DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT

Öz Her eğitim-öğretimsüreci sonucunda öğrencilerin en azından bir yabancı dil öğrenmeleri veonlardan, bu dili aktif olarak kullanmaları beklenir. Sınırların sanal olarakvar olduğu günümüzde bir yabancı dile hâkimiyet aynı zamanda farklı bir dünyayıtanıma anlamına gelmektedir. Yabancı dilde başarılı olabilmenin birinci şartı odili öğrenmek için motive edici unsurların varlığıdır; başka bir ifadeyle;yabancı dil öğrencilerinin motivasyonu başarının birinci şartıdır denilebilir.Öğrencilerin motivasyonunu arttıracak unsurların başında da o dersler içinkullanılan ders materyalleri gelmektedir. Günlük hayatta üstlendikleri işlevegöre farklı adlandırılan metinler vardır. Haber içerikli metinler, reçeteler,taahhütnameler, köşe yazıları vs. gibi her bir metin günlük hayatta iletişimselbir işlev üstlenir. Yabancı dil öğretiminde kullanılması gereken en önemli materyallerarasında ise çağrı işlevi gören metinler gelmektedir. Hedef kültüre ait bumetinler sayesinde öğrenciler gerçek dil kullanım kaynaklarıylabuluşturulmaktadır. Ayrıca bu tür metinler, öğrencilerin gerçek dil kullanımortamlarında yararlanacakları kelimeleri ya da cümle yapılarını içerdikleriiçin de son derece önemlidir. Bu tür metinlerin görsel ve işitsel unsurlarlabirlikte öğrencilerle buluşturulması ders için istenen motivasyonun eldeedilmesini sağlayacak ve hedeflenen başarıya ulaşılmasını dakolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler:

Yabancı dil, metinler, iletişim

Kaynakça

Brinker, K. (2001). Text- und gesprächslinguistik. (2. Halbband). Berlin/New York: De Gruyter.

Brinker, K. (2010). Linguistische textanalyse. Berlin: Erich Schmidt.

Giersberg, D. (2002). Deutsch unterrichten-weltweit. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Harden, T. (2006). Angewandte linguistik und fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Verlag.

Heinemann, M. & Heinemann, W. (2002). Grundlagen der textlinguistik. Tübingen: Niemeyer Verlag.

Heringer, J. H. (2004). Interkulturelle kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Heringer, J. H. (2011). Texte analysieren und verstehen. Paderborn: Wilhelm Fink.

Junk, L. (2001). 99 Stichwörter zum Unterricht. Deutschland: Hueber Verlag.

Lange, G., Neumann K. & Ziesenis W. (1994). Taschenbuch des Deutschunterrrichts, Band I. Schneider Verlag: Hohengehren.

Öztürk, M. S. & Yorgancı, M. (2017). Effects of L1 and L2 glosses on ıncidental vocabulary learning of EFL prep students / Okuma yoluyla tesadüfi kelime öğrenme üzerinde ana dil (L1) ve hedef dildeki (L2) açıklamaların etkisi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 12(6), 635-656.

Rössler, S. H. (2006). Textstruktur und Textdesign. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Tepebaşılı, F. (2015). Edebiyat bilimine giriş. Konya: Çizgi.

Üğüten, Durak, S. ve Şanal F. (2016). Dinleme Becerisi. Yabancı dil öğretimine genel bir bakış. (Yücel, E. Yılmaz, H. & Öztürk, M. S.) Konya: Çizgi.

Yücel, E. (2017). İletişimin derin sularında. Konya: Çizgi.

Online-Quellen:

https://www.tu-chemnitz.de/hsw/videostudio/files/nv-gs5eg_deutsch.pdf

http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/_used_cars/guarantees/guarantee_young_stars.html

http://www.volvocars.com/de/beratung-und-kauf/ueberblick/geschaeftskunden

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html#a99

95197 23138

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKCI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN DÖNÜTLERİNİN BİÇİMLENDİRMEYE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Naci BAYRAK, Salih DOĞAN

ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ

Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL TABANLI MENTORLUK VE ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Yusuf Celal EROL, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION

Kani ÜLGER

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Nesime Kübra TERZİOĞLU

2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU

Mehmet BAHAR, Dündar YENER, Mustafa YILMAZ, Hayrettin EMEN, Fatma GÜRER

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Münevver BAŞMAN, Müge ULUMAN, Emine Burcu TUNÇ