Yıllara göre kliniğimizde yapılan taş ameliyatlarında oransal değişim

Amaç: Taş hastalıkları üroloji pratiğinde sık karşılaşılan hastalık gruplarından biridir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte üriner taş hastalıklarına yönelik yapılan ameliyatlarda da bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim minimal invaziv yöntem ve gereçlerin artması ve gelişimi ile son yıllarda daha da hızlanmıştır. Biz bu çalışmamızda 2003-2010 yılları arasında yapmış olduğumuz ürolojik taş operasyonlarını retrospektif olarak taradık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2003-2010 yılları arasında yapılan 1004 taş operasyonu olgusu retrospektif olarak tarandı. Taramada hastaların yaşı, demografik özellikleri, ameliyat türü ve yıllara göre ameliyat oranlarındaki değişim incelendi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48.2±11.6 idi. Bu hastaların 485’i (% 48.3) kadın ve 519’u (% 51.7) ise erkekti. Mesane taşlarına yö- nelik toplam 173 ameliyat yapıldı; bunların 86’si (%49.7) sistolitotomi ve 85’i (%50.3) endoskopik sistolitotripsi idi. Üreter taşlarına yönelik yapılan 484 ameliyatta 114 (%23.6) üreterolitotomi, 370 (%76.4) üreterorenoskopi operasyonu yapıldı. 2003 yılında kliniğimizde mesane taşlarına yö- nelik yapılan ameliyatların % 45,2’si endoskopik yapılırken, bu oran 2010 yılında % 57,2’ye çıkmıştır. Üreter taşlarına yönelik endoskopik ameliyatlarda ise bu oran 2003 yılında % 54,1 iken, 2010’da % 87,7’ye yükselmiştir. Böbrek ve pelvis yönelik yapılan ameliyatlar kıyaslandığında PNL operasyonlarının kliniğimizde yapılmadığı 2003 yılında tamamı açık taş operasyon ile yapılırken, 2010 yılında PNL gibi (% 60,7) minimal invaziv yöntemler daha sık tercih edilmiştir. Sonuç: Üroloji pratiğinin sık görülen hastalıklarından biri olan taş hastalıklarına yönelik ameliyatlarda minimal invaziv yöntem ve gereçlerinin gelişimi, yaygınlaşması ve pratiğinin artışı ile uygulanan yöntemlerde belirgin bir değişim gözlenmektedir. Geçmiş yıllara oranla açık ameliyat oranlarındaki düşüş daha az invaziv olan yöntemlerin pratikte daha çok yer alması sonucudur

Proportional change of the stone surgery by year in our clinic

Objective: Stone disease is one of the most common diseases in urology practice. In recent years, with developing technology, surgical techniques for urinary stone disease have changed. With the development of minimally invasive methods and devices, this change has accelerated in recent years. In this study we search retrospectively the urological stone operations that we performed between 2003-2010. Material and Methods: Thousand and four stone cases operation in our clinic between 2003- 2010 were retrospectively reviewed. In this review we determined patients’ age, demographic characteristics, operation type and rate of changes by years. Results: The mean age was 48.2 ± 11.6. Of these patients 485 (48.3%) were female and 519 (51.7%) male. 173 operations were performed for bladder stones; of these operations 86 (49.7%) were cystolithotomy and 85 (50.3%) were endoscopic cystolithotripsy. Of the 484 surgery performed for ureteral stones, 114 (23.6%) were ureterolithotomy and 370 (76.4%) were ureterorenoscopy. In 2003, only 45,2 % of bladder stone operation was performed endoscopic; but in 2010 this rate was increased to 57,2 %. Endoscopic surgery for ureteral stones, the rate was 54,1 % in 2003; but in 2010 this rate was increased to 87,7 %. When we look at the surgical techniques over the years, in 2003 open stone surgery was mainly performed when PNL was not done; but in 2010 minimal invasive techniques like PNL (60,7 %) was more often preferred. Conclusions: With the development of minimally invasive methods, tools and practice that performed one of the most common disease in urology practice; a marked change for stone surgery observed. Open surgery rates declining in past years, because of less invasive methods has often done in practice.

Kaynakça

1. Tefekli A, Tok A, Altundere F, Barut M, Berberoglu Y, Müslümanoğlu AY. Üriner sistem taş hastalarında yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31: 113-8.

