Bir taşra devlet hastanesinde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanabilirliği

Amaç: Batman bölge devlet hastanesi üroloji servisimizde yaptığımız ilk laparoskopik cerrahi vakalarını geriye dönük olarak incelemek. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 21 hastaya (14 erkek, 7 kadın) aynı üroloji uzmanı tarafından çeşitli laparoskopik ameliyatlar uygulandı. Ortalama yaşları 47,5 ± 14,3 (12-71) yıl olan hastaların 16’sı nonfonksiyone böbrek, 3’ü böbrek kisti ve 2’sitestis eksplorasyonu nedeniyle ameliyat edildi. Laparoskopik girişimlerin hepsi transperitoneal yöntemle gerçekleştirildi. Operasyon süresi, kan kaybı, hastanede kalış süreleri, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar açı- sından incelendi. Bulgular: Tüm girişimler aynı üroloji uzmanı tarafından gerçekleştirildi. Ortalama trokar yerleştirme süresi 16,6± 3,0 (15-25) dakikaydı. Ortalama ameliyat süresi 173,3 ± 51,8 (90-300) dakikaydı.Açık cerrahiye 3 hastada gereksinim duyuldu. Bunlar; 1 hastada renal venin klips ile ligasyonu sırasında yaralanması, 1 hastada geçirilmiş açık cerrahiye bağlı böbreğin çevre dokulara aşırı yapışık olması ve 1 hastada insuflatörün bozulmasıyla oluşan teknik imkânsızlıktı. Ameliyat sırasında sadece 1 hastaya (renal ven yaralanması olan) kan transfüzyonu yapıldı. Hastalar ortalama 1,1 ± 0,3 (1-2) günde mobilizeedildi. Ameliyat sonrası dönemde ağrı kesici olarak 2,3 ± 0,6 (1-4) gün nonsteroidantiinflamatuar ilaç kullanıldı.Hastaların hastanede kalış süreleri ise ortalama 3,2gün (2–6 gün) idi.Sonuç: Laparoskopik cerrahi, hastalar tarafından açık cerrahiye oranla daha iyi tolereedilmesi, daha az hastanede kalış süresi, daha az postoperatif ağrı kesici ihtiyacı ve daha iyi kozmetik sonuçları ile tercih edilir birtedavi yöntemidir. Bu cerrahi seçenek, ülkemizde genellikle üçüncü basamak sağlık merkezlerinde yapılmasına kar- şın teknik imkânların sağlanması ve deneyimli bir ekibin varlığında ikinci basamak merkezlerde, hatta taşra devlet hastanelerinde de yapılabileceği kanaatindeyiz.

The feasibility of urologic laparoscopic surgery in a regional state hospital

Objective: To retrospectively analyses the initial cases undergoing laparoscopic surgery in Batmanregional state hospital, department of urology. Material and Methods: Between January 2013 and December 2013, total of 21 patients (14 male, 7 female) underwent various laparoscopic surgery by the same urologist in our department. Mean age was 47,5 ± 14,3 (12-71) years, 16 of the patients with nonfunctional kidney, 3 of the patients with renal cyst and 2 of the patients with testicular exploration underwent laparoscopic surgery. All laparoscopic interventions were carried out with the transperitoneal approach. Operative time, blood loss, hospital stay, perioperative and postoperative complications were evaluated Results: All procedures were performed by the same urologist. Mean trocar insertion time was 16.6 ± 3.0 (15-25) minutes and mean operative time was 173.3 ± 51.8 (90-300) minutes. Open conversion was indicated in 3 cases due to renal vein injury (n=1), extreme adherent to the surrounding tissues (n=1) and technical difficulties (n=1). Blood transfusion was required 1 patient. The patientswere mobilized at 1.1 ± 0.3 (1-2) days. Nonsteroid anti-inflammatory drugs wereadministered as analgesics for 2.3 ± 0.6 (1-4) days, on average. Mean hospital stay was 3.2 days (2-6 days). Conclusions: Laparoscopic surgey is a preferable methodof treatment with the better toleration by the patients, the shoretr hospital stay, the less postoperative pain relief and the more favourable cosmetic results. This option in our country, although often done in tertiary care centers in centers experienced in the second step we believe can be done.

Kaynakça

1. Griffith DO, Schussler WW, Vancaille TH. Laparoscopiclymphadenectomy: A low morbidi-ty alternative forstaging pelvic malignancies. J. Endourol 1990;4: 84-86.

2. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ et al. Laparoscopicnephrectomy: Initial case report. J Urol 1991;146: 278-282.

3. Ehrlich RM, Gershman A, Mee S et al. Laparoscopicnephrectomy in a child: Expanding horizans for laparoscopyin a pediatric urology. J Endourol 1992;6: 463-465.

