Üriner sistem infeksiyonlarına yol açan bakterilerin dağılımı ve E. coli için antibiyotik direnç oranlarının incelenmesi

Amaç: Çalışmamızda, üriner sistem enfeksiyonu etkeni olan bakteriyel mikroorganizmaların çeşitliliği ve hastanemizdeki güncel antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2012- Aralık 2012 tarihleri arasında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi üroloji polikliniğine başvuran hastalardan istenen 3244 idrar kültüründe üremesi olan 403 olgu retrospektif olarak incelendi. Kültür örneklerindeki üremesi kontaminasyon kabul edilen veya 18 yaşından küçük olan hastalar çalışmaya alınmadı. Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 49 idi. Olguların %58'i erkek, %42'si kadın hastalardı. İdrar kültürlerinden 403 mikroorganizma soyutlandı. Kültürlerin 366'sında gram negatif, 37'sinde gram pozitif etken izole edildi. En sık izole edilen bakteri %77,6 oranında Escherichia coli idi. Örnekle rin antibiyotik duyarlılıkları incelendiğinde %40,1'i ampisilin-subaktama, %36,5'i siprofloksasine, %31,4'ü trimetropimsulfametaksazole, %20,3'ü sefuroksim aksetile, %16,2'si seftriaksona, %13,9'u gentamisine dirençli bulundu.Sonuç: Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde uygunsuz ilaç kullanımından dolayı son zamanlarda temel antibiyotiklere karşı direnç gelişiminde dramatik artış görülmektedir. Ampirik tedavilerde bölgesel direnç paterninin bilinmesi önemlidir. Hastanemizdeki güncel direnç paterninin belirlenmesi ampirik tedavi yaklaşımımızı değiştirmiştir.

Investigating the distribution of the bacteria that lead to urinary tract infections and antibiotic susceptibility of E. coli

Objective: In this study we aimed to evaluate the bacterial diversity of causative agent of urinary tract infection and current antibiotic susceptibility in our hospital.Materials and Methods: In this study we evaluated 403 patients whose 3244 urine culture with microbial growth that applied Sakarya Education and Research hospital between January and December 2012. The patients that reproduction of culture in samples accepted contamination and under the age of 18 excluded from the study.Results: The mean age was 49. 58% of patients were male, 42% were female. 403 microorganisms reproducted in the cultures. In 366 cultures gram negative microroganism and in 37 cultures gram positive microorganisms ısolated. The most frequently isolated agent is E.coli bacterium with 77.6%. When the antibiotic susceptibility of the samples analyzed, 40.1% were found resistant to ampicillin-sulbactam, 36.5% ciprofloxacin, 31.4% trimethroprim-sulfamethoxazole, 20.3% cefuroxime, 16.2% ceftriaxone and 13.9% were found resistant to gentamicin. Conclusion: Due to inappropriate medication in the treatment of urinary tract infections, resistance to antibiotics recently dramatic increases in basic seen. For empirical therapy it is important to know the regional patterns of resistance. Periodic monitoring of resistance patterns in our hospital has changed our approach to empirical therapy.

Kaynakça

Pullukçu H. Komplike Üriner Sistem İnfeksiyonları ve Rehberler. ANKEM Derg 2012;26:163-168.

Demirtürk N, Demirdal T, Eldemir H, ve ark. İdrar örnek- lerinden izole edilen bakterilerin antibiyotiklere duyarlı- lıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35:275-8.

Budak G, Budak S, Arı A, ve ark. Üroloji Hastalarında Çoklu Antibiyotik Dirençli Üriner İnfeksiyon Etkenleri ve Risk Faktörlerinin Araştırılması. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.1892 Published Online: 15.08.2013.

Sağlam HS, Öğütlü A, Demiray V, ve ark. Üriner Enfeksi- yonlarda Toplum Kökenli Escherichia Coli'nin Yeri ve Ge- lişen Antibiyotik Direnci. Nobel Med 2012; 8: 67-71.

Akay H, Duranay M, Akay A. Üriner sistem enfeksiyonla- rından izole edilen mikroorganizmaların dağılımı ve Esc- herichia coli suşlarında antibiyotik duyarlılığı. İst Tıp Fak Derg 2006; 69: 1-4.

Guidelines on Urological infections. European Associati- on of Urology Guidelines 2012

Tunidge J, Biedenbach DJ, Jones RN. Pathogen occuren- ce and antimicrobial resistance trends among urinary tract infection isolates in the Asia-Western Pacific regi- on: report from the SENTRY antimicrobial surveillance program, 1998-1999. Journal of Antimicrobial Agents 2002;20:10-17.

Hryniewicz K, Szczypa K, Sulikowska A, et al. Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from urinary tract infections in Poland 2001;47:773-780.

Ağca H. İdrar örneklerinde izole edilen bakteriler ve an- tibiyotik duyarlılıkları. Kocatepe Tıp Dergisi 2011;12:95- 100.

Tuncer İ. Antibiyotik direnç mekanizmaları. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı, 8-13 Ekim 2000, Antalya: Türkiye. Sayfa 213-9

Aral M, Kireçci E, Doğan S. İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011; 41:139-142.