2. Strope SA, Wolf JS Jr, Hollenbeck BK. Changes in Gender Distribution of Urinary Stone Disease. Urology 2010; 75: 543-6.

3. Sağlam R, Eryiğit M, İşeri C. Perkutan litotripsi: 100 olgu. Türk Üroloji Dergisi 1989; 10. Ulusal Üroloji Kongresi, Poster Sayısı: 211.

4. Güner ND, Alp T, Aydın A, Demir M, Aydın S. Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey. Turkish Journal of Urology 2010; 36: 369-74

5. Pearle MS, Calhoun, EA, Curhan GC. Urological Disease in America Project: urolithiasis. J Urol 2005; 173: 848-57.

6. Toricelli FCM, Mazzucchi E, Danilovic A, et. al. Surgical management of bladder stones: literature review. Rev Col Bras Cir 2012; 40: 227-33.

7. García Cardoso JV, González Enguita C, Cabrera Pérez J, et. Al. Bladder calculi. Is extracorporeal shock wave lithotripsy the first choice treatment? Arch Esp Urol 2003; 56: 1111-6.

8. Husain I, el-Faqih SR, Shamsuddin AB, Atassi R. Primary extracorporeal shockwave lithotripsy in management of large bladder calculi. J Endourol. 1994; 8: 183-6.

9. Trapeznikova MF, Urenkov SB, Kulachkov SM, Bazaev VV,Morozov AP. Extracorporeal shock-wave lithotripsy of bladder stones in patients with benign prostatic hyperplasia. Urologiia 2001;1:20-2.

10. Gürbüz C, Öztürk Mİ, Koca O, et. al. Böbrek taşı tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama. Turkish Journal of Urology 2011; 37: 252-6.

11. Öztürk Mİ, Gürbüz C, Koca O, et. al. Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama. Turkish Journal of Urology 2010; 36: 125-31.

12. Kerbl K, Rehman J, Landman J, Lee D, Sundaram C, Clayman RV. Current management of urolithiasis: progress or regress? J Endourol 2002; 16: 281-8.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

848173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dev prostat hiperplazisi: Olgu sunumu

Ercan KAZAN, Mehmet YILDIZHAN, Abdullah AKKURT, HALUK EROL

Yıllara göre kliniğimizde yapılan taş ameliyatlarında oransal değişim

Zülfü SERTKAYA, Selçuk KABA, Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, Cevdet KAYA, Muhammet İhsan KARAMAN

Perkütan nefrolitotomide başarıyı etkileyen faktörler ve cerrahi tecrübenin etkisi

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Çetin DİNÇEL

Pediatrik taş hastalarında “Mini-perc'' deneyimlerimiz

Volkan TUĞCU, Ramazan KOCAKAYA, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, SELÇUK ŞAHİN, Buğra Doğukan TÖRER, Taner KARGI, Ali İhsan TAŞÇI

Çocuklarda nokturnal enürezisin ailenin eğitim düzeyi ve demografik yapısıyla ilişkisi

Mehmet AKYÜZ, Orhan KOCA, Zeynep Yeşim ÖZCAN, Metin İshak ÖZTÜRK, Cevdet KAYA, M. İhsan KARAMAN

Bir taşra devlet hastanesinde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanabilirliği

Cem KEZER, Rahmi ASLAN, Ercan KAZAN, Alaaddin AKAY, Seyfettin ÖRGEN

Retroperitoneal ganglionöroma: Olgu sunumu

Kemal ENER, Erem ASİL, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA, Muhammet Ersagun ARSLAN, FATİH AKDEMİR, Ziya AKBULUT

Penile ulceration due to doxycycline: A case report about fixed drug eruption

BÜLENT KATI, Emre Can POLAT, Tevfik SARIKAYA

Renal kitle tanısıyla nefrektomi yapılan benign lezyonlar

ARİF DEMİRBAŞ, Onur TELLİ, Mehmet Ali KARAGÖZ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU, HAŞMET SARICI

Yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ve atipik küçük asiner proliferasyonun prostat biyopsisinde öneminin değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Faruk ÖZGÖR, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Mehmet Fatih AKBULUT, Murat ŞAHAN, Ali SEZER, Ömer SARILAR, Zafer Gökhan GÜRBÜZ