Teorik Kurgusu ve Paradigmatik Yönelimi Açısından Yükseköğretim Yasa Tasarısı

Türk yükseköğretimi, 30 yıllık bir tarihsel geçmişe sahip olan ve olağanüstü bir siyasal dönemin bir mirası olan 2547 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Söz konusu yasanın yerini ikame edecek olan yasanın yapım sürecine eşlik eden siyasal koşulların bir fırsata dönüştürülmesi mümkündür. Bunun temin edilebilmesi öncelikle, yeni yükseköğretim yasa taslağının hukuksal kurgusunun inşâî bir akla dayanmasıdır. Metin/taslak, teorik kurgusundan dilsel yapısına kadar özgün ve mükemmel bir mimari ile tasarlanmalıdır. Yasa değişikliğinin özgün bir paradigmatik çerçevede yeni bir sistem kurgusu olması icap etmektedir. Sistemik bir dönüşümü temin edemeyecek düzeyde bir naifl ikte olan taslak, bütün olarak bir yasa değişikliğini gerekli kılmayacaktır. Üniversite kavramını içeriksizleştirecek, amaçsal parçalanmaya yol açacak biçimde kurgulanmasının yaratacağı durum, bu süreçte dikkate alınmalıdır

In Terms of Theoretical Construction and Paradigmatic Orientation, The Draft Law of Higher Education

Turkish higher education, a 30-year political era and an outstanding heritage with historical background, which is regulated by Law No. 2547. Th e law, which will replace the political conditions that accompany the law-making process can be converted to an opportunity. It can be obtained only by draft ing a new higher education law, which based on a constructive wisdom. Text/draft , from its theoretical fiction to its linguistic structure must be designed with an architecture so unique and perfect. Original amendment has been necessitated to construct a new system of paradigmatic framework. Unable to provide a systematic transformation of the draft , the change in the law as a whole will not be necessary

Kaynakça

Corcoran, P.B. & Wals, A.E.J., (2004). “The ProblemaƟ cs of Sustainability in Higher EducaƟ on: A Synthesis”, Higher EducaƟ on and the Challenge of Sustainability, ProblemaƟ cs, Promise and PracƟ ce, Corcoran, P.B. & Wals, A.E.J., (Eds.), s. 87, New York: Kluwer Academic Publishers.

Doğramacı, İ. (2007). Türkiye’de ve Dünyada YükseköğreƟ m YöneƟ mi, Ankara: Meteksan A.Ş.

Dölen, E. (2009). Türkiye Üniversite Tarihi 1, Osmanlı Döneminde Darülfünun 1863-1922, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Günay, D.; Kılıç, M., (2011). “Cumhuriyet Dönemi Türk YükseköğreƟ minde Rektör Seçimi ve Atamaları”, YükseköğreƟ m ve Bilim Dergisi, 1(3), 113-121

Huckle, J, (2004). “CriƟ cal Realism: A Philosophical Framework for Higher EducaƟ on for Sustainability”, Higher EducaƟ on and the Challenge of Sustainability, ProblemaƟ cs, Promise and PracƟ ce, Corcoran P.B., and Wals A.E.J. (Eds.), s. 33-47, New York: Kluwer Academic Publishers.

Jenks, C. (2008). “Building a university research culture”, Higher EducaƟ on in the Twenty-First Century: Issues and Challenges, Al-Hawaj A.Y., Elali W., Twizell E.H. (Eds.), ss. 9-13, London: CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group.

Land, R. (2004). EducaƟ onal Development, Discourse, IdenƟ ty and PracƟ ce, New York: Society for Research into Higher EducaƟ on and Open University Press.

Tekeli, İ. (2010). Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye’de YükseköğreƟ m ve YÖK’ün Tarihi, İstanbul: Tarih Vakķ Yurt Yayınları.

Wrigley, T. (2009). “Rethinking EducaƟ on in the Era of GlobalizaƟ on”, ContesƟ ng Neoliberal EducaƟ on, Public Resistance and CollecƟ ve Advance, Dave Hill, (Ed.), ss. 61-82, New York-London: Routledge

Kaynak Göster