuklarının çok boyutlu gelişimlerine etkilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaymakçı, Z. (2015). 5E öğrenme modeline göre hazırlanan etkinliklerin ortaokul 2. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Koylahisar-Dündar, T. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinde özdeşlikleri modelleme becerilerinin incelenmesi: origami ile modellenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Kürkcü, E. (2016). Lise 1. sınıf biyoloji dersi “canlının temel birimi hücre’’ konusunun öğretiminde 5e modelinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Levenson, G. (1995). The educational benefits of origami. Erişim adresi: http:// www.fascinating-folds.com/learningcentre/

Lin, J. L, Cheng, M. F., Chang, Y. C., Hsiao-Wen Li, H. W., Chang, J. H., & Lin, D. M. (2014). Learning activities that combine science magic activities with the 5E instructional model to influence secondary-school students’ attitudes to science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(5), 415-426

Liu, P. (2003). Do Teachers Need to Incorporate the History of Mathematics in their Teaching? The Mathematics Teacher, 96(6), 416.

Marshall, G. L. (2000). Using History of Mathematics to Improve Secondary Students’ Attitudes Towards Mathematics. (Yayınlanmamış doktora tezi). Illinois State University, United States.

MEB (2011). Ortaöğretim geometri dersi (12. sınıf) öğretim programı Ankara: MEB yayınları. Erişim adresi: http://ttkb.meb.gov.tr

MEB (2013). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB yayınları. Erişim adresi: http://ttkb.meb.gov.tr

Metin, M., Coşkun, K., Birisci, S., & Kaleli-Yılmaz, G. (2011). Opinions of prospective teachers about utilizing the 5E instructional model. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(4), 411-422

Narli, S. (2010). Do students really understand topology in the lesson? A case study. International Journal of Human and Social Sciences, 5(9), 543-546.

Naseriazar, A. (2015). Farklı kavramsal değişim teknikleri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin kimyasal denge konusunun öğretimindeki etkililiği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

NCTM. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Özcan, M. F. (2015). 7. sınıf Türkçe dersi "bildirme ve dilek kipleri" konusunun öğretiminde animasyon destekli 5E modelinin başarı, kalıcılık ve tutuma etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Özçelik, B. (2014). 6. sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanında origami etkinliklerine yer verilmesinin öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5E modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pearl, B. (2008). Math in motion: Origami in the classroom (7th ed). Langhorne, PA: Crane Books.

Pulat, S. (2009). Impact of 5E learning cycle on sixth grade students’ mathematics achievement on and attitudes toward mathematics. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Shumakov, K. & Shumakov, Y. (2000). Left Brain and Right Brain at Origami Training. Erişim adresi: http://www.oriland.com/learning/benefits/articles.asp?category=articles&model=02&name=How%20Origami%20Helps%20To%20Develop%20Children, 12.12.2010.

Sickel, A. J., & Friedrichsen, P. (2015). Beliefs, practical knowledge, and context: a longitudinal study of a beginning biology teacher’s 5E unit. School Science and Mathematics, 115 (2), 75-87.

Şahiner, A. (2013) 5E modelinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kümeler konusundaki erişi ve kalıcılığına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Trowbridge, L.W., Bybee, R.W., & Powell, J.C. (2000). Teaching secondary school science: strategies for developing scientific literacy. Prentice-Hall:Upper Saddle River, NJ 2000.

Tubis, A., & Mills, C. (2006). Unfolding mathematics with origami boxes. Emeryville, CA: Key Curriculum Press.

Tuna, A. (2011). Trigonometri öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrencilerin matematiksel düşünme ve akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.