YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu araştırma, farklı su düzeylerinin silajlık mısırın verim ve kalite parametreleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2017 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yürütülmüştür. Çalışmada silajlık mısıra altı farklı sulama konusu (I150, I125, I100, I75, I50 ve I25) uygulanmıştır. Sulama uygulamaları yüzey altı damla sulama sistemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada bitki boyu, sap kalınlığı, ilk koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, sap oranı, yaprak oranı, koçan oranı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ADF ve NDF oranları belirlenmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre, kısıtlı sulama uygulamalarının incelenen tüm özellikler üzerine etkisinin istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre uygulanan su miktarı arttıkça bitki boyu, sap kalınlığı, ilk koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, sap oranı, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham protein verimi, ADF, NDF oranları artarken, koçan oranı ve ham protein oranında azalmalar olduğu tespit edilmiştir.

THE EFFECTS OF DEFICIT IRRIGATIONS ON YIELD AND QUALITY OF SILAGE CORN (Zea mays L.) IRRIGATED WITH THE SUBSURFACE DRIP IRRIGATION METHOD

This study was conducted to determine the effects of deficit irrigations on yield and quality parameters of the corn at Isparta University of Applied Sciences, Faculty of Agricultural, Education, Research and Application Farm in 2017. In this research, six different irrigation subjects (I150, I125, I100, I75, I50 and I25) were applied to silage corn. Irrigation applications were made using subsurface drip irrigation system. The experiment was conducted with 3 replications according to randomized block design. Plant height, stalk thickness, first cob height, cob length, stalk ratio, leaf ratio, cob ratio, green yield, hay yield, crude protein ratio, crude protein yield, ADF and NDF ratios were determined in this research. According to the analysis of variance, the effect of deficit irrigation application on all investigated features except leaf ratio were statistically significant. As the amount of water applied increased, plant height, stalk thickness, first cob height, cob length, stalk ratio, green yield, hay yield, crude protein yield, ADF and NDF ratios increased, cob ratio and crude protein ratio decreased.

___

Ankom (2017). Ankom Technicology. “Analytical Procedures”. http://www.ankom.com/analytical-procedures.aspx

Baran Ö (2015). Farklı sulama seviyeleri ve azot dozlarının silajlık mısırda (Zea mays L.) verim, verim öğeleri ile silaj kalitesine etkileri. Erciyes Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lis. Tezi, 65 s., Kayseri.

Bozkurt Y, Yazar A, Gençel B, Sezen SM (2006). Optimum lateral spacing for drip ırrigated corn in the Mediterranean Region of Turkey. Agic. Water Man. 85:113-120.

Braunwovth WS Jr, Mack HJ (1989). Crop-Water Production Functions for Sweet Corn. Journal of American Society of Horticulture Science, 114 (2): 210-215.

Bulut ME (2015). Farklı sulama yöntemleri ve seviyelerinin ikinci ürün silajlık mısır (Zea mays l.)’ın verim ve verim öğelerine etkileri., Iğdır Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 74 s., Iğdır.

Derviş Ö (1986). Çukurova Koşullarında Buğdaydan Sonra İkinci Ürün Mısırın (NKPx 610'nun) Su Tüketimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarsus Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yaym No: 106, Rapor Seri No:56, Tarsus.

Gençoğlan C (1996). Mısır Bitkisinin Su Verim İlişkileri, Kök Dağılımı ile Bitki Su Stresi İndeksinin Belirlenmesi ve CERES Maize Bitki Büyüme Modelinin Yöreye Uyumluluğunun İrdelenmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.

Gürbüz T, Dağdelen N, Yılmaz E, Akçay S (2010). Farklı Damla Sulama Rejimlerinin Mısırda Verim, Verim Komponentleri ve Su Kullanım Randımanı Üzerine Etkileri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2): 25- 32.

Islam MR, Garcia SC, Horadagoda A (2012). Effects of irrigation and rates and timing of nitrogen fertilizer on dry matter yield,proportions ofplantfractions ofmaize andnutritive value and in vitro gas production characteristics of whole crop maize silage. Animal Feed Science and Technology, 172: 125–135.

İstanbulluoğlu A, Kocaman I, Konukcu F (2002). Water use–production relationship of maize under Tekirdag conditions in Turkey. Pak J Biol Sci 5 (3):287–291.

Jahansouz MR, Keshavarz AR, Heidari H., Hashemi M (2014). Evaluation of yield and quality of sorghum and millet as alternative forage crops to corn under normal and deficit irrigation regimes. Jordan Journal of Agricultural Sciences, 10(4): 699-715.

Kacar B (1972). Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: II. Bitki Analizleri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No:453, Ankara.

Kang S, Liang Z, Pan Y, Shi P, Zhang J (2000). Soil Water Distribution, Uniformity and Water-Use Efficiency Under Alternate Furrow Irrigation in Arid Areas. Irrigation Science, 19: 181-190.

Keady TWJ (2005). Ensiled maize and whole crop wheat forages for beef and dairy cattle: effects on animal performance. Silage production and utilization R.S. Park, M.D. Stronge (Eds.), Proceedings of the XIVth International Silage Conference, Wageningen Academic Publishers.

Kırnak H, Gençoğlan C, Değirmenci V (2002). Harran ovası koşullarında kısıntılı sulamanın II. ürün mısır verimine ve bitki gelişimine etkisi. Journal of the Faculty of Agriculture, 34(2).

Kızıloğlu FM, Sahin U, Kuslu Y, Tunc T (2009). Determining water–yield relationship, water use efficiency, crop and pan coefficients for silage maize in a semiarid region. Irrig. Sci. 27:129–137.

