Adli Kimya Eğitimi

Terörizmin her türlüsünün ve suçun giderek artt ığı günümüzde adli bilimlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Adli bilimler kanuni sistem için gerekli olan soruların yanıtlanması amacıyla bilimin geniş yelpazesinin uygulanmasıdır. Temel bilimlerin prensiplerinin, tekniklerinin ve metotlarının uygulanmasını kapsar ve temel hedefi yasal durumlarda önemli olabilecek fiziksel olguların belirlenmesidir. Adli kimya, mahkemelerde kullanılacak delillerin kimyasal analizini gerçekleştiren kimya alanıdır. Adli kimyacı suç mahallinden elde edilen delilleri analiz edip uyguladığı testler ile bir sonuca ulaşan profesyonel kimyacıdır. Bu yüzden özel bir eğitim almaları gerekmektedir. Adli laboratuvarlarda kimya/biyokimya alanında lisans derecesini takiben biyoloji ve adli bilimlerden kimya dersleri almış olan çalışanlar tercih edilmektedir. Adli kimyacı yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ihtiyaçları karşılamak amacıyla düzenlenmesi gerekmektedir. Lisans eğitiminin çekirdeğinde fen bilimleri eğitimi olmalıdır. Bunun yanında hem fen bilimlerinde hem de adli bilimlerde güçlü bir laboratuvar eğitimi verilmelidir. Adli bilimlerde örnek bir lisansüstü programı adli bilim konuları, özel alanlarda güçlü akademik dersler ve araştırma ve laboratuvar bileşenlerini kapsamalıdır

Forensic Chemistry Training

Increasing the types of terrorism and crime nowadays, the importance of the forensic sciences can be bett er understood. Forensic science is the application of the wide spectrum of science to answer the question of legal system. It contains the application of the principles, techniques and methods of basic sciences and its main aim is the determination of the physical facts which are important in legal situations. Forensic chemistry is the branch of chemistry which performs the chemical analysis of evidences that used in the courts. Forensic chemist is the professional chemist who analyzes the evidences from crime scene and reaches a result by application of tests. Th us, they have to have a special education. In forensic laboratories candidates who have chemistry/biochemistry undergraduate degree and took biology and forensic chemistry lectures are preferred. It is necessary to design graduate and undergraduate education to train a forensic chemist. Science education should be at the core of the undergraduate education. In addition to this strong laboratory education on both science and forensic science should be given. Th e graduate program of forensic science example should contain forensic science subjects, strong academic lectures on special subjects and research and laboratory components

Kaynakça

Almirall, J.R. & Furton, K.G. (2003). Trends in Forensic EducaƟ on: Expansion and Increased Accountability. Anal Bioanal. Chem, 376, 1156-1159.

Adams, D.E., Mabry, J.P., McCoy, M.R., & Lord, W.D. (2012). Challenges for forensic science: new demands in today’s world. Australian Journal of Forensic Sciences, Erişim: hƩ p:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00450618.2012.728 246

Furton, K.G., Cole, M.D., & Hsu, Y-L. (1999). What EducaƟ onal Background Do Crime Laboratory Directors Require from Applicants? Journal of Forensic Sciences, 44(1), 128-132.

Higgins, K.M., Selavka, C.M. (1988). Do Forensic Science Graduate Programs Fulfi ll the Needs of the Forensic Science Community? Journal of Forensic Sciences, 33(4), 1015-1021,

Jeff ereys, A., Wilson V., & Thein, S. L. (1985). Forensic applicaƟ on of DNA ‘fi ngerprints. Nature, 318, 577-579.

Matyer, J. (2000). Rodolphe Archibald Reiss- Pionnier de la criminalisƟ que. Payot, Lausanne.

Saferstein, R. (1998). CriminalisƟ cs: An IntroducƟ on to Forensic Science. Upper Saddle River, NJ: PrenƟ ce Hall.

Newton, D.E. (2007). Forensic Chemistry. An imprint of infobase publishing, New York.

Schroeder, O.C., Jr. (1986). Ethical and Moral Dimensions in Forensic Science. G. Davies (Ed.), Forensic Science (2nd ed.). Washington, DC: American Chemical Society.

Shorter Oxford English DicƟ onary (6th ed.). (2007). Oxford University Press.

Kaynak Göster