4. Murat Kapan, Ünal Beyazıt, Metehan Gümüş, Akın Önder, Yusuf Yağmur. The outcome of laparoscopic cholecystectomy in patients with acute biliary pancreatitis. J Clin Exp Invest 2010;1; 21-4.

5. McAllister M, Bhayani SB, Ong A et al. Vena caval tran¬section during retroperitoneoscopic nephrectomy: re¬port of the complication and review of the literature. J Urol 2004;172: 183-5.

6. Soulie M, Seguin P, Richeux L et al. Urological compli¬cations of laparoscopic surgery: experience with 350 procedures at a single center. J Urol 2001; 165 : 1960-3.

7. Rassweiler JJ, Seemann O, Henkel T, Tschada R, Potempa D, Alken P. Retroperitoneoscopy. Technique and experiences with the first 100 patients. Urologe A 1996;35 : 185-95.

8. Binbay M, Yazıcı Ö, Kaba M, Berberoğlu Y, Müslümanoğ¬lu AY, Tefekli AH. Ürolojide laparoskopik girişimlerle il¬gili istenmeyen yan etkiler:313 girişimin değerlendirilme¬si. Complications associated with urological laparoscopic procedures: an analysis of 313 cases. Türk Üroloji Dergi¬si - Turkish Journal of Urology 2009;35: 17-22.

9. Toktaş G, Ünlüer E, Erkan E, Küçükpolat S, Demiray M, Toker A. Laparoskopik Böbrek Cerrahisinde Öğrenme Sü¬reci ve Bunu Etkileyen Faktörler. Learning Curve in Lapa¬roscopic Renal Surgery and Influencing Factors. İstanbul Tıp Dergisi - Istanbul Med J 2011;12: 1-4.

10. Kim C, McKay K, Docimo S. Laparoscopic nephrectomy in children: systemic review of transperitoneal laparosco¬pic and retroperitoneal approaches. Urology 2009;73: 280- 284.

11. Rassweiler J, Fornara P, Weber M, Janetschek G, Fahlen¬kamp D, Henkel T, Beer M, Stackl W, Boeckmann W, Rec¬ker F, Lampel A, Fischer C, Humke U, Miller K. Lapa-roscopic nephrectomy: The experience of the laparoscopy working group of the German UrologicalAssociation. J Urol 1998;160: 18-21.

12. Eraky I, El-Kappany HA, Ghonheim MA. Laparoscopic nephrectomy: Mansoura experience with 106 cases. Br J Urol 1995;75: 271-275.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

56765

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir taşra devlet hastanesinde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanabilirliği

Cem KEZER, Rahmi ASLAN, Ercan KAZAN, Alaaddin AKAY, Seyfettin ÖRGEN

Lenf nodu tutulumu olan primer renal nöroendokrin tümör: Olgu sunumu ve literatür özeti

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Abdullah AKKURT, Alper Nesip MANAV, Mehmet YILDIZHAN, Mehmet Şirin ERTEK, HALUK EROL

Retroperitoneal ganglionöroma: Olgu sunumu

Kemal ENER, Erem ASİL, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA, Muhammet Ersagun ARSLAN, FATİH AKDEMİR, Ziya AKBULUT

Renal kitle tanısıyla nefrektomi yapılan benign lezyonlar

ARİF DEMİRBAŞ, Onur TELLİ, Mehmet Ali KARAGÖZ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU, HAŞMET SARICI

Retroperitoneal kitleyi taklit eden ürinom: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Vural OLĞUNELMA, Kutan ÖZER, Cengiz GİRGİN

Dev prostat hiperplazisi: Olgu sunumu

Ercan KAZAN, Mehmet YILDIZHAN, Abdullah AKKURT, HALUK EROL

Pediatrik taş hastalarında “Mini-perc'' deneyimlerimiz

Volkan TUĞCU, Ramazan KOCAKAYA, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, SELÇUK ŞAHİN, Buğra Doğukan TÖRER, Taner KARGI, Ali İhsan TAŞÇI

Penile ulceration due to doxycycline: A case report about fixed drug eruption

BÜLENT KATI, Emre Can POLAT, Tevfik SARIKAYA

Çocuklarda nokturnal enürezisin ailenin eğitim düzeyi ve demografik yapısıyla ilişkisi

Mehmet AKYÜZ, Orhan KOCA, Zeynep Yeşim ÖZCAN, Metin İshak ÖZTÜRK, Cevdet KAYA, M. İhsan KARAMAN

Tek porttan transumbilikal laparoskopik nefrektomi ve kolesistektomi olgusu

Erkan ÖlÇÜCÜOĞLU, Ömer TOPUZ, Esin ÖLÇÜCÜOĞLU, Ahmet Murat BAYRAKTAR