OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Eğitim sistemimizde her kademede büyük pay sahibi olan dershanelere ilişkin yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır. Gerek dershanede çalışan öğretmenlere ilişkin istihdam politikaları gerekse de sürecin bundan sonra işleyişine ilişkin alternatifler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bakanlığın izlediği politikaya bağlı olarak yapılan düzenlemelerin eğitim sistemimiz içinde nasıl algılandığının belirlenmesi, yapılandırma çalışmaları sürecinde dershanelere giden öğrencilerin nicelik bakımından büyük bir kitle oluşturmuş olması belirlenen alternatiflerin başarıya ulaşması konusunda önemli olmaktadır. Bu çalışmada, özel dershanelerin örgün eğitim kurumlarına dönüştürülmesi ve eğitim personelinin istihdamına ilişkin düzenlemeler bağlamında okul yöneticilerinin bu sürece ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılarak yapılan çalışmada, çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda tezsiz yüksek lisans eğitimi gören 48 okul yöneticisi oluşturmuştur. Elde edilen verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin görüşleri alınmak üzere üç açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda sınav sisteminde köklü değişimler olmadıkça dershanelere ihtiyacın ortadan kalkamayacağı sonucuna varılmıştır

The Views of School Administrators on Course Transformation

...

Kaynakça

Ağan, F. (2002). Özel okullarda, devlet okullarında ve dershanelerde çalışan lise öğretmenlerinin iş tatminlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akyüz, Y.(1989). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1988’e). Ankara: Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Arslan, M. ve Öztürk, A. (2001). Özel dershanelerin üniversite sınavına ilk girişte kazanamayan öğrencilere ÖSS’deki puan getirisi. Eğitim Araştırmaları, 5, 15– 20.

Babacan, S. (1999). Sınav ve dershaneler, dershane gerçeği. Ankara: Güven-Der Yayınları.

Baran, N.İ.(2014).Dershanelerin eğitim sistemimizdeki yeri ve önemi. Journal of Research in Education and Teaching, 3(2). ISSN: 2146-9199

Baştürk, S. ve Doğan, S. (2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2).

Çolak, N.(2006). Eğitim sosyolojisi bakımından dershaneler ve eğitim üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerin sosyo-kültürel durum analizleri: Bursa örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bursa

Dağlı, S., (2006). Özel dershanelere öğrenci gönderen velilerin dershaneler hakkındaki görüş ve beklentileri (Kahramanmaraş Örneği).Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Dirikli, M.(2011). Özel dershanelerin öğrencilerin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

DPT. (2006). Dokuzuncu kalkınma planı (2007-2013). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı

Duru, Ü.(2007). Ankara şehrinde dershanelerin dağılımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Duman, T. (1984). Özel Dershaneler ve İşlevleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erdem, A.(2011). Özel dershaneleri gelecekte bekleyen belirsizliklere yönelik stratejik öneri Rize - Trabzon bölgesinde dershaneler üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Trabzon.

Kahraman, E.(2013). Farklı okul türlerinde ve dershanelerde görev yapan öğretmenlerin dershanelerin işlevleri ve gerekliliği hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Karasar, N. (1999). “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Nobel Yayınevi, Ankara

Kasımoğlu, K.Y.(2010). Özel dershanelere devam eden öğrencilerin dershanelerde aldıkları matematik ve geometri eğitimine ilişkin beklentileri ve görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kırbaç, M. (2004). Öğrencilerin özel dershanelerdeki fizik dersi başarıları ile öğrenci seçme sınavındaki fizik dersi başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Koçer, H.A. (1991). Türkiye’de modern eğitimin doğuşu ve Gelişimi (1773- 1923) araştırma ve inceleme dizisi. İstanbul: MEB Yayınları

Korkut, C. (2008).Ortaöğretim kapsamında özel dershanelerdeki coğrafya öğrencilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi: Çanakkale Merkez İlçe Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Çanakkale MEB, (2014). Tarihçe. 14 http://ookgm.meb.gov.tr/www/tarihce/icerik/6 adresinden alınmıştır. Haziran 2014 tarihinde

MEB, (1998). Özel dershanelerin türk eğitim sistemindeki yeri ve geleceği. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara

MEB, (2005). Milli eğitim bakanlığı özel dershaneler yönetmeliği. Resmi Gazete, S. 25883 Md. 5.

Okçabol, R. (1996). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi) (2. Basım). İstanbul: Der Yayınları.

Okur, M. ve Dikici, R. (2004). Özel dershaneler ile devlet okullarının “kartezyen çarpım– analitik düzlem ve bağıntı” konularındaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 417–426 Özdebir, (2014). Özel Dershaneler. 12 Haziran 2014 tarihinde http://www.ozdebir.org.tr/fls/20140630120942_83512a2f8c7621fdadb9d813 8e347912.pdf adresinden indirilmiştir.

Öztürk, T. (1994). Türk eğitim sistemi içerisinde özel dershanelerin yeri, gelişmesi ve fonksiyonları (Aydın Körfez Dershaneleri örneğinde). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

Şenyuva, Z.(2012). Türkiye’de dershanelerin yayılma ve meşrulaşma süreci. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Tansel, A.(2013). Türkiye’de özel dershaneler: yeni gelişmeler ve dershanelerin geleceği.

TBMM, (2014). Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Karalar Genel Müdürlüğü. Sayı:31853594-101-938/922

Tunay, U. (1992). Lise öğrencilerini özel dershanelere iten faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Turan, İ. Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1). 279-292

Uğraş, K.(2009). Özel dershanelerde çalışan tarih öğretmenlerinin sorunları ve çözüm önerileri ( Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara

Uysal, R.(2009). Seviye belirleme sınavlarına (sbs) yönelik hazırlık kursları düzenleyen dershanelere devam eden öğrencilerin ve öğrenci velilerinin dershane beklentilerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yılmaz, K.(2009). Özel dershane öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15( 59), 471-49

180505 51311

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Binali TUNÇ, Sevgi YILDIZ, Abdullah DOĞAN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eralp BAHÇİVAN, Fatih AYDIN, Dündar YENER

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ÖĞRETİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif MAMUR YILMAZ, Sema BİLİCİ

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Zekeriya NARTGÜN, Köksal CANİBEY

AŞAMALI TEPKİ MODELİ VE KLASİK TEST KURAMI ALTINDA ELDE EDİLEN TEST VE MADDE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İbrahim Alper KÖSE

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

Ersin ŞAHİN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Müslüm CAN, Çiğdem ŞAHİN

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI