Bologna Süreci: Uygulama veya Uygulayamama

Eğitim öğretim konusunda dünyanın dört bir yanında yoğun çalışmalar yürütülmektedir. ABD, Japonya, Avustralya, Doğu Asya Ülkeleri ve Avrupa bu çalışmaları farklı şekilde sürdürmekte ancak ana fikir değişmemektedir. Burada ana fikir; eğitim öğretimin girdilere göre değil öğrenme kazanımlarına göre planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve kalitesinin izlenmesidir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak yürütülen çalışmalar Avrupa Yükseköğretim Alanı/Bologna Süreci kapsamında yapılmaktadır. Buradan amaç mezunların dünyayı tanıyan değişime açık bireyler olmalarını sağlamaktır. Son yıllarda ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak özellikle Bologna süreci kapsamında yeterlikler, AKTS, kalite, değişim programları konuları üzerinde yoğun çalışmalar yapılmakta; ayrıca kurumsal değerlendirme ve program akreditasyonu da önem kazanmaktadır. Karşılaşılan zorluklar, sorunlar ve bürokrasi bu çalışmaların sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kalite döngüsünü oluşturmak en önemli adım olmaktadır. Üniversite yönetimi ve değerlendirilmesi, öğrenciler, akademisyenler, fiziki altyapı ve finans gibi kurumsal büyüklükler ile eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve toplumla paylaşma eylemleri ve buradan elde edilen sonuçlar ile yönetsel aşamalardan meydana gelmektedir. Birey, bölüm, fakülte ve üniversite hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesi ve bunların belirli periyotlarda ölçülmesi önem kazanmaktadır. Oldukça bürokrasi içeren bu çalışmalar üniversite yönetimlerini ve diğer paydaşları yormakta ve kalite süreçlerine karşı dirençler oluşmaktadır. Bilgi çağı ile birlikte üniversite yönetimlerinde önemli değişimler yaşanmaktadır. Dünyada meydana gelen değişimi kavrayıp uygulamak kadar, sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemler kurmak önem kazanmaktadır. Bu süreçlerin web tabanlı bilişim sistemlerine dayalı yaklaşımlar ile işletilmesi iş yükünü azaltmakta, şeff afl ığı geliştirmekte ve hesap verebilirliği kolaylaştırmaktadır

Bologna Process: Apply or Not Apply

Th ere are lots of studies carried on education and training all over the world. U.S., Japan, Australia, East Asia and Europe continue this work in diff erent ways, but the main idea is the same. Here, the main idea is designing and sustaining educational systems based on learning outcomes, student centered approaches, system evaluation and quality cycles rather than inputs. Studies carried out in parallel with developments in the world are made under European Higher Education Area/Bologna Process. Th e aim here is to have graduates who are world citizens open to change. In recent years, in parallel with the changes in the world, especially based on Bologna Process reforms, comprehensive studies such as National Qualifications Framework, ECTS credits, student exchange programs and quality assurance systems are carried out in Turkey. Challenges, problems and bureaucracy make diff icult to sustain these important studies. Create a cycle in order to ensure the sustainability of the quality of this work is the most important step. A university management and evaluation scheme is consisting of corporate figures such as student, academic staff , physical infrastructure and financial parameters, and process qualities for student achievement, scientific research and community share, and their results shaped by managerial and behavioral capability of the system. Goals, objectives and performance in activities of individuals, departments and faculty of the universities are gett ing more important to identify and evaluate in certain periods. Th is challenging work having high bureaucracy strains university management and other stakeholders, and increases resistance to the quality processes. Establishing systems to ensure the sustainable quality gains importance as understanding and implementing the change in the world. Operating these quality processes with a systematic approach based on web technologies will result in reduced work load, increased transparency and accountability

Kaynakça

Bologna Process European Higher EducaƟ on Area. Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen Bükreş Bildirgesi (26-27 Nisan 2012). Erişim: hƩ p://www.ehea.info/

Cardoso A.R., Portela M., Sá, C., & Alexandre, F. (2008). Demand for higher educaƟ on programs: the impact of the Bologna process. CESifo Economic Studies 54(2), 229-247.

Sakarya Üniversitesi EğiƟ m ÖğreƟ m Bilgi Sistemi, 2012. Erişim: hƩ p://www.ebs.sakarya.edu.tr

European University AssociaƟ on (EUA): hƩ p://www.eua.be

Jacobs, B., & van der Ploeg, F. (2006). Guide to Reform Higher EducaƟ on: A European PerspecƟ ve. Economic Policy, 21(47), 535-592.

Sakarya Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi, 2012. Erişim: hƩ p:// www.sabis.sakarya.edu.tr

Stratejik YöneƟ m Bilgi Sistemi. Erişim: www.sybs.sakarya.edu.tr

The European AssociaƟ on for Quality Assurance in Higher EducaƟ on (ENQA): Erişim: hƩ p://www.enqa.eu

Kaynak Göster