Musküler distrofili olguda testis torsiyonu

Akut skrotum etyolojisinde epididimoorşit, appendiks testis ve epididimis torsiyonu gibi öncelikle medikal tedavi gerektiren sorunlar olduğu gibi testis torsiyonu gibi acil cerrahi müdahale gerektiren durumlar bulunmaktadır. Bu yazıda, 17 yaşında şiddetli skrotal ağrı nedeniyle acil servise başvuran Duchenne muskuler distrofili (DMD) erkek hastada, beklenenin aksine nadir olarak görülebilecek, testisin 7 tam rotasyonu sonucu oluşan testis torsiyonu sunuldu. Literatürde yeterli veri bulunmamasına rağmen, muskuler distrofili olgularda torsiyon etyopatogenezinde rol oynayan kas doku tutulumu ve bunun yerine adipoz dokunun yer alması nedeniyle bu olgular testis torsiyonuna yatkındırlar.

A case of testicular torsion with muscular dystrofia patient

Acute scrotum is defined as acute painful swelling of the scrotum and its contents accompanied by local signs and general symptoms including spermatic cord torsion, torsion of apendicular appendage, epididymo-orchitis and trauma. In this case, we report a 17 years old boy with Duchenne muscular dystrofia (DMD) attended the emergency service with scrotal pain. Extremely rarely, the patient have testicular torsion with 7 times rotated testis contrary to expectations. Although the data is inadequate, muscular dystrofia may cause torsion because of effecting muscle tissue that takes apart of torsion etiology.

Kaynakça

McAndrew HF, Pemberton R, Kikiros CS, Gollow I. The incidence and investigation of acute scrotal problems in children. Pediatr Surg Int 2002;18:435-7.

Memik Ö., Kayıkçı A., Akyüz O., Yaşar M. Testis Torsiyonu:Olgu Sunumu. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4:35- 37.

Murphy FL, Fletcher L, Pease P. Early scrotal exploration in all cases is the investigation and intervention of choice in the acute paediatric scrotum. Pediatr Surg Int 2006;22:413- 6.

Wren TA, Bluml S, Tseng-Ong L, Gilsanz V. Three-point technique of fat quantification of muscle tissue as a marker of disease progression in Duchenne muscular dystrophy: preliminary study. AJR Am J Roentgenol 2008;190:W8-12.

Gaeta M, Messina S, Mileto A, Vita GL, Ascenti G, Vin- ci S, et al. Muscle fat-fraction and mapping in Duchenne muscular dystrophy: evaluation of disease distribution and correlation with clinical assessments. Skeletal Radiol 2012;41:955-61.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üriner sistem infeksiyonlarına yol açan bakterilerin dağılımı ve E. coli için antibiyotik direnç oranlarının incelenmesi

Salih BUDAK, Utku SARI, Evrim Emre AKSOY, Engin KARAKEÇE, Hüseyin AYDEMİR, Gökçen GÜRKÖK BUDAK, İhsan Hakkı ÇİFTÇİ, Hasan Salih SAĞLAM, Öztuğ ADSAN

PNL ve açık böbrek taşı cerrahisi sonrası rekürrens

MANSUR DAĞGÜLLİ, Mehmet Mazhar UTANĞAÇ, ONUR DEDE, Mehmet Nuri BODAKÇI, Necmettin PENBEGÜL, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Suleyman CAKMAKCI, Yaşar BOZKURT

Kadın üretra divertikülü: 2 olgu sunumu

Burak ÖZÇİFT, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Kaan BAL

Bilateral üreteropelvik, üreterovezikal bileşke darlığı ve posterior üretral valve birlikteliği: Olgu sunumu

Selçuk SARIKAYA, Çağrı ŞENOCAK, Yıldıray YILDIZ, Ekrem ÖZYUVALI, Ömer Faruk BOZKURT

Karyotipik bozukluk gösteren intratestiküler leyomiyom

Murat Tolga GÜLPINAR, Alpaslan AKBAŞ, EYÜP BURAK SANCAK, Hatip AYDIN, MUSTAFA REŞORLU, SIDIKA ŞEYMA ÖZKANLI

Musküler distrofili olguda testis torsiyonu

MEHMET ALİ KARAGÖZ, Onur TELLİ, TOLGA KARAKAN, Arif DEMİRBAŞ, Mücahit KABAR, Haşmet SARICI

Erişkin hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: Ön çalışma sonuçları

Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Emre KANDEMİR, Erkan SÖNMEZAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Kronik oral antikoagülan kullanımının robotik radikal prostatektomi sonuçlarına etkisi

Turgay TURAN, Uğur BOYLU, Serdar BUĞDAY, Cem İPEK, Fikret Fatih ÖNOL, Eyüp GÜMÜŞ

Erektil disfonsiyon ve depresyon

Taha Numan YIKILMAZ, Serdar TOKSÖZ

Böbrek hücreli kanserde yaş ve cinsiyetin sağkalım üzerine etkisi

M Ozan HORSANALI, SACİT NURİ GÖRGEL, Kutan ÖZER, Osman KÖSE, Yüksel YILMAZ