Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi

Toprakların asitleşmesi en önemli toprak bozunum süreçlerinden bir tanesi olup bu tip topraklar kireçleme ile tekrar belirli süreliğine verim kapasitesi yükseltilebilmektedir. Ancak çok yıllık kalsifüj bitkilerin bulunduğu alanlarda Ca/Mg içerikli kireçleme materyalleri kullanılamamaktadır. Bu çalışmanın amacı alkalin karakterli zeolit ve feldspat gibi materyallerin öğütülmüş ince tanecikli formlarının asit iyonlarını nötralize etme kabiliyetlerini belirlemektir. Tanecik boyutu 1-0.5 mm, 0.5-0.25 mm ve 0.1 mm’den küçük zeolit numunelerin ve tanecik boyutu <0.1 mm olan feldspat üzerine değişen konsantrasyonlarda HCl çözeltisi eklenerek materyallerin H iyonlarını tamponlama kabiliyeti belirlenmiştir. Zeolitin titrasyon eğrileri arasında tanecik boyutuna bağlı olarak önemli değişimler olduğu ve tüm zeolit boyutlarının felspattan daha iyi tamponlama kabiliyeti olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak zeolitin ve feldspatın hem asitliği gidermede hem de toprakların kimyasal özelliğinin geliştirilmesinde kalsifüj bitkiler için alternatif kireçleme materyali olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

Evaluation of Zeolite and Feldspar as an Alternative Liming Material

Acidification of soils is one of the most important soil degradation processes and this type of soils can be provisionally remediated towards increasing soil fertility by liming practices. However, Ca / Mg containing liming materials cannot be used in areas where perennial calcifuge plants are present. The aim of this study is to determine the ability of materials such as milled fine-grained forms of zeolite and feldspar with alkaline character to neutralize acid ions in soil environment. The ability to buffer H ions was determined by equilibrating HCl solution at varying concentrations with zeolite samples having a particle size of 1-0.5 mm, 0.5-0.25 mm and 0.1 mm and feldspar with a particle size <0.1 mm. The titration curves of the zeolite samples were found to vary significantly depending on the particle size and all zeolite sizes had better buffering ability than the feldspar. As a result, it has been concluded that zeolite and feldspar can be used as an alternative liming material for calcifuge plants both in remediating the acidity and in improving the chemical properties of soils.

___

Anonim, 2010. Feldspat Raporu. TMMOB Maden Mühendisleri Odası. http://www.maden.org. tr/ resimler/ekler/8c09c2ec26db837_ek.pdf.. 04.09.2019.

Anonim, 2015. Çay Sektörü Raporu. Çaykur. http://www.caykur.gov.tr/CMS/Design/Sources/ Dosya/Yayinlar/104.pdf. 04.09.2019.

Boettinger, J.L. and Ming, D.W., 2002. Zeolites In: Mineralogy with Environmental Aplications. (Eds. Dixon, J.B and D.G. Schultze). SSSA Book Series No 7., SSSA, Madison, USA pp 585-610.

Brady, N. C., & Ray, W. R., 2017. The Nature and Properties of Soils (15 edn). Pearson Education, United States of America & United Kingdom.

Canik, F., 2011. Türkiye’de Organik Tarım, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. TEPGE BAKIŞ, Nüsha 15.

Dunn, L.E., 1943. Lime Requirement Determination of Soils by Means of Titration Curves. Soil Science 56: 341-351.

Gültekin, S., 2013. Organik Tarım Kümelenmesi ve Çay Sektörünün Bölgesel Rekabet Analizi. II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa 136-155, 3,4 Mayıs 2013, Rize.

Kacar, B., 2010. Çay (Çay Bitkisi, Biyokimyası, Gübrelemesi, İşleme Teknolojisi). Nobel Akdemik Yayıncılık, Ankara.

Kacar, B., 2013. Temel Gübre Bilgisi. Nobel yayınevi, Ankara.

Kale Maden, 2014. www.kalemaden.com.tr. (17.9.2014).

Kurt, G. ve Hacıoğlu, H.K., 2013. Dünya Ülkeleri ile Türkiye’nin Çay Üretiminin İstatistiklerle İncelenmesi. II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa 39-63, 3,4 Mayıs 2013, Rize.

