Üniversite Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Alan Araştırması

Çalışmanın amacı, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Ayrıca, tercihleri etkileyen unsurların demografik değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, üniversite giriş sınavına hazırlanan 1112 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan anketler sonucu elde edilen veriler faktör analizi, frekans analizi, t testi, tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda öğrencilerin tercihlerini etkileyen faktörler saygınlık, imkan, kampus ve sosyallik şeklinde belirlenmiştir. Kız öğrencilerin üniversite tercihlerinde saygınlık, imkân ve kampus özelliklerini daha fazla dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Çalışmada lisede sayısal bölüm okuyanların, diğer bölüm öğrencilerine nazaran üniversitenin bilgiye ulaşma imkânlarının olmasına daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, tercihini devlet üniversitelerinden yana kullanacak olan öğrencilerin, üniversitenin imkânlarını dikkate aldıkları tespit edilmiştir.

Investigating the Factors that Infl uence the University Preference: A Countrywide Field Research in Turkey

Th e purpose of the study is to determine the factors that infl uence students' university preference. In addition, it is aimed to investigate whether the factors that aff ect the preferences diff er according to demographic variables. Th e sample of the study comprises of 1112 students who are at the level of preparation to the university entrance exam. Th e data collected from the questionnaires were analyzed via the frequency analysis, t test and the one way variance analysis. As a result of the factor analysis, respectability, opportunities, campus and sociability were found to be the four main factors that aff ect students' preference. According to the study results, it was concluded that the female students rather consider the respectability, the opportunities and the campus features of the universities. It was also revealed that those who study numeric-related departments at high-school give more importance the opportunity to access the necessary information at universities. In addition, it was found out that students to prefer the state universities take into account the facilities provided by the institutions.

Kaynakça

Akar, C. (2012). Üniversite seçimini etkileyen faktörler: ik sadi ve idari bilimler öğrencileri üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 97-120.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı araş rma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Amca, H. (2011). Üniversitelerin tercihi edilmesini etkileyen faktörler. Retrieved from h p://www.emu.edu.tr/amca/ universitelerinTercihiEdilmesiniEtkileyenFaktorler.pdf

Arpan, L. M., Raney, A. A. & Zivnuska S. (2003). A cogni ve approach to understanding university image. Corporate Communica on, 8(2), 97-113.

Beswick, R. L. K. (1989). A study of factors associated with student choice in the university selec on process. Master thesis, University of Lethbridge.

Briggs, S. & Wilson A. (2007). Which university? A study of the infl uence of cost and informa on factors on Sco sh undergraduate choice. Journal of Higher Educa on Policy and Management, 29(1), 57-72.

Briggs, S. (2006). An exploratory study of the factors infl uencing undergraduate student choice: The case of higher educa on in Scotland, Studies in Higher Educa on, 31(6), 705-722.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.

Chapman, D. W. (1981). A model of student college choice. Journal of Higher Educa on, 52(5), 490-505.

Cosser, M. & du Toit, J. (Eds) (2002). From school to higher educa on: Factors aff ec ng the choice of grade 12 learners. Cape Town: HSRC Publishers.

Çi çi, G. E., Bülbül S. F., Bayar Muluk N., Çamur Duyan G. & Yılmaz A. (2011) Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği). The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 22(3), 151-160.

Çokgezen, M. (2012). Determinants of University Choice: A Study on Economics Departments in Turkey. Retrieved from h p:// mimoza.marmara.edu.tr/~mcokgez/Makaleler/university- choice-ar cle-feb-2012.pdf

Somers, P., Haines, K., & Keene, B. (2006). toward a theory of choice for community college students. College Journal of Research and Prac ce, 20, 53-67.

Soutar, G. & Turner, J. (2002). Students' preferences for university: A conjoint analysis. The Interna onal Journal of Educa onal Management, 16(1), 40-45.

Tatar E., Oktay M. (2006). Search, choice and persistence for higher educa on a case study in Turkey. Eurasia Journal of Mathema cs, Science and Technology Educa on, 2(2), 115- 129

Veloutsou, C., Lewis J. W. & Paton R. A. (2004). University selec on: Informa on requirements and importance. Interna onal Journal of Educa onal Management, 18(3), 160-171. 8(3), 63-71.

Kaynak Göster