Temiz H, Akkoç H, Gül K. Laboratuvarımızda idrar kül- türlerinden izole edilen gram negatif bakterilerde antibiyo- tiklere direnç. Dicle Tıp Derg 2008; 35:234-9.

Ay S, İşeri LA, Duman B. İdrar Örneklerinden İzole Edi- len Gram Olumsuz Mikroorganizmaların Antibiyotiklere Duyarlılıkları. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2003; 10: 59-62.

Pullukçu H, Taşbakan MI, Aydemir. İdrar kültürlerinden soyutlanan bakteriler ve çeşitli antibiyotiklere in-vitro duyarlılıklarının değerlendirilmesi. Ankem Derg 2006; 20:26-30.

Kibar F, Yaman A, Dündar İH. İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34: 162-170.

Kahlmeter G. An international survey of the antimicrobial susceptibility of pathogens from uncomplicated urinary tract infections: the ECOSENS Project. J Antimicr Che- mother 2003; 51: 69-76.

Kaya O, Akçam FZ, Uyar C, ve ark. 2000-2004 yılları ara- sında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2006;13:22- 6.

Öztürk Mİ, Koca O, Kalkan S, ve ark. Üroloji kliniklerinde görülen patojenlere karşı antimikrobiyal direncin güncel durumu. Türk Üroloji Dergisi 2008;34:363-7.

Cesur S, Albayrak F, Özdemir D, ve ark. Hastanede yatan hastaların idrar örneklerinden izole edilen gram negatif çomakların antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002; 32:174-6.

Sayın S, Kutlu M. Didim'de üriner sistem infeksiyonların- dan izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik du- yarlılığı. İnfeksiyon Dergisi 2007;21:81-83.

Altoparlak Ü, Özbek A, Aktaş F. Üriner sistem infeksiyon- larından izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere du- yarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32:167-173.

Türkmen L. İdrar örneklerinden izole edilen Gram negatif bakterilerin değişik antibiyotiklere duyarlılığı. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2002;9:185-189.

Demirci M, Cicioğlu Arıdoğan B, ve ark. Poliklinik has- talarının idrar kültürlerinden izole edilen gram negatif çomakların antibiyotiklere duyarlılığı. ANKEM Derg 2000;14:576-579.

Eroğlu M, Koçoğlu E, Karabay O, ve ark.. Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen Ente- robacteriaceae türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. Türk Üroloji Dergisi 2007;33:100-3.

Ateş F. Alt üriner sistem enfeksiyonlu hastalarda id- rar kültürü sonuçlarımızın analizi. Türk Üroloji Dergisi 2007;33:223-7.

Otağ F, Yıldız Ç, Delialioğlu N. İdrardan soyutlanan Esc- herichia coli suşlarında antibiyotik direnci. Ankem Dergisi 2003;17:384-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

40431

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik oral antikoagülan kullanımının robotik radikal prostatektomi sonuçlarına etkisi

Turgay TURAN, Uğur BOYLU, Serdar BUĞDAY, Cem İPEK, Fikret Fatih ÖNOL, Eyüp GÜMÜŞ

PNL ve açık böbrek taşı cerrahisi sonrası rekürrens

MANSUR DAĞGÜLLİ, Mehmet Mazhar UTANĞAÇ, ONUR DEDE, Mehmet Nuri BODAKÇI, Necmettin PENBEGÜL, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Suleyman CAKMAKCI, Yaşar BOZKURT

Erektil disfonsiyon ve depresyon

Taha Numan YIKILMAZ, Serdar TOKSÖZ

Kadın üretra divertikülü: 2 olgu sunumu

Burak ÖZÇİFT, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Kaan BAL

Musküler distrofili olguda testis torsiyonu

MEHMET ALİ KARAGÖZ, Onur TELLİ, TOLGA KARAKAN, Arif DEMİRBAŞ, Mücahit KABAR, Haşmet SARICI

Erişkin hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: Ön çalışma sonuçları

Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Emre KANDEMİR, Erkan SÖNMEZAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Bilateral üreteropelvik, üreterovezikal bileşke darlığı ve posterior üretral valve birlikteliği: Olgu sunumu

Selçuk SARIKAYA, Çağrı ŞENOCAK, Yıldıray YILDIZ, Ekrem ÖZYUVALI, Ömer Faruk BOZKURT

Monopolar Transüretral Prostatektomi'de 120 watt ve 160 watt enerji kullanımının erektil fonksiyon üzerine etkisi

Kemal ENER, EMRAH OKULU, Mustafa ALDEMİR, FATİH AKDEMİR, Murat KESKE, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA

Karyotipik bozukluk gösteren intratestiküler leyomiyom

Murat Tolga GÜLPINAR, Alpaslan AKBAŞ, EYÜP BURAK SANCAK, Hatip AYDIN, MUSTAFA REŞORLU, SIDIKA ŞEYMA ÖZKANLI

Üriner sistem infeksiyonlarına yol açan bakterilerin dağılımı ve E. coli için antibiyotik direnç oranlarının incelenmesi

Salih BUDAK, Utku SARI, Evrim Emre AKSOY, Engin KARAKEÇE, Hüseyin AYDEMİR, Gökçen GÜRKÖK BUDAK, İhsan Hakkı ÇİFTÇİ, Hasan Salih SAĞLAM, Öztuğ ADSAN