Otegui ME, Andrade FH, Suero EE (1995). Growth, water use, and kernel abortion of maize subjected to drought at silking. Field Crop Res 40(2):87–94.

Pelleschi S (1997). Recherche de locus a effects quantitatifs lie´s au me´tabolisme glucidique au cours d’une contrainte hydrique chez le maı¨s (Zea mays L). PhD thesis. Universite´ de Paris-Sud (XI), Orsay, France.

Phipps RH, Sutton JD, Beever DE, Jones AK (2000). The effect of crop maturity on the nutritional value of maize silage for lactating dairy cattle. 3. Food intake and milk production. Anim. Sci. 71:401–409.

Sammis TW, Smeal D, Williams S (1988). Predicting corn yield under limited irrigation using plant height. Transactions of the Amer. Soc. of Agi. and Bio. Eng. 31(3):830-837.

Şenol H, Alaboz P, Demir S, Dengiz O 2020. Computational intelligence applied to soil quality index using GIS and geostatistical approaches in semiarid ecosystem. Arabian Journal of Geosciences, 13:1235.

Stutler RK, James DW, Fullerton TM, Wells RF, Shipe ER (1981). Corn yield functions of ırrigation and nitrogen in central America. Irrig. Sci. 2: 79–88.

TUIK (2019). http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul.

Uzun F, Garipoğlu AV, Ocak N (2017). Water use efficiency, yield, and nutritive value of maize and sorghum cultivars irrigated in a shallow soil. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 32, 358-366.

Vural Ç, Dağdelen N (2008). Damla sulama yöntemiyle sulanan cin mısırda farklı sulama progamlarının verim ve bazı agonomik özellikler üzerine etkisi, A. M.Ü. Zir. Fak. Der. 5 (2): 97-104.

Yan H, Shang A, Peng Y, Yu P, Li C (2011). Covering middle leaves and ears reveals differential regulatory roles of vegetative and reproductive organs in root growth and nitrogen uptake in maize. Crop Sci. 51:265–272.

Yazar A, Sezen SM, Gencel B (2002). Drip irrigation of corn in the Southeast Anatolia Project (GAP) area in Turkey. Irrig. Drain. 51: 293-300.

Yıldırım Y, Kodal S (1995). Ankara Koşullarında Sulamanın Mısır Verimine Etkileri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd1004284, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, number = {2}, pages = {207 - 213}, title = {YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Davarcı, Fatoş Güllü and Türk, Mevlüt} }
APA Davarcı, F. G. & Türk, M. (2021). YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ . Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 207-213 .
MLA Davarcı, F. G. , Türk, M. "YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ" . Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 207-213 <
Chicago Davarcı, F. G. , Türk, M. "YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 207-213
RIS TY - JOUR T1 - YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Fatoş Güllü Davarcı , Mevlüt Türk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 213 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ %A Fatoş Güllü Davarcı , Mevlüt Türk %T YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2021 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Davarcı, Fatoş Güllü , Türk, Mevlüt . "YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Aralık 2021): 207-213 .
AMA Davarcı F. G. , Türk M. YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ. ZFD. 2021; 16(2): 207-213.
Vancouver Davarcı F. G. , Türk M. YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2021; 16(2): 207-213.
IEEE F. G. Davarcı ve M. Türk , "YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SİLAJLIK MISIRDA (Zea mays L.) KISITLI SU UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 207-213, Ara. 2021
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.6b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alt Gruplarda Gözlem Adetleri Eşit Olan Faktöriyel Denemelerde Tip 1, Tip 2, Tip 3 Kareler Toplamı Tiplerinin Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması

Merve ÇAKIR, Özgür KOŞKAN

Nijerin ((Guizotia abyssinica (L.f.) Cass)) Çözülebilir Proteininin Moleküler Ağırlık Profili Üzerine Bir Ön Çalışma

Mehmet NAZ, Seval BAHADIR KOCA, Nalan Özgür YİGİT

Antalya Yöresi Seralarında Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Yetiştirilen Domates Bitkisinin Mineral Beslenme Durumlarının Karşılaştırılması

Ömer ÖZOKÇU, Figen ERASLAN İNAL

Türkiye, Bulgaristan, İran ve Hindistan Orijinli Gül Yağlarında Uçucu Yağ Bileşenlerinin Uluslararası Standarda Uygunluklarının Karşılaştırılması

Hasan BAYDAR, Sabri ERBAŞ

Türkiye’de Kentsel Tarım Düzenlemelerine Yönelik Stratejiler

Yaşar MENTEŞ, Fürüzan ASLAN

Kahramanmaraş İlinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Bahçelerinde Ateş Yanıklığı Hastalığı Etmeninin ve Yaygınlığının Belirlenmesi

Uğur HARMANDA, Mustafa KÜSEK, Ceyda CEYHAN

Korkuteli Soğuk Hava Depolarında Armutta Penicillium expansum’a Karşı Bazı Alternatif Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi

Evrim ARICI, Şahan KOÇ

Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi

Burak GÖÇER, Recep AY

Pink Lady ‘Rosy Glow’ Elma Çeşidinde Metil Jasmonat ve Aminoetoksivinilglisin Uygulamalarının Meyve Kalitesine Etkileri

Nur KILINÇ, Bekir ŞAN

Organik Ürün Tüketiminin Mevcut Durumu ve Tüketimi Etkileyen Faktörler: Isparta İli Örneği

Barina TURAN, Vecdi DEMİRCAN