Özcan, M. ve E. Yazıcıoğlu. 2013. Türkiye Çay Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Öncelikleri. II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa 64-77, 3,4 Mayıs 2013, Rize.

Özden, V.D. 2009. Türkiye Siyah Çay Sektör Raporu, Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz. http://www.ulusalcaykonseyi.org.tr/ (25.10. 2015)

Özuygur, M., M. Ateşalp, M. Börekçi.1974. Doğu Karadeniz Topraklarının Kireç İhtiyaçlarının Tayinde Uygulanacak Metotlar ve Kireçleme Malzemeleri Üzerinde Bir Araştırma. TUBİTAK-TOAG 107 nolu proje raporu.

Rota Madencilik, 2019. https://www.rotamining.com/wp-content/uploads/2017/07/ROTA- URUNBILGISI.pdf (02.09.2019).

Sims, J. T. (1996). Lime Requirement. In: Methods of Soil Analysis: Part 3-Chemical Methods Eds Sparks, D.L., Page, A.L., Helmke, P.A., Loeppert, R.H., Soltanpour, P.N., Tabatabai, M.A. et al. Soil Science Society of America, Inc Madison & Wisconsin, United States of America, pp: 491-515.

Sürücü, A., M. A. Özyazıcı, G. Özyazıcı, V. Uygur. 2013. Determination of Appropriate Extraction Methods for Available Iron, Copper, Zinc and Manganese in Acid Soils. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 19(4): 256-267.

Şanlı-Çelik, 2017. Zeolitlerde Potasyum, Amonyum ve Fosfor Sorpsiyon/Desorpsiyon Kimyası. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Yüksek, T., F. Yüksek, E. Sütlü. 2013. Rize Yöresinde Çay Tarımında Gübreleme Sorunları ve Sürdürülebilir Çay Tarımı İçin Yeni Stratejiler. II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa 89-100, 3-4 Mayıs 2013, Rize.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd617252, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, number = {2}, pages = {234 - 240}, title = {Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Uygur, Veli} }
APA Uygur, V. (2019). Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 234-240 .
MLA Uygur, V. "Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 234-240 <
Chicago Uygur, V. "Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 234-240
RIS TY - JOUR T1 - Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi AU - Veli Uygur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 240 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi %A Veli Uygur %T Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Uygur, Veli . "Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Aralık 2019): 234-240 .
AMA Uygur V. Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi. ZFD. 2019; 14(2): 234-240.
Vancouver Uygur V. Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 234-240.
IEEE V. Uygur , "Zeolit ve Feldspatın Alternatif Kireçleme Materyali Olarak Değerlendirilmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 234-240, Ara. 2019
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.8b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sater (Satureja hortensis L.) Genotiplerinin Farklı Lokasyonlarda Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Nimet KATAR, Zehra AYTAÇ

Isparta Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Spearmint Grubu Nane Klon ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Selma YASAK, İsa TELCİ

Armutta (Pyrus pyrifolia Nakai cv. Chojuro) Yapraktan Gübre Uygulamasının Bitkisel Gelişim, Meyve Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ercan YILDIZ, Ahmet SÜMBÜL, Sevgi ÖYKE

Bombus terrestris İşçi Arılarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin ve Morfolojik Özelliklerin Polen Yükü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Özlem GÖKMEN, Ayhan GÖSTERİT

Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

İbrahim YÜKSEL, Davut AKBOLAT

Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi

Çiğdem BOYDAK, Orhan KARA, Rasim ARSLAN, Ayşe Nuran ÇİL, Abdullah ÇİL, Hatun BARUT, Seyyid IRMAK

Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi

Evrim ARICI, Hasan DEMİREKİN

Domates (Solanum lycopersicum) Bitkisinde Azot İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması

Esma KARĞI, Levent BAŞAYİĞİT

Kireçli Anamateryal Üzerinde Oluşan Topraklarda Çinko Adsorpsiyonu ve Toprak Özellikleriyle İlişkileri

Veli UYGUR, Bilal KAYA

Kayseri İli Çerezlik Kabak Meyvelerinde Çürüme: Risk Faktörleri ve Öneriler

H. Handan ALTINOK, Ender Şahin ÇOLAK, M. Alper ALTINOK