5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÖZSAYGI VE DENETİM ODAĞI İLE İLİŞKİSİ

Öz Bu araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri (olumlu ve olumsuz sosyaldavranışlar) ile cinsiyet, doğuş sırası, anne-baba eğitim durumu, ailenin gelir durumu, özsaygı vedenetim odağı ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 460 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmada, Kişisel Bilgi Formu, Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği,Coopersmith Özsaygı Envanteri ve Nowickistrickland Denetim Odağı Ölçeği kullanılmıştır.Araştırmada T-testi, tek yönlü Varyans Analizi (One Way Anova), Scheffe testi ve PearsonMomentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, kızlarınolumlu sosyal davranışlarının, erkeklere göre daha yüksek; erkeklerin olumsuz sosyaldavranışlarının ise kızlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Doğuş sırası ile olumlu veolumsuz sosyal davranışlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmanın sonucunda,olumlu sosyal davranışlar ile anne-babanın eğitim ve gelir durumu arasında anlamlı bir farklılıkolduğu, olumsuz sosyal davranışlar ile anne-babanın eğitim ve gelir durumu arasında anlamlı birfarklılık olmadığı görülmüştür. Olumlu sosyal davranışlar ile özsaygı düzeyi arasında anlamlı vepozitif, olumsuz sosyal davranışlarla anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sonolarak, olumlu sosyal davranışlar ile denetim odağı düzeyi arasında anlamlı ve negatif, olumsuzsosyal davranışlarla anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

Kaynakça

Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. ( 2000). Çocukların denetim odağı ile annelerinin denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-31.Atılgan, G. (2001). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen ilköğretim I. kademe I. devre öğrencilerinin sosyal beceri özelliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. Bacanlı, H. (1990). Kendini ayarlama becerisinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Baykul, Y. (1999). İstatistik metodlar ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.Berns, R. M. (1989). Child, family, community. Mat Rinehart And Winston Inc., 257.Bijstra, J.O., Bosma, H.A. and Jackson, S. (1994). The relationship between social skills and psychosocial functioning in early adolescence. Personality and Individual Differences, 16(5), 767-776.Carlyon, W.D. (1997). Attribution retraining:Implications for its integration into prescriptive social skills training. The School Psychology Review, 26(1), 61-73.Cartledge, G. and Adedapo, V. (1998). Teacher and parent assessments of the social competence of iner-city children: İssues of gender within race. Journal of Negro Education, 67 (2), 115-125.Chubb, N.H., Fertman, C.I. and Ross, J.L. (1997). Adolescent self-esteem and locus of control: a longitudinal study of gender and age differences. Adolescence, 32(125), 113-29.Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: V.H. Freeman on company.Çiftci, İ. ve Sucuoğlu, B. (2004). Bilişsel süreç yaklaşımıyla sosyal beceri öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.Eisenberg, N., Miller, P.A., Shell, R., Mcnalley, S. and Shea, C. (1991). Prosocial development in adolescent: a longitudinal study. Developmental Psychology, 27, 849-857.Eisenberg, N., Fabes, R.A. and Murphy, B.C. (1996). Parent’s reactions to children’s negative emotions: relations to children’s social competence and comforting behavior. Child Development, 67, 2227-2247.Erdoğan, F. (2002). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinde sosyal becerilerin sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Elkin, F. (1995). Çocuk ve toplum: çocuğun toplumsallaşması. İstanbul: Gündoğan Yayınları.Hamarta, E. (2000). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal beceri düzeylerinin öğrencilerin özlük nitelikleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Kara, S. (2000). Özel ilköğretim okulları müdürlerinin sosyal beceri yeterlilik düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.Kazdin, A.E., Matson, J.L. and Esveltd-Dawson, K. (1984). The relationship of role-play assessment of children’d social skills to multiple measures of social competence. Behavior Research Therapy, 22(2), 129-139.Lefcourt, H.M., Martin, R.A., Fick, C.M. and Saleh, W.E. (1985). Locus of control for affiliation and behavior in social interactions. Journal of Personality and Social Psychology, 48(3), 755-759.Matson, J.L., Heinze, A., Helsel, W.J. and Rotatori, A.F. (1986). Assessing social behaviors in the visually handicapped: the matson evaluation of social skills with youngstres (MESSY). Journal of Clinical Child Psychology, 1(15), 78-87.Meijer, S.A., Sinnema, G., Bijstra, J.O., Mellenbergh, G.J. and Wolters, W.H. (2000). Social functioning in children with A chronic illness. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41 (3), 309-317.Newberry, E.H. and Lindsay, J.F. (2000). The impact of social skills training and challenge course training on locus of control of youth grom residential care. The Journal of Experiential Education, 23(1), 39-42.Odacı, H., Kalkan, M., Balcı, S. ve Yılmaz, M. (2003). Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin denetim odağı üzerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20), 20-28.Riggio, R.E., Throckmorton, B. and Depaola, S. (1990). Social skills and self-esteem. Personality and Individual Differences, 8(11), 799-804.Rotheram, M.J. (1987). Children’s social and academic competence. Journal of Educational Research. 80(4), 206-211.Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80, 1-28.Sarason, B.R., Sarason, I.G., Hacker, T.A. and Basham, B. (1985). Concomitants of social support: Social skills, physical attractiveness, and gender. Journal of Personality and Social Psychology, 49(2), 469-480.Sezer, S. (2001). Özsaygı düzeyini geliştirme programının ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Sermat, V., Hartog, J., Andy, J.R. and Cohen, Y.A. (Eds.) (1980). Some situational and personality correlates of loneliness. The anatomy of loneliness (pp. 305-318). New York: International Universities Press.Steelman, L.C. and Powell, B. (1985). The social and academic consequences of birth order: real, artifactual or both. Journal of Marriage and The Family, 47(1), 117-124.Şahin, C. (1999). Yurtdışı yaşantısı geçiren ve geçirmeyen Anadolu lisesi öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Tegin, B. (1990). Üniversite öğrencilerinin atılganlık davranış ve eğilimlerinin cinsiyet ve fakülte değişkenleri açısından incelenmesi. Psikoloji Dergisi, 7, 21-33.Toktamış, A. (2008). Erinlik dönemi öğrencilerin ebeveyn tutumları ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Uzamaz, F. (2000). Sosyal beceri eğitiminin ergenlerin kişilerarası ilişki düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.Yağmurlu, B., Sanson, A. ve Köymen, S.B. (2005). Ebeveynlerin ve çocuk mizacının olumlu sosyal davranış gelişimine etkileri: zihin kuramının belirleyici rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 20(55), 1-20.Yüksel, G. (1999). Öğretmen adayı öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 97-109.

115104 28976

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GÖRME ENGELLİLERE KARDEŞ ÖĞRETİMİYLE SUNULAN ELLE DUVAR TAKİBİ YAPARAK YÜRÜME BECERİSİNİN EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Hale ÇOTUK, Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Mustafa İLHAN, Neşe GÜLER, İsmail KINAY

Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi

Fahriye HAYIRSEVER, Ebru OĞUZ

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışları Ve Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları

Dündar YENER, Mustafa YILMAZ

Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Olumsuz Duygular Ve Karakterlerin Kullandığı Baş Etme Stratejileri

Ayça ÜLKER ERDEM, Emine Hande AYDOS, Aysel ÇOBAN

KKTC’de Genel Ve Mesleki Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Mustafa SEKBAN, İbrahim Alper KÖSE

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarina Ve Başarilarina Etkileri

Şefik KARTAL, Ramazan ÖZBEK

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Fatma Gül UZUNER

Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Öğretme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Menderes ÜNAL

Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN