İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık öğrenme alanındaki zorlandıkları kavramları belirlemek ve bunların nedenlerini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, anlama güçlüklerini belirlemek üzere bir anket geliştirilmiş ve anket sonuçlarına göre öğrencilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel olmak üzere iki aşamalı bir araştırma deseni kullanıldığı için karma modelli yöntemden yararlanılmıştır. Araştırma Bolu ilindeki merkeze bağlı farklı düzeydeki 8 ilköğretim okulunda öğretimine devam eden ve bir dershanede başarı seviyelerine göre derecelendirilmiş sınıflarda öğrenim görmekte olan, ilköğretim 6-8.sınıf öğrencilerine (418 öğrenci) uygulanmıştır. Zorluk indeksi sonuçlarına göre tespit edilen kesme noktası %15 ve üzeri olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin zorlandıkları kavramlar listelenmiştir. Bu kavramlarda neden zorlanıldıklarını anlamak adına yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Öğrenci görüşlerine göre; zorlanmalarının nedeni olarak ilgili kavramları sınıf düzeyi arttıkça unutma, ele alınan konuyla ilgili kavramları diğer kavramlarla ilişkilendirememe, ezberleyerek öğrenme sonucu yorum yapamama, kavramlara doğru anlamlar yükleyememe ve yeteri kadar kavramları somut deneyimlere dayanarak öğrenmemeleri sonucuna varılmıştır

Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties

...

Kaynakça

Alkan,V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,29, (1),89-107.

Bahar, M., Johnstone, A. H. & Hansell, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33,(2), 84-86.

Borovenik, M. & Peard, R. (1996). Probability. In A.J. Bishop (Ed.). International Handbook of Mathematics Education, Netherlands. Kluwer Academic Publishers. 239-287.

Boyacıoğlu, H., Erduran, A. & Alkan, H. (1996). Permütasyon, kombinasyon ve olasılık öğretiminde rastlanan güçlüklerin giderilmesi. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Bulut, S. (1994), The effects of different teaching methods and gender on probability achievement and attitudes tovard probability. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Carmichael, C., Callingham, R., Hay, I. & Watson J. (2010). Statistical literacy in the middle,school: the relationship between interest, self-efficacy and prior mathematics achievement. Developmental Psychology,10, 83-93. Australian Journal of Educational &

Carpenter, T. P., Corbitt, M. K., Kepner, H. S., Linquist, M. M. & Reys, E. R. (1981).

What are the chances of your students knowing probability?. Mathematics Teacher, 73, 342–344.

Çelik. D. & Güneş, G. (2007), 7, 8 ve 9. Sınıf öğrencilerinin olasılık ile ilgili anlama ve kavram yanılgılarının incelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, (173), 361-375.

Dereli, A. (2009). Sekizinci Sınıf öğrencilerinin olasılık konusundaki hataları ve kavram yanılgıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Durmuş, S. (2004). Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 125-128.

Ertem, S. & Alkan, H. (2011). İlköğretim ilk kademesinde veri toplama ve analizi konularının işlenişi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir.

Fiesbein, E. & Shcnarch. D. (1997). The evolution with age of probabilistic, intuitively based misconceptions. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 96-105.

Gleeson,K. (1999). “Assessing Teaching and Learning of Probability within a Low to Middle AbilityGroup”. 10 Aralık 2010 tarihinde

http://www.did.stu.mmu.ac.uk/cme/Student_Writings/CDAE/Kieran_Gleeson.html sitesinden alınmıştır.

Green, D. (1983). A survey of probability concepts in 3000 pupils aged 11-16 years. Proceedings of the Teaching Statistics Trust, 2, 766-783.

Greer, B. (2001). Understanding probabilistic thinking: the legacy of efraim Fischbain. Educational Studies in Mathematics, 45, 15-33.

Gülerses, F. (2012). Geometri alt öğrenme alanında karşılaşılan zorlukların saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Gürbüz, R. (2007). Olasılık konusunda geliştirilen materyallere dayalı öğretime ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi,15, 259-270.

Hill, C. E., Thompson, B. J. & Williams, E. N. (1997). A guide to conducting consensual qualitative research. The Counseling Psychologist 24(4), 517-572.

Jones, G. A. (1997). Langrall, C. W., Thornton, C. A. ve Mogill, A. T., “A Framework for Assessing and Nurturing Young Children’s Thinking in Probability”. Educational Studies in Mathematics 32, s.101-125.

Kaynar, Y. & Halat, E. (2012). İlköğretim 2. kademe matematik öğretim programının “olasılık ve istatistik” alt öğrenme alanının “istatistik” boyutunun incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde/Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Anabilim Dalı, Afyon.

Lekesiz, E. Ç. (2011). Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerini olasılık öğreniminde karşılaştıkları zorluklar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

MEB. (2005). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.

MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara..

Memnun, D. S. (2008a), Olasılık kavramlarının öğrenilmesinde karşılaşılan zorluklar, bu kavramların öğrenilememe nedenleri ve çözüm önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9(15),89–101.

Memnun, D. S. (2008 b). Sekizinci sınıfta permütasyon ve olasılık konularının aktif öğrenme ile öğretiminin uygulama düzeyi öğrenci başarısına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 403-426. NCTM. (2000). http://www.nctm.org/standards/overview.htm#project adresinden erişilmiştir. 2000 project, 11.06.2009 tarihinde

O’Connell, A. A. (1999). Understanding the Nature of Errors in Probability Problem- Solving. Educational Research and Evaluation, 5(1),1-21.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2. Baskı). Newbury Park, California: Sage Publications.

Shaughnessy, J. M. (1993). Probability and istatistics. The Mathematics Teacher, 86(3), 244-248.

Stiles, W. B. (1997). Quality control in qualitative research. Clinical Psychology Review, 13, 593-618.

Sülün, Y. & Kozcu, N. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin lise giriş sınavlarındaki çevre ve popülasyon konusuyla ilgili grafik sorularını algılama ve yorumlamalarındaki yanılgıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 25-33.

Tinsley, H. E. A. (1997). Synergistic analysis of structured essays: A large sample, discoveryoriented, Psychologist,25, 573-585. research approach.The Counseling

Tunç, E. (2006). Özel İlköğretim okulları ve devlet okullarının 8.sınıf öğrencilerine olasılık konusundaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Uçar, T. Z. & Akdoğan, N. E. (2009). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin ortalama kavramına yüklediği anlamlar. İlköğretim Online, 8(2), 391-400.

Ünlü, M. (2008). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi ‘permütasyon ve olasılık’ konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Watson, M. & Mortiz, J. (2000). The Longitudinal Development of Understanding of Avarage. Mathematical Thinking and Learning, 2(1&2), 11-50.

Way, J. (1998), Young children’s probabilistic thinking, The Fifth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS 5), Singapore.

Yağbasan, R. & Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 110–128.

Yaman, H. (2005). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dil bilgisi derslerinde kavram haritası tekniğinin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yazıcı, E. (2002). Permütasyon ve olasılık konusunun buluş yoluyla öğretilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18631, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {27 - 58}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161312}, title = {Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK, Zübeyde Tuba and DURMUŞ, Soner} }
APA ÇAKMAK, Z , DURMUŞ, S . (2015). Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 27-58 .
MLA ÇAKMAK, Z , DURMUŞ, S . "Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 27-58 <
Chicago ÇAKMAK, Z , DURMUŞ, S . "Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 27-58
RIS TY - JOUR T1 - Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties AU - Zübeyde Tuba ÇAKMAK , Soner DURMUŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 58 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties %A Zübeyde Tuba ÇAKMAK , Soner DURMUŞ %T Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD ÇAKMAK, Zübeyde Tuba , DURMUŞ, Soner . "Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 27-58 .
AMA ÇAKMAK Z , DURMUŞ S . Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 27-58.
Vancouver ÇAKMAK Z , DURMUŞ S . Determining the Concepts and Subjects in the Area of Learning Statistics and Probability that 6-8th Grade Math Students have Difficulties. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 58-27.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.8b105.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Zekeriya NARTGÜN, Köksal CANİBEY

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mukadder BOYDAK ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI SÖZCÜK SAYI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA İŞ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETERLİĞİ VE DİNLEME BECERİLERİ

Halil EKŞİ, Esra ISMUK, Simel PARLAK

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

Ersin ŞAHİN

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eralp BAHÇİVAN, Fatih AYDIN, Dündar YENER

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